Rozwijamy się dla Was

2022-07-22 10:25:17(ost. akt: 2022-07-22 21:42:11)   Artykuł sponsorowany

Autor zdjęcia: UG Stare Juchy

Gmina Stare Juchy to jedno z najbardziej malowniczych miejsc na mapie powiatu ełckiego. Miejsce sielskiego życia i błogiego wypoczynku dla turystów z całej Polski. To również miejsce, gdzie realizuje się wielomilionowe inwestycje. Samorząd dba nie tylko o inwestycje drogowe czy infrastrukturalne, ale także o dzieci z rodzin popegeerowskich, seniorów.
Inwestycje w zakresie gospodarki wodno-ściekowej
1. W ramach projektu:” Dostępna wysokiej jakości woda w Gminie Stare Juchy  Obwodzie Ozersk z korzyścią dla obszaru transgranicznego Polska-Rosja i Morza Bałtyckiego” wybudowano od podstaw nową stację uzdatniania wody w miejscowości Grabnik Osada, która zaopatruje 10 miejscowości gminnych w wodę pitną. W ramach projektu powstały również nowe sieci wodociągowe: Jeziorowskie, Bałamutowo, Laśmiady o łącznej długości ok 4km Przebudowano fragment starej sieci w Grabniku Osadzie. Rozbudowano kanalizację sanitarną w miejscowości Liski o długości 1km, oraz zakupiono zbiornik, wóz do wody pitnej o poj. 5m3 . Ponadto wykonaliśmy opomiarowanie wszystkich sieci wodociągowych na terenie gminy.
Całkowita wartość inwestycji to 4,2 mln. Dofinansowanie ze środków zewnętrznych to ok. 90%. Była to inwestycja wieloletnia.
W związku z sytuacją na Ukrainie, po rozwiązaniu współpracy z samorządem Obwodu Kaliningradzkiego Gmina zwróciła się do instytucji zarządzającej o wyrażenie zgody na zagospodarowanie powstałych oszczędności, z których planowane jest dodatkowo doposażenie szkoły w meble, drukarki, tablice interaktywne oraz utworzenie przy szkole placu interaktywno-siłowego dla potrzeb zajęć wychowania fizycznego z wyposażeniem: bilard, kręgielnia, szachy, labirynt plenerowy oraz park linowy. Czekamy obecnie na decyzję, aby jeszcze w tym roku przystąpić do realizacji działań.
2. W tym roku rozbudowaliśmy i oddaliśmy do użytku wodociąg w miejscowości Orzechowo, który zrealizowany został w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Umowa podpisana z samorządem Województwa Warmińsko – Mazurskiego zakładała wybudowanie sieci wodociągowych o długości ok 4 km przy dofinansowaniu ok. 360 tys. zł. Całkowita wartość projektu wyniosła ok 720 tys. Udział własny Gminy to ok 360tys.
3. W trakcie realizacji jest kolejna budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gorło współfinansowana z Programu Inwestycji Strategicznych. Długość budowanej sieci na trasie Zawady Ełckie -Gorło to ok 4,3 km. Wartość inwestycji ok 470 tys. zł. Dofinansowanie ok. 447 tys. Planowane zakończenie inwestycji to koniec 2022 roku.
4. W ramach współpracy ze Spółdzielnią Mieszkaniową w Starych Juchach Wójt Gminy zaangażowała się w pomoc na rzecz mieszkańców bloków ul. Leśna poprzez pozyskanie bezzwrotnego dofinansowanie z KOWR Olsztyn środków finansowych na wymianę starej sieci wodociągowej wraz z przyłączami, studzienkami i wodomierzami, które są własnością Spółdzielni. Wartość uzyskanego wsparcia wyniosła 187 tys. zł. Prace zakończone zostaną do końca października 2022 roku.
Plany na najbliższy czas to przebudowa starych, wyeksploatowanych 5 przepompowni ścieków funkcjonujących na sieciach kanalizacyjnych w Starych Juchach. Obecnie opracowywana jest dokumentacja techniczna. W tym roku uzyskamy też decyzję pozwolenia na budowę. Planowe rozpoczęcie inwestycji to wiosna 2023 rok. W planach jest również opracowanie dokumentacji technicznej budowy wodociągu do miejscowości Olszewo, Kałtki, Panistruga.

Inwestycje w zakresie turystyki
1. W ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Interreg Litwa – Polska Gmina Stare Juchy wraz z partnerem litewskim Samorząd Birstonas oraz Nadleśnictwem Ełk skutecznie pozyskała środki finansowe na realizację projektu:” Wspólna historia - wspólne drogi”. Projekt w części inwestycyjnej na terenie naszej gminy obejmował:
1) Rewitalizację Placu 500-lecia w centrum Starych Juch;
2) Budowa ścieżki pieszo – rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowanej wzdłuż Młyńskiej Strugi, Jeziora Jędzelewo, do wieży widokowej o długości ok. 2,2 km. Na terenie ścieżki znajduje się tzw. „Juski Spacerownik” obejmujący 7 punktów poznawczych dotyczących naszej gminy w formie umieszczanych na słupkach Kodów QR, które przenoszą nas na stronę internetową z zasobami dziedzictwa historycznego i przyrodniczego Gminy Stare Juchy.
Całkowita wartość projektu inwestycji dla Gminy Stare Juchy to ok. 1,3 mln zł.
Wielkość dofinansowania z funduszy zewnętrznych ok. 85%. Były to inwestycje wieloletnie, które zakończyły się w tym roku.


2. Obecnie jesteśmy w trakcie realizacji wieloletniego projektu „Ludzie z przygranicza działają – turystyka, rekreacja, kultura nasza wspólna sprawa – Ełk, Oziersk, Stare Juchy. W ramach Programu transgranicznego Polska-Rosja.”
Na terenie naszej gminy oprócz działań tzw. miękkich rozpoczęła się realizacja zadania inwestycyjnego przy Zespole Szkół Samorządowych w Starych Juchach. Zakres inwestycji obejmuje zmianę zagospodarowania otoczenia działki szkoły poprzez wymianę nawierzchni ciągów komunikacyjnych oraz placów utwardzonych, budowę nowego ogrodzenia szkoły oraz budowę placu zabaw o nawierzchni poliuretanowej wraz z ogrodzeniem, oświetleniem i infrastrukturą towarzyszącą. Wartość inwestycji projektu dla Gminy Stare Juchy to ok. 166 tys. €. Dofinansowanie na poziomie ok 90%. Zakończenie realizacji projektu zaplanowane jest na koniec czerwca 2023 roku.

Inwestycje drogowe zrealizowane i do realizacji w 2022 r.
1. Przebudowaliśmy ok 2km dróg gminnych w miejscowości Orzechowo i Królowa Wola etap I zrealizowanych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład- Program Inwestycji Strategicznych. Inwestycja dotyczyła przebudowy dróg szutrowych na drogi o nawierzchni z betonu asfaltowego wraz z odwodnieniem i zjazdami. Wartość inwestycji 1,3 mln zł, dofinansowanie 1,24mln.
2. Jesteśmy w trakcie przygotowań realizacji inwestycji drogowych, które też otrzymały dofinansowanie z programu Polski Ład- edycja 2 obejmujących przebudowę 2 dróg gminnych szutrowych na drogi o nawierzchni z betonu asfaltowego. Zakres prac w miejscowości Stare Juchy obejmuje przebudowę ul. Wczasowej wraz ze skrzyżowaniem stanowiącym część ulicy Polnej. Inwestycja we wsi Płowce obejmuje przebudowę odcinka ok 400m przez miejscowość. Wartość kosztorysowa robót to ok. 850tys. zł. Udział gminy to 5%. Niestety ze względu na ogromną dynamikę cen nasz udział znacznie wzrośnie.


Oczekujemy również na wyniki konkursu z Edycji 3 PGR Polski Ład. W edycji tej Gmina złożyła 2 wnioski:
1) Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Ostrów i Olszewo zakładających przebudowę ponad 3km dróg do i przez miejscowości. Dofinansowanie wynosi 2,6mln.
Jeżeli wnioski otrzymają akceptację rozpoczniemy proces inwestycyjny jeszcze w tym roku. Przy braku dofinansowania Gmina podejmie próbę realizacji inwestycji ze środków własnych lub innych źródeł dofinansowania niezwłocznie.
2) Budowa świetlicy wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Skomack Wielki Osada.
3. W tym roku do końca sierpnia zrealizowana zostanie przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gorłówko na odcinku 0,5km. Jesteśmy po podpisaniu umowy z wykonawcą. Zakres prac będzie obejmować podbudowę, odwodnienie oraz zmianę nawierzchni, wykonanie poboczy i zjazdów. Całkowita wartość zadania to ok. 460 tys. zł. Wartość dofinansowania z FOGR – 60 tys. zł. Udział środków własnych 400tys. zł.
4. W ramach porozumienia z Powiatowym Zarządem Dróg Powiatowych w Ełku, Gmina Stare Juchy partycypuje w kosztach przebudowy ok. 2,6km drogi powiatowej nr 1859N na odcinku Szczecinowo – Dobra Wola. Udział finansowy naszej gminy to 250 tys. zł. Inwestor rozpocznie prace w wakacje tego roku.
W ramach współpracy z Powiatowym Zarządem Dróg w Ełku wykonana została również przebudowa drogi powiatowej przez miejscowość Rogalik. Udział finansowy Gminy Stare Juchy wyniósł 50 tys. zł.
W ramach Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych w 2020r. oddaliśmy do użytku przebudowaną drogę w miejscowości Rogale. Wielkość inwestycji wyniosła ok. 740 tys. zł. Dofinansowanie z FDS- ok. 425 tys. zł.
Plany w zakresie modernizacji i przebudowy dróg gminnych na najbliższy czas to przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Panistruga, Królowa Wola etap II zgodnie z wypracowanym przez Radę Gminy harmonogramem remontu dróg na terenie Gminy Stare Juchy.

Inwestycje w zakresie oświaty, pomocy społecznej i cyfryzacji
1. W tym roku realizujemy też zadanie w ramach programu rządowego: ”Posiłek w szkole i w domu” Całkowity koszt projektu to ok. 100 tys. zł. Wkład finansowy gminy to 20%. Środki przeznaczone są głównie na zakup nowych urządzeń oraz wyposażenia stołówki szkolnej oraz remont pomieszczeń. Realizacja do końca 2022roku.
2. W trakcie realizacji jest również wniosek pn. „Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym. Złożony przez Gminę wniosek otrzymał 100% dofinansowania na zakup sprzętu komputerowego dla 122 dzieci z rodzin popegeerowskich, obejmujący zakup 100 laptopów, 19 komputerów stacjonarnych, 3 tabletów wraz z ubezpieczeniem całego sprzętu. Wartość projektu to ok 350 tys. zł. Komputery trafią do dzieci przed rozpoczęciem roku szkolnego 2022/2023. Jesteśmy po podpisaniu umowy z dostawcą.
3. W Gminie Stare Juchy funkcjonuje Gminny Program Osłonowy „Korpus Wsparcia Seniorów” na 2022 rok. Celem programu jest zapewnienie pomocy seniorom niesamodzielnym ze względu na wiek oraz stan zdrowia poprzez całodobowy monitoring stanu seniora w miejscu jego zamieszkania. poprzez tzw. opaski bezpieczeństwa. Program skierowany jest do mieszkańców Gminy Stare Juchy w wieku 65 lat i powyżej, którzy z uwagi na chorobę, niepełnosprawność, ograniczoną zdolność do samodzielnego poruszania się lub obiektywne trudności, mieszkających samotnie wymagają wsparcia w tej formie.
W ramach programu zakupiono 15 takich opasek, które trafiły do osób najbardziej potrzebujących.
4. W 2022 roku gmina realizuje projekt w ramach Konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina. Projekt finansowany jest ze środków EFER w ramach Programu Operacyjnego Cyfrowa Polska. Inwestycja skupia się głównie na wdrożeniu szerokiego zakresu pracy zdalnej i poniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa. Wartość uzyskanego grantu dla Gminy to ok. 111tys. zł. Jest to inwestycja finansowana w 100% ze środków unijnych.
5. Jeszcze w tym roku zostanie wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla inwestycji polegającej na budowie budynku „Sali pożegnalnej” w Starych Juchach. Inwestycja zakłada budowę budynku o powierzchni ok 170 m2 z układem funkcjonalnym: 2 sale pożegnalne, 2 toalety w tym dla osoby niepełnosprawnej, pomieszczenie techniczne i hol. Planowane rozpoczęcie budowy 2023 rok.


Transport publiczny
1. W lipcu 2021 roku w ramach uzyskanego dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rozwoju Przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej uruchomiliśmy transport publiczny dla mieszkańców naszej gminy. Celem było przywrócenie lokalnych połączeń autobusowych na terenach wykluczonych komunikacyjnie. Transportem publicznym objęliśmy wszystkie sołectwa naszej gminy. Transport jest rozwijany sukcesywnie. Obecnie w 2022 roku uruchomione linie komunikacyjne obsługują mieszkańców również w dni wolne od nauki szkolnej oraz wakacje. Dzięki porozumieniu zawartym z gminami: Wydminy i Miłki mieszkańcy jak i turyści mogą dojechać nie tylko do Ełku i Wydmin, ale też do Giżycka. Dofinansowanie jakie otrzymujemy do 1 wozokilometra zgodnie z regułami Funduszu to 3zł. Pozostałe środki pochodzą z budżetu gminy.

Różne
1. Tak jak co roku w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi w budżecie gminy na 2022 rok zaplanowano środki finansowe na realizację zadań publicznych realizowanych w otwartych Konkursach ofert. W tym roku jest to kwota 60 tys. zł. Są to zadania z zakresu ochrony zdrowia i promocji zdrowia, zadania z zakresu kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki oraz zadania z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży.
2. Tak jak w innych Gminach realizujemy również Fundusz Sołecki, który wyodrębniony jest z budżetu gminy na 2022 rok jest to kwota ok. 414 tys. zł. Z pieniędzy tych realizujemy zgłoszone przez poszczególne sołectwa zadania, które w ich ocenie są ważne dla danej miejscowości. Są to zadania typu: oświetlenie, wiaty rekreacyjne, pomosty, progi zwalniające na drogach, siłownie zewnętrzne jak i remonty dróg.
3. Na terenie gminy funkcjonują obecnie 2 Kluby Senior. Klub Senior + w miejscowości Stare Krzywe utworzony w ramach pozyskanego dofinansowania z Programu Rządowego „Senior+”. Klub Seniora funkcjonujący w Starych Juchach utworzony został w ramach realizacji projektu „Zwiększenie dostępu do usług społecznych na terenie gminy Stare Juchy” ze środków EFZ. W ramach tego Klubu funkcjonuje wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego i pielęgnacyjnego dla osób starszych z terenu naszej gminy, które serdecznie zapraszamy do korzystania.

Realizacja tak wielu zamierzeń nie byłaby możliwa bez wsparcia i zaangażowania Radnych Rady Gminy, sołtysów, Kół Gospodyń Wiejskich funkcjonujących na terenie gminy, jednostek organizacyjnych, jak również pracowników Urzędu, którym w tym miejscu serdecznie dziękuję.

2001-2022 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5