REGULAMIN konkursu pod nazwą „Konkurs- Ikea”

2017-05-18 00:00:00 (ost. akt: 2017-05-22 13:33:15)
REGULAMIN KONKURSU POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Nazwa Konkursu:
Konkurs będzie prowadzony pod nazwą „Konkurs - Ikea” i dotyczy nagród rzeczowych.

2. Organizatorem konkursu jest GRUPA WM Sp. z o.o. w Olsztynie, ul. Tracka 5, 10-364 Olsztyn, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000009446 o kapitale zakładowym 8.301.000,- zł. (zwana dalej Organizatorem).

3. Obsługę i przygotowanie techniczne niezbędne do przeprowadzenia konkursu zapewnia Organizator

4. Zasięg konkursu.
Konkurs odbędzie się na obszarze Polski.

5. Czas trwania konkursu.
Konkurs rozpoczyna się w dniu określonym w artykule gazety i na stronie WWW (zwanej dalej „Witryną”).

DANE OSOBOWE

6. Uczestnicy konkursu poprzez zgłoszenie udziału w konkursie automatycznie wyrażają zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją i przeprowadzeniem konkursu przez organizatora, a także na opublikowanie swego imienia, nazwiska, miejsca zamieszkania na liście zwycięzców. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie lub cofnięcie zgody na ich wykorzystanie uniemożliwia udział lub dalszy udział w konkursie. Dane osobowe są niezbędne do przeprowadzenia konkursu i jego rozstrzygnięcia. Uczestnikom przysługuje prawo wglądu do informacji dotyczących danych osobowych, prawo do składania wniosku do organizatora o ich poprawienie oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych.

UCZESTNICY KONKURSU

7. Uczestnikiem konkursu, na warunkach określonych w regulaminie, może być każda osoba fizyczna, pełnoletnia ( z zastrzeżeniem pkt.8 regulaminu ), zamieszkała na terenie Polski, która spełni warunki regulaminu.

8. Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy:
- Organizatora oraz członkowie ich najbliższej rodziny ( tj. małżonkowie, dzieci, wnuki, rodzeństwo, rodzice )

9. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne:
- z akceptacją regulaminu konkursu,
- ze zobowiązaniem się do przestrzegania zasad określonych w regulaminie,
- z potwierdzeniem, że uczestnik spełnia wszystkie warunki niezbędne do wzięcia udziału w konkursie.

KOMISJA KONKURSOWA

10. W celu zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do konkursu oraz dokonania wyboru zwycięzców konkursu, Organizator powoła Komisję Konkursową. W skład Komisji Konkursowej wejdą osoby wytypowane przez Organizatora.

PRZEBIEG KONKURSU

12. Konkurs przebiega w dwóch etapach:
a) zgłaszania udziału w konkursie, poprzez dostarczenie osobiście lub listownie wyciętego z tygodnika Głos Lubawski prawidłowo wypełnionego kuponu oraz udzielenie prawidłowych odpowiedzi znajdujących się na kuponie. Kupon należy dostarczyć na adres określony w artykule gazety i na stronie WWW w terminie od 19.05 do 12.06 b.r.
b) wyłonienia zwycięzców konkursu poprzez losowanie kuponów w obecności komisji konkursowej wybranej przez organizatora konkursu.

13. Zdobywcy nagród zostaną wylosowani przez komisję konkursową spośród wszystkich dostarczonych pod wskazany adres kuponów. Jedna osoba może dostarczyć nieograniczoną liczbę kuponów. Jedna osoba nie może wygrać dwóch nagród, 25 walizek trafi do 25 różnych uczestników konkursu.

NAGRODY

14. Nagrodami w konkursie są nagrody rzeczowe określone w artykule opublikowanym w gazecie i Witrynie.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU

15. Organizator powiadomi zwycięzcę Konkursu o przyznaniu nagrody telefonicznie. Organizator poinformuje także zwycięzcę o warunkach odbioru nagrody.

ODBIÓR NAGRÓD I PODATEK

16. Nagrody zwycięzca może odebrać w siedzibie Organizatora w wyznaczonym przez Organizatora dniu i godzinie. Zwycięzca konkursu jest obowiązany zapłacić podatek w wysokości 10% od wartości wygranej nagrody jeżeli jej wartość przekracza 760 zł ( art. 21 ust.1 pkt. 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 51, poz.307 z późn. zm.) nie później niż w dniu wydania nagrody. Jest to warunek konieczny do odbioru nagrody. Odpowiedzialnym za pobranie i odprowadzenie powyższego podatku do stosownego urzędu skarbowego jest Organizator. W przypadku nieodebrania nagrody w terminie, przejdzie ona na własność Organizatora lub zostanie przekazana Fundatorowi.

17. Zwycięzca nie może domagać się zamiany wygranej nagrody na inną ani wypłaty jej równowartości w pieniądzu.

18. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne przyznanej nagrody.

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

19. Reklamacje mogą być zgłaszane przez uczestników konkursu od dnia rozpoczęcia konkursu, najpóźniej w ciągu 7 dni od daty wydania nagród. Reklamacje, które wpłyną po 7 dniu od daty wydania nagród nie będą uwzględniane, niezależnie od daty stempla pocztowego.

20. Reklamacje rozpatruje Komisja Konkursowa. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika, przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem oraz podpis. Reklamacja powinna zostać przesłana listem poleconym na adres GRUPA WM Sp. z o.o., Tracka 5, 10-364 Olsztyn.

21. Reklamacje rozpatrywane będą w ciągu 7 dni od dnia ich wpływu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

22. Niniejszy regulamin zostanie udostępniony uczestnikom konkursu do wglądu w siedzibie Organizatora oraz jest dostępny na Witrynie. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad konkursu, a co za tym idzie także treści regulaminu.

23. Zgłoszenia do Konkursu nie spełniające wymogów określonych w Regulaminu, w szczególności niepełne, przerwane, zawieszone, zniekształcone, nienależytej jakości lub o złych innych parametrach technicznych w stopniu uniemożliwiającym lub utrudniającym jego czytelność lub możliwość weryfikacji umieszczonych na nim danych są nieważne i zostaną wykluczone z Konkursu.


2001-2021 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5