Maluch w miejskim żłobku? Masz czas do końca tygodnia!

2024-06-10 19:59:28(ost. akt: 2024-06-10 20:04:11)

Autor zdjęcia: Pixabay

Do piątku 14 czerwca trwa nabór do miejskich żłobków. W tegorocznym naborze zostanie przyjętych łącznie 171 najmłodszych dzieci zamieszkujących na terenie miasta Ełku.
Do 14 czerwca trwać będzie nabór dzieci do dwóch miejskich żłobków wchodzących w skład Miejskich Żłobków w Ełku. Obecnie w miejskich placówkach opieką obejmujemy łącznie 252 dzieci w wieku od 1 roku do lat 3.

Do miejskich żłobków od 1 września na wolne miejsca ratusz przyjmie łącznie 171 małych ełczan w wieku od 1 roku do lat 3:

- w żłobku nr 1 - 109 dzieci,
- w żłobku nr 2 - 62 dzieci.

Karty zgłoszenia wraz z wymaganymi załącznikami można składać w terminie od 3 czerwca do 14 czerwca:

- osobiście w siedzibie żłobków,
- pocztą na adres żłobków:

Miejski Żłobek nr 1 w Ełku, ul. Piękna 20, 19-300 Ełk,
Miejski Żłobek nr 2 w Ełku, ul. Św. M. M. Kolbego 11, 19-300 Ełk,

- skanem na adres e-mailowy żłobka: zlobek@zlobek.elk.pl,
- na elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP: /ZMZElk/SkrytkaESP (jako pismo ogólne do podmiotu publicznego).

Do żłobków przyjmowane są dzieci zamieszkujące na terenie miasta Ełku.

W pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci, które uzyskają najwyższą liczbę punktów, poprzez spełnienie poszczególnych kryteriów przyjęcia dziecka do żłobka:

1) odprowadzanie podatku dochodowego przez rodziców/prawnych opiekunów dziecka do urzędu skarbowego dla miasta Ełku:

a) oboje rodzice/prawni opiekunowie odprowadzają podatek dochodowy do urzędu skarbowego dla miasta Ełku - 10 punktów;

b) jeden z rodziców/prawnych opiekunów odprowadza podatek dochodowy do urzędu skarbowego dla miasta Ełku - 5 punktów;

c) rodzic/opiekun prawny samotnie wychowujący dziecko odprowadza podatek dochodowy do urzędu skarbowego dla miasta Ełku - 10 punktów;

2) dziecko, którego rodzice/prawni opiekunowie pracują lub uczą się w trybie dziennym:

a) oboje rodzice/prawni opiekunowie pracują lub uczą się w trybie dziennym - 10 punktów;

b) jeden z rodziców/prawnych opiekunów pracuje lub uczy się w trybie dziennym - 5 punktów;

c) rodzic/opiekun prawny samotnie wychowujący dziecko pracuje lub uczy się w trybie dziennym – 10 punktów;

3) dziecko, które w chwili złożenia karty ma rodzeństwo:

a) w wieku do 6 lat - 5 punktów, za każde rodzeństwo w tym wieku;

b) w wieku od 7 do 13 lat - 4 punkty, za każde rodzeństwo w tym wieku;

c) w wieku od 14 do 16 lat - 3 punkty, za każde rodzeństwo w tym wieku;

d) w wieku od 17 do 18 lat - 2 punkty, za każde rodzeństwo w tym wieku;

4) dziecko, wobec którego orzeczono niepełnosprawność, co do której nie istnieją przeciwwskazania zdrowotne uniemożliwiające korzystanie przez dziecko z usług Żłobka, a Żłobek posiada możliwość zapewnienia szczególnej opieki w odniesieniu do potrzeb dziecka - 10 punktów;

5) dziecko, wobec którego rodzeństwa orzeczono niepełnosprawność - 10 punktów;

6) dziecko, wobec którego rodzica/prawnego opiekuna orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, bądź całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji na podstawie odrębnych przepisów - 10 punktów;

7) dziecko umieszczone w rodzinach zastępczych lub w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 10 punktów;

8) dziecko rodzica/opiekuna prawnego samotnie je wychowującego - 10 punktów,

9) dziecko, które jest rodzeństwem dziecka uczęszczającego do żłobka - 10 punktów.

W przypadku, gdy taką samą liczbę punktów ustalono dla więcej niż jednego dziecka – decyduje kolejność złożenia kart. Listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do żłobków wywieszone będą na drzwiach żłobków 24 czerwca 2024 r. o godz. 15.00.

Karty zgłoszenia oraz więcej informacji na stronie BIP Zespołu Miejskich Żłobków w Ełku: https://zespolzlobkow.bip.elk.pl/50/nabor-dzieci-do-zlobkow

mat. UM w Ełku; opr. mac.

2001-2024 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, Galindia Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5