Konkurs na logo Muzeum Pogranicza!

2019-05-09 16:00:00(ost. akt: 2019-05-10 11:50:53)

Autor zdjęcia: archiwum prywatne

Interaktywne Muzeum Państwa Krzyżackiego w Działdowie ogłasza konkurs na logo Muzeum Pogranicza w Działdowie. Wszystkie szczegóły zawarte są w Regulaminie.
REGULAMIN KONKURSU NA LOGO
Muzeum Pogranicza w Działdowie
(Interaktywnego Muzeum Państwa Krzyżackiego w Działdowie)


I. Organizator konkursu

1. Organizatorem konkursu na opracowanie logo jest Interaktywne Muzeum Państwa Krzyżackiego w Działdowie.

II. Cel i przedmiot konkursu

1. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego graficznego symbolu (logo) dla Muzeum Pogranicza w Działdowie – nowej nazwy Interaktywnego Muzeum Państwa Krzyżackiego w Działdowie.

2. Logo wykorzystywane będzie przez muzeum do celów identyfikacyjnych, reklamowych, korespondencyjnych, promocyjnych, itp.

3. Konkurs trwa od 07.05.2019 r. do 31.05.2019 r.


III. Warunki uczestnictwa w konkursie

1. W konkursie mogą brać udział wszyscy chętni, którzy ukończyli 18 lat.

2. Projekty konkursowe mogą być zgłaszane do konkursu indywidualnie lub zespołowo.

3. Prace konkursowe należy składać zgodnie z wymogami zawartymi w regulaminie.

4. Uczestnik jest zobowiązany przedstawić autorski projekt.

5. Zwycięstwo w konkursie jest jednoznaczne z przeniesieniem majątkowych praw autorskich na rzecz Interaktywnego Muzeum Państwa Krzyżackiego w Działdowie w zakresie wskazanym w niniejszym regulaminie.

6. Biorący udział w konkursie wyrażają zgodę na możliwość opublikowania prac konkursowych .

7. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków konkursu.


IV. Forma prezentacji pracy konkursowej

1. Projekt znaku graficznego (logo) powinien nadawać się do różnorodnego wykorzystania: reklama, Internet, pisma, ulotki itp.

2. Projekt należy wykonać korzystając z komputerowych programów graficznych. Do konkursu należy nadesłać wyeksportowany plik w formacie .png z przezroczystym tłem.

3. Zwycięzca jest zobowiązany do przesłania dodatkowo pliku źródłowego z programu, w którym logo powstało.

4. Logo winno charakteryzować się następującymi cechami;

- być czytelne i łatwe do zapamiętania,

- być łatwo identyfikowane z Muzeum,

- wzbudzać pozytywne emocje,

- składać się z logotypu (stylizacji literowej) z elementami graficznymi będącymi symbolem.

5. Logo nie powinno być skomplikowane pod względem graficznym i kolorystycznym.

6. Projekt należy złożyć podając:

- imię i nazwisko,

- telefon kontaktowy

V. Miejsce i termin składania prac konkursowych

1. Projekty należy składać do dnia 31.05.2019 r. na adres e-mailowy: impk@dzialdowo.pl w załączonym pliku lub na płycie CD/DVD do Muzeum, ul. Zamkowa 12, II piętro.

2. Prace konkursowe, niespełniające wymagań, o których mowa w regulaminie konkursu, nie będą podlegały ocenie Komisji Konkursowej.

3. Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane.


VI. Kryteria oceny prac konkursowych

Projekty oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami:

1) zgodność projektu z danymi Muzeum,

2) oryginalność znaku, łatwość zapamiętywania,

3) czytelność i funkcjonalność projektu,

4) estetyka wykonania projektu.


VII. Ocena prac konkursowych

Zwycięskie prace zostaną wybrane przez Komisję Konkursową, w składzie:

1. Dyrektor Muzeum

2. Dwóch pracowników Muzeum

3. Dwóch Reprezentantów Organizatora

4. Dwóch reprezentantów Rady Muzeum.


VIII. Rozstrzygnięcie konkursu

1. W wyniku postępowania konkursowego Komisja Konkursowa wyłania zwycięzcę konkursu.

2. Dla zwycięzcy przewidziana jest nagroda pieniężna w kwocie 500 zł.

3. Muzeum zastrzega sobie prawo do niewybrania żadnego z projektów.

3. Wyniki zostaną ogłoszone do 7.06.2019 r.

4. Wyniki zostaną zamieszczone na stronie, Facebook’u Muzeum oraz BIP Muzeum.

2001-2022 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5