Zaśmiecają lasy- mieszkańcy są oburzeni

2020-07-11 17:40:00 (ost. akt: 2020-07-11 17:41:33)
fot. 1

fot. 1

Autor zdjęcia: Nadesłane przez Czytelnika

GOSPODARKA ODPADAMI || Stali mieszkańcy Nataci dbają o swoją miejscowość. Zależy im na tym, aby było w niej czysto. Mają jednak żal do letników, że odpady z domków letniskowych często trafiają do lasu, przy drodze, czy nawet w jeziorze.
Pan Staszek z Nataci Wielkiej jest oburzony tym, co dzieje się w jego miejscowości ze śmieciami. — Śmieci wyrzucane są w lasach, zagajnikach, przy drodze, a nawet w jeziorze. Nikt tego nie kontroluje — mówi mieszkaniec wsi.

Pan Staszek twierdzi, że teren wokół miejscowości zaśmiecają przede wszystkim właściciele domków letniskowych.

— Jest to oburzające. Kto wytwarza śmieci, ten powinien za nie zapłacić, a nie wyrzucać byle gdzie. Najczęściej jest tak, że letnicy przed wyjazdem pakują śmieci do worków, ładują do swoich samochodów i wyjeżdżają. Po drodze gdzieś się zatrzymują i worki lądują w lesie lub przy drodze — dodaje pan Staszek.

Zgodnie z przepisami letnicy, tak jak stali mieszkańcy wsi, powinni złożyć deklarację. — Nikt nie sprawdza czy oni te deklaracje złożyli, czy też nie. Nikt się tym nie interesuje. Powinien ktoś to sprawdzać — mówi.
Stali mieszkańcy chcą, aby ich miejscowość była czysta.

Wywozem śmieci na terenie gminy zajmuje się Ekologiczny Związek Gmin "Działdowszczyzna". Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” Zbigniew Śliwka potwierdza, że właściciele domków letniskowych zobowiązani są do złożenia deklaracji.

Dodaje, że ustawa nakazuje właścicielom nieruchomości obowiązek złożenia do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

Letnicy mają obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok bez względu na długość okresu korzystania z nieruchomości. Opłata ta jest zryczałtowana i wynosi 160 zł lub, jeśli odpady nie są segregowane - 320 zł.


Z wyjaśnień Zbigniewa Śliwki wynika, że Referat Gospodarki Komunalnej Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” na bieżąco monitoruje oraz kontroluje nieruchomości znajdujące się na terenie Związku, również domki letniskowe oraz inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

— Ostatnia kontrola przeprowadzona przez zespół kontrolny na terenie Nataci odbyła się 4 maja 2020 roku — zapewnia Zbigniew Śliwka.

Na terenie Nataci Wielkiej oraz Nataci Małej do 17 czerwca w Referacie Gospodarki Komunalnej Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” złożone są 154 deklaracje z domków letniskowych .

Kontrole przeprowadzają pracownicy Referatu Gospodarki Komunalnej posiadający imienne upoważnienie Zarządu Związku do prowadzenia kontroli.

— Upoważnienia mogą mieć charakter ogólny w przypadku kontroli osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych lub szczegółowy w przypadku dokonywania kontroli u właścicieli nieruchomości, będących przedsiębiorcami oraz u podmiotów odbierających odpady komunalne, wydawane odrębnie dla każdej kontroli z określeniem zakresu przedmiotowego — mówi Zbigniew Śliwka.

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nie przewiduje kar za niezłożenie deklaracji. Za brak deklaracji jedyną sankcją jest urzędowe naliczenie stawki 18 zł/m-c za odbiór odpadów komunalnych od osoby.

W przypadku domku letniskowego stawka ta wynosi 160 zł. od nieruchomości.

Odpady komunalne z nieruchomości letniskowych odbierane są z worków, wystawianych przed posesją w dniach zgodnych z harmonogramem odbioru odpadów dla domków letniskowych raz w tygodniu w każdy poniedziałek w okresie letnim, a jesienno - zimowym, co dwa tygodnie.

Zespół Kontrolujący jest uprawniony do
a) wstępu przez całą dobę na teren nieruchomości, obiektu lub jego części, na których prowadzona jest działalność gospodarcza, a w godzinach od 6 do 22 na pozostały teren (nieruchomości zamieszkałe);
b) żądania pisemnych lub ustnych informacji oraz wezwania i przesłuchiwania osób w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego;
c) przeprowadzenia badań lub wykonywania innych niezbędnych czynności kontrolnych;
d) żądania okazania dokumentów i udostępniania wszelkich danych mających związek z problematyką kontroli.
Zespół kontrolujący posiada przy sobie imienną legitymację służbową ze zdjęciem oraz upoważnienie Zarządu Związku do przeprowadzenia kontroli.


2001-2021 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5