Regulamin Plebiscytu „Gońca Bartoszyckiego” na 10 Najpopularniejszych Sportowców Bartoszyc w 2020 r.

2021-01-25 11:10:11(ost. akt: 2022-02-07 09:21:35)
§1
Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzenia Plebiscytu „Gońca Bartoszyckiego” na 10 Najpopularniejszych Sportowców Bartoszyc w 2020 r. (zwanego dalej Plebiscytem).

§2
Organizatorem Plebiscytu jest Grupa WM Sp. z o.o. w Olsztynie, 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5, NIP 729-198-10-28, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS 0000009446, o kapitale zakładowym 8 301 000 złotych, REGON 470532106.

§3
Plebiscyt trwa od dnia 29.01.2021 r. do dnia 31.03.2021 r.

§4
1. Zgłoszeń sportowców do Plebiscytu dokonują kluby sportowe działające w Bartoszycach poprzez podanie nazwisk kandydatów drogą elektroniczną (e-mail), sms-ową lub telefoniczną redakcji “Gońca Bartoszyckiego”. Sportowcem-kandydatem może zostać zawodnik, który w roku, który objęty jest Plebiscytem, reprezentował klub z Bartoszyc lub sportowiec mieszkający w Bartoszycach. Zgłoszeń może dokonać również Organizator, jeśli zawodnik mieszka w Bartoszycach, ale nie może reprezentować klubu z Bartoszyc.

2. Każdy zgłoszony sportowiec może w dowolnym momencie zrezygnować z udziału w Plebiscycie. W takim przypadku koszty poniesione na wysłanie głosu sms-em na takiego kandydata nie będą zwracane osobom, uczestniczącym w głosowaniu.

§5
W Plebiscycie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora biorący udział w organizacji i przeprowadzaniu Plebiscytu ani członkowie ich rodzin (do II stopnia pokrewieństwa lub powinowactwa).

§6
W gronie 10 Najpopularniejszych Sportowców Miasta Bartoszyce 2020 znajdzie się 10 sportowców, którzy uzyskają największą liczbę głosów po podliczeniu głosów wysłanych za pomocą sms-ów. Jeden sms = 1 punkt.
Aktualny ranking głosowania dostępny będzie na stronie bartoszyce.wm.pl. Organizator zastrzega możliwość wyłączenia podglądu wyników głosowania na godzinę przed zakończeniem głosowania.

§7
Głosowanie polega na wysłaniu głosu sms-em pod numer 7248 o treści gb.ns.X - gdzie X to numer przypisany konkretnemu kandydatowi. Koszt jednego sms’a wynosi 2,46 zł brutto. Głosowanie rozpocznie się w dniu 31 stycznia 2021 r. o godz. 6.00 i potrwa do dnia 31 marca 2021 r. do godz. 23.59.

§8
Czytelnik uczestniczący w głosowaniu może oddać dowolną liczbę głosów.

§9
Uczestnicy wysyłając sms akceptują warunki i zasady określone w Regulaminie.

§10
Głosowanie sms-owe poparte będzie bilingiem.

§11
Protokół będzie zawierać:
1/ datę rozpoczęcia i zakończenia czynności;
2/ liczbę nadesłanych sms-ów;
3/ liczbę sms-ów, które nie brały udziału w losowaniu z podaniem przyczyny;
4/ liczbę głosów oddanych na poszczególnych kandydatów, ze wskazaniem kandydata, który otrzymał największą liczbę głosów;
5/ podpisy osób wykonujących czynność.

§12
O sposobie podsumowania Plebiscytu i ogłoszeniu wyników organizator poinformuje w trakcie jego trwania. Wyniki będą opublikowane na łamach „Gońca Bartoszyckiego” oraz na portalu internetowym www.bartoszyce.wm.pl.

§13
Nad prawidłowością przebiegu Plebiscytu oraz liczeniem głosów czuwać będzie komisja w składzie:
1/ Igor Hrywna,
2/ Mirosław Wieczorek,
3/ Małgorzata Dargiewicz.

§14
Obowiązek informacyjny o przetwarzaniu danych osobowych

Wypełniając obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L 119/1 z dn. 04.05.2016 r. (dalej „RODO”) , Organizator spółka Grupa WM Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie informuje, iż:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa WM Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie, ul. Tracka 5, 10-364 Olsztyn,  NIP: 7291981028, email: internet@gazetaolsztynska.pl.

2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach i w oparciu o podstawy prawne jak niżej:
a. przetwarzanie jest niezbędne w celu przeprowadzenia Plebiscytu, ogłoszenia jego wyników i wyłonienia Laureatów i ew. zwycięzców nagród oraz ich wydania zgodnie z niniejszym Regulaminem; podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest wówczas zgoda Uczestników - art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
b. dane osobowe mogą być przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń; wówczas podstawą przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes prawny realizowany przez administratora oparty na art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
c. dane osobowe przetwarzane są w celu rozpatrywania reklamacji dotyczących usług, szerzej opisanych w Regulaminie, podstawą przetwarzania danych osobowych jest obowiązek prawny ciążący na administratorze polegający na rozpatrywaniu reklamacji w ramach świadczonych usług, jak i niezbędność podjęcia przez administratora działań naprawczych w zakresie reklamowanych usług, a podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO;
d. dane przetwarzane są w celach rozliczenia administratora ze świadczonych usług pod kątem księgowym oraz podatkowym; podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit c RODO;

3. Dane osobowe mogą być ujawniane następującym kategoriom odbiorców:
a. pracownikom zatrudnionym przez administratora (w tym osobom świadczącym usługi na podstawie umów cywilno-prawnych),
b. prawnikom współpracującym z administratorem,
c. firmom księgowo-kadrowym współpracującym z administratorem oraz firmom kurierskim i pocztowym,
d. firmom prowadzącym badania marketingowe, ewaluacyjne oraz audytorskie,
e. dostawcom usług portali społecznościowych, pakietów biurowych w tym usług mailingowych, hostingowych oraz systemów informatycznych obsługujących usługi na stronie oraz operatorom płatności,
f. dostawcom usług wspierających działalność administratora;

4. Podane przez Uczestników dane osobowe będą przechowywane w okresie realizacji Plebiscytu oraz  przez okres potrzebny na rozpatrzenie ewentualnych reklamacji, , a następnie zostaną usunięte. Dane osobowe zdobywców nagród będą dodatkowo przechowywane w okresie realizacji roszczeń, w tym roszczeń cywilnych i podatkowych, a następnie zostaną usunięte. 

5. W każdym czasie Uczestnicy uprawnieni są do dostępu do danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także mają prawo do przenoszenia danych osobowych. Ewentualne wyłączenia lub ograniczenia ww. praw będą miały swoje podstawy zgodnie z RODO.  

6.W każdym czasie Uczestnicy uprawnieni są do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w oparciu o cel i podstawę prawną, o której mowa w pkt. 2 lit. b Regulaminu (uzasadniony interes prawny administratora).

7. W każdym czasie Uczestnicy mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jednakże nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Uprawnienia z pkt. 5-7 mogą Państwo realizować korespondencyjnie oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej (e-mail : rodo@wm.pl). 

9. Jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych przez administratora narusza przepisy prawa, uprawnieni są Państwo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

10. Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem świadczenia usług oferowanych w Regulaminie, a brak podania tychże danych uniemożliwia podjęcie działań, o których mowa w pkt. 2 lit. c. 

11.Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, czyli poza obszar Unii Europejskiej, Islandii, Lichtensteinu oraz Norwegii lub do organizacji międzynarodowych. 

12. Podane przez Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym celu, iż mieliby Państwo podlegać decyzji opartej na takim przetwarzaniu, w tym profilowaniu oraz wywołującej u Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływającej.

13. Administratorem danych osobowych w postaci numeru telefonu jest operator telekomunikacyjny danego Czytelnika. Podmiotem przetwarzającym te dane osobowe jest BildPresse Polska Sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Łodzi przy ul. Żwirki 17, 90-593 Łódź, KRS:0000323070, z którym to Organizator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w zakresie numerów telefonów Czytelników głosujących w Plebiscycie. Odnośnie danych osobowych w postaci numeru telefonu czytelników zastosowanie mają odpowiednio zapisy ust. 1-12 z tą różnicą, iż wyłącznym celem przetwarzania jest rozstrzygnięcie Plebiscytu.

§15
1. Wszelkie reklamacje dotyczące Plebiscytu należy przesyłać wraz z uzasadnieniem na adres Organizatora z dopiskiem „Plebiscyt-reklamacja” w terminie do 7 dni od dnia zakończenia Plebiscytu (o terminie złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego).

2. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika i numer telefonu kontaktowego, a także dokładny opis i powód reklamacji.

3. Organizator rozpatrywać będzie reklamacje na podstawie Regulaminu.

4. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem, wysłanym na adres wskazany w reklamacji, w terminie 30 dni od dnia wpływu reklamacji.

§16
Bilingi przekazane Organizatorowi będą przechowywane w siedzibie Organizatora do czasu przewidzianego na rozpatrzenie ewentualnych reklamacji związanych z organizacją i przeprowadzeniem Plebiscytu i po tym czasie zostaną zniszczone.

§17
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
1/ problemy w funkcjonowaniu Plebiscytu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zdarzeń o charakterze siły wyższej;

2/ przerwy w funkcjonowaniu Plebiscytu zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od Organizatora;

3/ szkody spowodowane, niezgodnym z postanowieniami niniejszego Regulaminu, udziałem osób w Plebiscycie.

§18
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny, w szczególności jeżeli zmiana pozwoli na sprawne i zgodne z przepisami prawa przeprowadzenie Plebiscytu.

§19
Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony pod adresem www.gazetaolsztynska.pl/regulaminy.

Źródło: Gazeta Olsztyńska

2001-2024 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, Galindia Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5