Aktywizacja i nowe wyzwania - ełcki rynek pracy w marcu

2024-05-20 21:08:57(ost. akt: 2024-05-21 08:40:38)
Powiatowy Urząd Pracy w Ełku opublikował najnowsze dane dotyczące bezrobocia w regionie, obejmujące marzec 2024 roku. Analiza struktury bezrobotnych oraz bilans osób poszukujących zatrudnienia dostarczają ciekawych informacji o lokalnym rynku pracy.
Niemal połowa to mieszkańcy wsi

Na koniec marca 2024 roku liczba zarejestrowanych bezrobotnych w powiecie ełckim wyniosła 3245 osób, z czego 1615 to kobiety. W ciągu miesiąca 383 osoby zarejestrowały się jako bezrobotne, w tym 184 kobiety. Wśród nowo zarejestrowanych dominują osoby poprzednio pracujące (329), jednak 54 osoby to osoby dotychczas niepracujące. Znacząca liczba bezrobotnych to mieszkańcy wsi - 1523 osoby, co stanowi prawie połowę wszystkich zarejestrowanych.
Kluczowe Kategorie Bezrobotnych

Przyglądając się wybranym kategoriom bezrobotnych, można wskazać na kilka grup szczególnie narażonych na trudności na rynku pracy. Są to:

* Osoby do 30 roku życia: 738 bezrobotnych, w tym 423 kobiety.
* Osoby powyżej 50 roku życia: 826 bezrobotnych, z czego 282 to kobiety.
* Długotrwale bezrobotni: aż 1563 osoby, z czego 881 to kobiety.
* Osoby bez kwalifikacji zawodowych: 1041 bezrobotnych, w tym 573 kobiety.

Pracują również na swoim

W marcu 2024 roku 305 osób podjęło pracę, z czego 145 to kobiety. Zdecydowana większość, bo 214 osób, znalazło zatrudnienie w sektorze niesubsydiowanym. Dodatkowo 13 osób rozpoczęło działalność gospodarczą, a 28 osób zostało zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych.

W ramach działań aktywizacyjnych, 45 osób ukończyło staże, a 3 osoby przeszły szkolenia. Jednakże liczba osób korzystających z różnych form wsparcia, takich jak prace społecznie użyteczne czy szkolenia, jest nadal stosunkowo niska.

Wyzwania i perspektywy

Dane pokazują, że pomimo pewnej aktywizacji bezrobotnych, wyzwania na rynku pracy w Ełku pozostają znaczne. Szczególnie niepokojąca jest liczba długotrwale bezrobotnych oraz osób bez kwalifikacji zawodowych. Wysoka liczba bezrobotnych wśród mieszkańców wsi wskazuje na potrzebę skoncentrowanych działań wspierających te społeczności.

W perspektywie, kluczowe będzie dalsze rozwijanie programów aktywizacji zawodowej, zwłaszcza dla młodych ludzi i osób starszych, aby zwiększyć ich szanse na rynku pracy. Ponadto, wsparcie dla osób długotrwale bezrobotnych oraz inicjatywy mające na celu podnoszenie kwalifikacji zawodowych będą niezbędne, aby przeciwdziałać długotrwałemu bezrobociu i jego negatywnym skutkom społecznym. Wydaje się jednak, że PUP w Ełku zdaje sobie sprawę z tych wyzwań i stara się je niwelować.

Lokalny rynek pracy w Ełku stoi przed licznymi wyzwaniami, jednak dane z marcowego sprawozdania Powiatowego Urzędu Pracy wskazują na pewne pozytywne trendy w zakresie aktywizacji bezrobotnych. Skuteczna realizacja programów wsparcia oraz dalsze inicjatywy na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych będą kluczowe dla poprawy sytuacji na rynku pracy w regionie.

Maciej Chrościelewski

2001-2024 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, Galindia Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5