Doceń swojego sołtysa! SUPER SOŁTYS 2019

2019-02-18 13:34:25 (ost. akt: 2019-02-18 14:47:47)
Styczeń i luty to czas zebrań wiejskich i wyborów sołtysów w nowej kadencji. W wielu miejscowościach takie wybory już się odbyły. W niektórych wsiach sołtysi się nie zmienili, gdzie indziej wybrano nowych.
Warto jednak spojrzeć wstecz, przypomnieć minione cztery lata i zobaczyć, co udało się osiągnąć naszym sołtysom. Trudno bowiem na razie mówić o sukcesach osób, które dopiero zaczynają swoją pracę na rzecz lokalnych społeczności.
Zapraszamy do udziału w naszym corocznym plebiscycie na Super Sołtysa 2019. Możemy w nim docenić pracę sołtysów w kadencji 2015-2019.

Dobry sołtys potrafi skupić wokół siebie lokalną społeczność, zaktywizować ją i wspólnie działać z korzyścią dla wszystkich mieszkańców. Można śmiało stwierdzić, że sołtys jest łącznikiem, organizatorem i administratorem. Na czym to polega, wyjaśnione jest dokładnie na stronie witrynawiejska.org.pl.

Tak więc sołtys jest łącznikiem między mieszkańcami a organami gminy (burmistrz lub wójt oraz rada gminy). Z jednej strony powinien sygnalizować organom gminy potrzeby i problemy mieszkańców swojej wsi, a z drugiej przekazywać treści uchwał rady gminy, decyzji i zarządzeń burmistrza czy wójta mieszkańców swojego sołectwa.

Sołtys jest także organizatorem zebrań wiejskich. To on przygotowuje program zebrania, to on zbiera pomysły i pilnuje porządku obrad. Sołtys też organizuje wspólne prace mieszkańców sołectwa, uzgodnione na zebraniu wiejskim i stara się je koordynować.

A wreszcie sołtys to administrator, który pilnuje, aby ustawy, rozporządzenia, zarządzenia i uchwały organów gminy, powiatu, województwa były znane w sołectwie i wykonywane. Do powszechnych zadań sołtysa należy też zbieranie podatków czy zawiadamianie o obowiązkowych szczepieniach zwierząt.

Sołtysi mogą zgodnie z ustawą uczestniczyć na zasadach określonych w statucie danej gminy w pracach rady gminy i powinni to robić. Choć nie mogą brać udziału w głosowaniu i podejmować decyzji w sprawie uchwał rady, to ich aktywna obecność na posiedzeniach rady decyduje o tym, w jakim zakresie interesy społeczności lokalnej będą w polu widzenia urzędników gminnych.

Sołtysowanie to praca przede wszystkim społeczna, dająca duże możliwości tym, którzy naprawdę chcą coś dla swojej miejscowości zrobić, ale stawiająca przed kandydatem na sołtysa bardzo duże wymagania.


PLEBISCYT SUPER SOŁTYS 2019

Najważniejsze informacje:

Plebiscyt trwa od dnia 30.01. 2019 r. do 11.03.2019 r.
Kandydatury na "Super Sołtysa 2019" wraz z uzasadnieniem mogą zgłaszać samorządowcy, instytucje, organizacje i stowarzyszenia oraz czytelnicy i redakcje mediów Grupy WM. Organizator układając listy korzysta z ogólnodostępnych spisów znajdujących się na stronach Urzędów Gmin.

Termin zgłaszania kandydatur z uzasadnieniem upływa 03.03. 2019 roku o godzinie 15.00

Tytuł Super Sołtysa 2019 Powiatu Działdowskiego otrzyma sołtys, który uzyska największą liczbę głosów oddanych za pomocą sms’ów nadesłanych w głosowaniu. Kolejnych dwóch kandydatów, którzy otrzymają największą liczbę liczbę głosów oddanych za pomocą sms’ów nadesłanych w głosowaniu zostaną przyznane tytuły Srebrnego i Brązowego Sołtysa.

Tytuł Super Sołtysa 2019 Województwa Warmińsko-Mazurskiego otrzyma osoba, która uzyska największą liczbę liczbę głosów w regionie oddanych za pomocą sms-ów.

Głosowanie polega na wysłaniu głosu sms-em na numer przyporządkowany danemu powiatowi z prefiksem i numerem kandydata z danego powiatu. Koszt jednego sms-a wynosi 2,46 zł brutto. Głosowanie potrwa do 11 marca 2019 r. do godz. 23.59.

UWAGA! Każdy kandydat może w dowolnym momencie zrezygnować z udziału w Plebiscycie.


Regulamin plebiscytu:
2001-2022 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5