Nie krzywdź zwierząt. Pokochaj Je

2021-03-17 08:00:00(ost. akt: 2021-03-16 21:46:05)

Autor zdjęcia: UrządGminy Braniewo

Tak brzmi nazwa konkursu, który wspólnie organizują Małgorzata Rojek, radna Gminy Braniewo oraz Monika Hyńko z OTOZ Animals Inspektorat w Braniewie.
Czas trwania konkursu: 16.03.2021 roku – 04.04.2021 roku.

Uczestnicy konkursu: Dzieci w wieku od 6 do 13 lat – mieszkańcy Gminy Braniewo.
Kategorie wiekowe:
I kategoria – dzieci w wieku 6, 7, 8,9,10 lat,
II kategoria – dzieci w wieku 11, 12, 13 lat.

Cele konkursu: jest uświadomienie, z czym wiąże się obecność zwierząt w najbliższym otoczeniu, a także rozwijanie aktywności twórczej, pobudzanie wyobraźni i kreatywności oraz rozwijanie umiejętności plastycznych młodych artystów.

Tematyka pracy: tematyka obrazująca zwierzę postrzegane nie jako zabawkę, a żywą czującą istotę np. członka rodziny.
Przedmiotem konkursu są prace plastyczne (technika i format dowolny).

Warunki uczestnictwa:
1. Uczestnikiem konkursu może być tylko ten, kto prześle lub złoży pracę odpowiadającą wymogom niniejszego Regulaminu.
2. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.
3. Rysunki nie mogą zawierać elementów zastrzeżonych lub chronionych prawami autorskimi innych osób.
4. Każdy uczestnik może dostarczyć 1 pracę.
5. Do każdej pracy należy dołączyć Kartę zgłoszenia, stanowiącą załącznik do niniejszego Regulaminu.

Termin nadsyłania/dostarczenia prac:

Prace konkursowe należy dostarczyć do Sklepu Spożywczo - Przemysłowego w Żelaznej Górze 23, 14-500 Braniewo lub Urzędu Gminy Braniewo, ul. Moniuszki 5, 14 – 500 Braniewo, Pokój 14a do 02.04.2021 r. do godz. 12.00.

Kryteria oceny prac:
1. Zgodność pracy z tematem konkursu.
2. Koncepcja pracy.
3. Oryginalne ujęcie tematu.
4. Walory artystyczne.

Nagrody:
1. Komisja konkursowa powołana przez Organizatora przyzna nagrody autorom najciekawszych prac.
2. Ogłoszenie wyników konkursu oraz termin wręczenia nagród podane zostaną na stronie www.gminabraniewo.pl. oraz na stronie: Gmina Braniewo oraz OTOZ Animals Inspektorat w Braniewie.

Informacje dodatkowe:
1. Uczestnik konkursu poprzez udział w konkursie wyraża zgodę na nieodpłatne i bez żadnych warunków w tym zakresie przeniesienie na Organizatora konkursu praw autorskich do pracy konkursowej, na następujących polach eksploatacji:
1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania pracy - wytwarzania egzemplarzy wszelkimi dostępnymi technikami, m. in. techniką drukarską, techniką cyfrową;
2) publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
3)wykorzystania dla celów reklamowych Organizatora przy użyciu w szczególności prasy, telewizji, sieci Internet.
2. Uczestnik konkursu poprzez udział w konkursie wyraża zgodę na nieodpłatne i bez żadnych warunków w tym zakresie wykonywanie przez Organizatora konkursu zależnego prawa autorskiego do pracy konkursowej, a w szczególności do przerabiania i adaptowania całości pracy lub jej fragmentów, wielokrotnego publikowania.
3. Uczestnik konkursu poprzez udział w konkursie wyraża zgodę Organizatorowi konkursu na umieszczanie pracy konkursowej we wszelkiego rodzaju wydawnictwach, folderach i innego rodzaju materiałach reklamowych publikowanych w formie druku, jak i na wszelkich innych nośnikach informacji, a także na stronach internetowych Organizatora konkursu, innych stronach internetowych, wystawach.
4. Uczestnik konkursu poprzez udział w konkursie wyraża zgodę na publikowanie przez Organizatora konkursu imienia i nazwiska Uczestnika konkursu, we wszelkiego rodzaju informacjach oraz materiałach reklamowych Organizatora konkursu związanych z tym konkursem.
5. Szczegółowych informacji na temat konkursu udzielają:
Małgorzata Rojek – Radna Gminy Braniewo – 500 066 951
Joanna Jankowska - pracownik do spraw oświaty i pozyskiwania środków pozabudżetowych–55 644 0325
Warto wspomnieć, że pomysłodawcą konkursu jest córka Pani Małgorzaty Rojek – Michalina, cudowna dziewczynka o wspaniałym serduchu do zwierząt i przyszła Pani weterynarz.

Konkurs patronatem objął Jakub Bornus, wójt Gminy Braniewo

2001-2023 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5