Regulamin plebiscytu na 10 Najpopularniejszych Sportowców powiatu bartoszyckiego 2021

2022-02-16 09:00:00(ost. akt: 2022-02-16 18:30:21)
§1
Regulamin określa zasady przeprowadzenia Plebiscytu na „Najpopularniejszego Sportowca, Trenera i Klub 2021 roku wg. czytelników Gońca Bartoszyckiego”.

§2
Organizatorem Plebiscytu jest Grupa WM Sp. z o.o. w Olsztynie, ul. Tracka 5, 10-364 Olsztyn, NIP 729-198-10-28, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 9446,

§3
Plebiscyt trwa od dnia 16.2.2022 do dnia 9.4.2022 do godziny 12.00.

§4
Plebiscyt przeznaczony jest dla osób pełnoletnich i posiadających pełną zdolność do czynności prawnych.

§5
W Plebiscycie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora, którzy biorą udział w organizacji i przeprowadzaniu Plebiscytu ani członkowie ich rodzin (do II stopnia pokrewieństwa lub powinowactwa).

§6
Tytuł Najpopularniejszego Sportowca 2021 roku wg. czytelników Gońca Bartoszyckiego otrzyma zwycięzca Plebiscytu, czyli ten Sportowiec, który uzyska największą liczbę głosów oddanych za pomocą sms’ów nadesłanych w głosowaniu. Przyznane będą także tytuły oraz nagrody za drugie i trzecie miejsce w Plebiscycie.

§7
Głosowanie na Sportowca polega na wysłaniu sms’ów pod numer 7248 o treści gb.ns.x - gdzie X to numer przypisany konkretnemu sportowcowi. Koszt jednego sms’a wynosi 2,46 zł z VAT. Głosowanie rozpocznie się 16 lutego 2022 r., a zakończy się 9 kwietnia 2022. r.

§8
Czytelnik uczestniczący w głosowaniu może oddać za pomocą sms dowolną liczbę głosów.

§9
Głosowanie sms poparte jest bilingiem.

§10
Po zakończeniu głosowania Organizator podliczy oddane głosy i ustali wyniki głosowania. Na tę okoliczność zostanie sporządzony protokół, który powinien zawierać:
1/ datę rozpoczęcia i zakończenia czynności;
2/ ilość prawidłowo nadesłanych sms-ów;
3/ ilość głosów oddanych na poszczególnych kandydatów ze wskazaniem osób, które zwyciężyły w Plebiscycie;
4/ podpisy osób wykonujących czynność.

§11
Ogłoszenie wyników Plebiscytu odbędzie się na portalu bartoszyce.wm.pl, w papierowym wydaniu „Gońca Bartoszyckiego” oraz podczas uroczystego zakończenia Plebiscytu.

§12
1. Nad prawidłowością przebiegu Plebiscytu czuwać będzie komisja w składzie:
1/ Dariusz Dopierała
2/ Bernadeta Małachowska

§13
1. Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w związku z Plebiscytem jest Organizator.
2. Dane osobowe przekazywane Organizatorowi przez Czytelników będą przetwarzane przez Administratora w celu przeprowadzenia Plebiscytu i wyboru jego zwycięzców.

§14
1. Dane osobowe czytelników będą przetwarzane na zasadach określonych w rozporządzeniu 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego RODO).
2. Dane osobowe przekazywane Organizatorowi przez czytelników w związku z Plebiscytem będą przetwarzane przez Administratora (dane kontaktowe w § 2), którym jest Organizator w celu rozpatrywania reklamacji dotyczących Plebiscytu.
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla celów rozpatrzenia reklamacji dotyczącej Plebiscytu. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest 6 ust. 1 lit a RODO.
4. Dane osobowe mogą być ujawniane następującym kategoriom odbiorców:
a) pracownikom (w tym osobom świadczącym usługi na podstawie umów cywilno-prawnych) zatrudnionym przez Administratora;
b) prawnikom współpracującym z Administratorem;
c) firmom kurierskim i pocztowym.
5. W każdym czasie czytelnicy uprawnieni są do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Mają również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych osobowych. Uprawnienia te mogą realizować w siedzibie Administratora lub korespondencyjnie.
6. W dowolnym momencie czytelnicy mogą odwołać udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych, pisemnie na adres Administratora, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
7. Jeżeli czytelnicy uznają, że przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza przepisy prawa, uprawnieni są do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
8. Dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie podlegają profilowaniu.
9. Po zakończeniu Plebiscytu i rozpatrzeniu ewentualnych reklamacji, przekazane przez czytelników dane osobowe zostaną usunięte.
10. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, czyli poza obszar Unii Europejskiej, Islandii, Lichtensteinu oraz Norwegii lub do organizacji międzynarodowych.
11. Administratorem danych osobowych w postaci numeru telefonu jest operator telekomunikacyjny danego Czytelnika. Podmiotem przetwarzającym te dane osobowe jest BildPresse Polska Sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Łodzi przy ul. Żwirki 17, 90-593 Łódź, KRS:0000323070, z którym to Organizator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w zakresie numerów telefonów Czytelników głosujących w Plebiscycie. Odnośnie danych osobowych w postaci numeru telefonu czytelników zastosowanie mają odpowiednio zapisy ust. 1-10 z tą różnicą, iż celem przetwarzania jest rozstrzygnięcie Plebiscytu.

§15
1. Wszelkie reklamacje dotyczące Plebiscytu należy przesyłać wraz z uzasadnieniem na adres Organizatora z dopiskiem „Plebiscyt-reklamacja” w terminie do 7 dni od dnia zakończenia Plebiscytu (o terminie złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego).
2. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika i numer telefonu kontaktowego, a także dokładny opis i powód reklamacji.
3. Organizator rozpatrywać będzie reklamacje na podstawie Regulaminu.
4. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem, wysłanym na adres wskazany w reklamacji w terminie 30 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji

§ 16
Bilingi przekazane Organizatorowi będą przechowywane w siedzibie Organizatora do czasu przewidzianego na rozpatrzenie ewentualnych reklamacji związanych z organizacją Plebiscytu i po tym czasie zostaną usunięte.

§17
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
1/ problemy w funkcjonowaniu Plebiscytu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej;
2/ przerwy w funkcjonowaniu Plebiscytu zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od Organizatora;
3/ udział w Plebiscycie niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane.

§18
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny, w szczególności jeżeli zmiana pozwoli na sprawne i zgodne z przepisami przeprowadzenie Plebiscytu.

§19
Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony do wglądu pod adresem bartoszyce.wm.pl


2001-2024 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, Galindia Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5