Mieszkańcu gminy Górowo Iławeckie, przystąp do programu „CZYSTE POWIETRZE”

2022-03-17 08:00:00(ost. akt: 2022-04-13 09:20:58)   Artykuł sponsorowany

Autor zdjęcia: pixabay.com

„CZYSTE POWIETRZE” to kompleksowy program, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.
Narzędziem w osiągnięciu celu jest dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów uprawnionych do podstawowego, podwyższonego i najwyższego poziomu dofinansowania.
Program skierowany jest do osób fizycznych, które są:
• Właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub
• Wydzielonego w takim budynku lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.
Fot. UG Górowo Iławeckie

Program obejmuje trzy grupy beneficjentów
• Uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania – osoby, których roczny dochód nie przekracza 100 000 zł,
• Uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania – osoby, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza:
1 564 zł (gospodarstwo wieloosobowe) lub 2 189 zł (gospodarstwo jednoosobowe),
• Uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania – osoby, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza:
900 zł (gospodarstwo wieloosobowe) lub 1 260 zł (gospodarstwo jednoosobowe).

Nabór wniosków
• Prowadzony jest w trybie ciągłym, czyli wnioski są oceniane na bieżąco.
• Wnioski są przyjmowane i rozpatrywane przez właściwe terytorialnie wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej (WFOŚiGW).
• Wnioski można też składać za pośrednictwem gmin, które przystąpiły do programu, oraz banków, które przystąpiły do programu (Kredyt Czyste Powietrze oraz dotacja z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego dostępne są w wybranych bankach, których lista aktualizowana jest na stronie czystepowietrze.gov.pl
• Składając wniosek można również skorzystać ze ścieżki elektronicznej na portalu gov.pl (zakładka „Nieruchomości i środowisko”, następnie opcja „Skorzystaj
z programu Czyste Powietrze”).
• Szczegółowe informacje o sposobach składania wniosków oraz informacje pomocne przy ich wypełnianiu dostępne są na stronach internetowych wfośigw
oraz na portalu gov.pl.

Warunki dofinansowania
• W ramach programu można dofinansować zakup i montaż jednego źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i c.w.u.
• W przypadku gdy budynek/lokal mieszkalny jest podłączony do sieci dystrybucji gazu, w ramach programu nie udziela się dofinansowania na zakup i montaż kotła na paliwo stałe w tym budynku/lokalu mieszkalnym.
• Wymieniane źródło ciepła na paliwo stałe musi być trwale wyłączone z użytku.
• Na przedsięwzięcia realizowane w budynkach, na budowę których po 31 grudnia 2013 r.:
– został złożony wniosek o pozwolenie na budowę lub odrębny wniosek o zatwierdzenie projektu budowlanego,
– zostało dokonane zgłoszenie budowy lub wykonania robót budowlanych w przypadku, gdy nie jest wymagane uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę, nie udziela się dofinansowania na ocieplenie przegród budowlanych, wykonanie stolarki okiennej i drzwiowej.
• Nie udziela się dofinansowania na przedsięwzięcia, dla których wnioskowana kwota dotacji jest niższa niż 3 tys. zł. Warunek nie dotyczy przedsięwzięć, w zakresie których jest zakup i montaż źródła ciepła.
• Jeśli w budynku mieszkalnym wydzielono lokale mieszkalne, dotacja przysługuje osobno na każdy lokal.

PIĘĆ KROKÓW DO DOFINANSOWANIA
1. Zdobądź wiedzę
Zapoznaj się ze szczegółami naboru: programem priorytetowym, formularzem wniosku oraz instrukcją jego wypełniania a także regulaminem naboru i pozostałymi pomocny mi dokumentami. Znajdziesz je na stronie internetowej gov.pl oraz na Portalach Beneficjenta wszystkich wfośigw.

2. Zbadaj potrzeby budynku
Określ stan obecny i potrzeby budynku. Możesz wykonać audyt energetyczny, który nie jest obowiązkowy, ale stanowi koszt kwalifikowany do dofinansowania w przypadku wykonania i sfinansowania w ramach programu ocieplenia budynku.

3. Wypełnij i złóż wniosek o dofinansowanie*
Pamiętaj o zapoznaniu się z instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie i dołączeniu wszystkich wymaganych załączników. Możesz przy tym skorzystać z pomocy w swojej gminie, jeżeli przystąpiła do realizacji programu (lista gmin aktualizowana jest na stronie czystepowietrze.gov.pl).

4. Zawarcie umowy o dofinansowanie
W przypadku pozytywnej decyzji wfośigw o dofinansowaniu przedsięwzięcia wniosek staje się automatycznie umową, o czym zostaniesz poinformowany pismem.

5. Złóż wnioski o płatność
Środki mogą zostać wypłacone maksymalnie w trzech transzach w przypadku podstawowego i podwyższonego poziomu dofinansowania (przy najwyższym poziomie transz może być maksymalnie pięć). Trzeci (lub piąty przy najwyższym poziomie dofinansowania) wniosek o płatność jest zawsze wnioskiem końcowym. Jeżeli pojawią się zmiany w realizacji przedsięwzięcia wystąp o odpowiednie zmiany w umowie.

ZAKOŃCZENIE PRZEDSIĘWZIĘCIA
Przedsięwzięcie musi zostać zrealizowane najpóźniej, licząc od dnia złożenia wniosku
o dofinansowanie w ciągu:
• 30 miesięcy w podstawowym i podwyższonym poziomie dofinansowania (z wyjątkiem wniosków składanych w bankach, gdzie przewidziano 18 miesięcy na realizację całości przedsięwzięcia),
• 36 miesięcy w najwyższym poziomie dofinansowania.

Punkt Konsultacyjny programu „Czyste powietrze” znajduje się w siedzibie Urzędu Gminy Górowo Iławeckie przy ul. Kościuszki 17 w Górowie Iławeckiem i jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 - 14.00. Tel. 89 761 13 22.

2001-2022 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5