Kolejna edycja nagrody "Ełcki Bocian"

2021-02-10 12:38:52(ost. akt: 2021-02-10 12:57:16)

Autor zdjęcia: Starostwo Powiatowe w Ełku

Starostwo Powiatowe w Ełku zachęca do zgłaszania kandydatów do Nagrody „Ełcki Bocian” 2021 i tłumaczy, jak złożyć wniosek o przyznanie takiej nagrody.
Nagrodę ustanowioną przed Radę Powiatu Ełckiego można uzyskać w jednej z ośmiu dziedzin: edukacja i wychowanie; kultura fizyczna, turystyka i ekologia; kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego; rozwój i wspieranie przedsiębiorczości; rozwój samorządności lokalnej; rozwój społeczeństwa obywatelskiego, wolontariatu i aktywności społecznej; filantropia i sponsoring; nagrody specjalne (przyznawane są w dziedzinach niewymienionych wyżej lub osobom/podmiotom szczególnie zasłużonym dla rozwoju powiatu ełckiego).

Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków są: Rada Powiatu Ełckiego, Zarząd Powiatu Ełckiego, Starosta Ełcki, organy administracji rządowej, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe oraz media lokalne, regionalne i ogólnopolskie.

Wniosek o przyznanie nagrody powinien zawierać:

* imię i nazwisko wraz z danymi adresowymi kandydata indywidualnego lub nazwę i dane adresowe osoby prawnej będącej kandydatem do nagrody,
* zwięzły opis dotychczasowej działalności mogący mieć znaczenie przy ocenie kandydata do nagrody,
* opis osiągnięć, za które ma być uhonorowany kandydat,
* dane wnioskodawcy wraz z oświadczeniem o prawdziwości podanych informacji i danych,
* zdjęcie w formie elektronicznej,
* inne dodatkowe informacje i dokumenty mogące mieć znaczenie przy ocenie kandydata.

Zgłoszenia przyjmowane są w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Ełku, pok. 127 (parter), w terminie do 31 marca br. Regulamin Nagrody „Ełcki Bocian” dostępny jest w powiatowym Biuletynie Informacji Publicznej oraz w Wydziale Informacji i Cyfryzacji Starostwa Powiatowego w Ełku (II piętro, pok. 393, tel. 87/621 83 36).

mat. Starostwo Powiatowe w Ełku

2001-2022 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5