Informujemy, że w Gminie Gołdap uruchomiono punkt konsultacyjno-informacyjny Programu priorytetowego „Czyste powietrze”.

2021-09-28 11:11:16 (ost. akt: 2021-10-01 12:51:38)
Obrazek w tresci


Utworzenie Punktu jest realizacją zawartego porozumienia pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, a Gminą Gołdap i ma na celu ułatwienie mieszkańcom Gminy Gołdap aplikowanie o dofinansowanie w ramach Programu „Czyste Powietrze”. Właściciele domów jednorodzinnych otrzymają wsparcie w zakresie przygotowania wniosków.


Konsultacje w Punkcie odbywają się w każdy poniedziałek w godz.11.00 - 16.00 oraz czwartek w godzinach 8.00-13.00 po wcześniejszym umówieniu spotkania /tel. 690 966 949/

Punkt konsultacyjno – informacyjny zlokalizowany jest w budynku Urzędu Miejskiego, Plac Zwycięstwa 14, 19-500 Gołdap, na I piętrze, pokój nr 12.

W punkcie można uzyskać m. in. porady merytoryczne i techniczne związane z wymianą urządzenia grzewczego, termomodernizacji budynku, jak również uzyskać informacje w zakresie warunków skorzystania z projektu, przygotowanie i złożenie wniosku o dofinansowanie.

Do złożenia wniosku w programie Czyste Powietrze niezbędne są:
• aktualny adres e-mailowy wraz z hasłem (niezbędny do utworzenia konta na portalu beneficjenta oraz do złożenia wniosku),
• PESEL swój oraz współmałżonka/współmałżonki,
• numer księgi wieczystej,
• numer działki,
• przybliżony rok wystąpienia o pozwolenie na budowę,
• powierzchnia całkowita budynku/lokalu mieszkalnego w m2,
• wartość dochodu/rodzaj PIT,
• numer rachunku bankowego do wypłaty dofinansowania,
• dokument potwierdzający prawo własności budynku mieszkalnego (jeśli dla budynku lub nieruchomości gruntowej nie została założona księga wieczysta np. akt notarialny lub inny dokument potwierdzający prawo własności budynku),
• zaświadczenie wydane zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, przez organ właściwy ze względu na adres zamieszkania wnioskodawcy, nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie, wskazujące przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy (w przypadku podwyższonego poziomu dofinansowania),
• załącznik zawierający oświadczenia: współwłaściciela/wszystkich współwłaścicieli o wyrażeniu zgody na realizację przedsięwzięcia ujętego w niniejszym wniosku o dofinansowanie (jeśli budynek/lokal mieszkalny jest objęty współwłasnością); współmałżonka o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie zobowiązań (jeśli wnioskodawca posiada ustawową wspólność majątkową),
• jeżeli inwestycja została już rozpoczęta, data wystawienia pierwszej faktury,
• w przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego, liczba ha przeliczeniowych (najlepiej zabrać ze sobą decyzje podatkową, ponieważ tam widnieje taka informacja),
• w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, powierzchnia przeznaczona pod prowadzenie tej działalności,
• w przypadku ubiegania się o dofinansowanie na termomodernizację budynku, liczba m2 okien, drzwi, orynnowania, materiałów budowlanych wykorzystanych do np. ocieplenia ścian.

Z punktu będą mogli skorzystać właściciele domów jednorodzinnych położonych na terenie Gminy Gołdap w każdy poniedziałek w godz.11.00 - 16.00 oraz czwartek w godzinach 8.00-13.00, po wcześniejszym ustaleniu terminu z pracownikiem urzędu pod numerem telefonu 690 966 949
Zapraszamy i zachęcamy do korzystania z naszej pomocy.

Szczegółowe informacje dotyczące programu są dostępne na stronie www.czystepowietrze.gov.pl

Obrazek w tresci


Przydatne linki:
Kalkulator dotacji: www.czystepowietrze.gov.pl/kalkulator-dotacji
Kalkulator grubości izolacji: www.kalkulatorczystepowietrze.kape.gov.pl
Lista zielonych urządzeń i materiałów: www.lista-zum.ios.edu.pl
Doradztwo energetyczne: www.doradztwo-energetyczne.gov.pl

Obrazek w tresci

2001-2021 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5