Regulamin plebiscytu na "Super Sołtysa 2017" powiatu ostródzkiego.

2017-01-23 17:02:42(ost. akt: 2017-03-03 16:14:34)

§1
Regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady przeprowadzenia plebiscytu (zwanego dalej Plebiscytem) na "Super Sołtysa 2017" powiatu ostródzkiego.

§2
Organizatorem Plebiscytu jest Grupa WM Sp. z o.o., NIP 729-198-10-28, Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000009446, kapitał zakładowy 8 301 000 złotych, REGON 470532106.

§3
Plebiscyt trwa od dnia 27.01. 2017 r. do 03.03.2017 r.

§4
Plebiscyt przeznaczony jest dla osób pełnoletnich i posiadających pełną zdolność do czynności prawnych.

§5
W Plebiscycie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora, którzy biorą udział w organizacji i przeprowadzaniu Plebiscytu ani członkowie ich rodzin (do II stopnia pokrewieństwa lub powinowactwa).

§6
1. Kandydatury na "Super Sołtysa 2017" mogą zgłaszać samorządowcy, instytucje, organizacje i stowarzyszenia oraz czytelnicy i redakcja Gazety Ostródzkiej i Gazety Morąskiej.
2. Termin zgłaszania kandydatur upływa 26.02. 2017 roku o godzinie 23.59
3. Każdy kandydat może w dowolnym momencie zrezygnować z udziału w Plebiscycie.
4. Tytuł "Super Sołtysa 2017" Powiatu Ostródzkiego otrzyma sołtys, który uzyska największą liczbę głosów oddanych za pomocą sms’ów nadesłanych w głosowaniu.
5. Kolejnych dwóch kandydatów, którzy otrzymają największą liczbę liczbę głosów oddanych za pomocą sms’ów nadesłanych w głosowaniu zostaną przyznane tytuły Srebrnego i Brązowego Sołtysa.
6. Plebiscyty na Super Sołtysa 2017 danego powiatu odbywają się we wszystkich powiatach województwa warmińsko-mazurskiego. Sołtys, który uzyska największą liczbę liczbę głosów oddanych za pomocą sms’ów nadesłanych w głosowaniu w całym regionie otrzyma tytuł: Super Sołtysa 2017 województwa warmińsko-mazurskiego. Kolejnym dwóm kandydatom, zostaną przyznane tytuły Srebrnego i Brązowego Sołtysa województwa warmińsko-mazurskiego.

7. Dodatkowo rozstrzygnięty zostanie plebiscyt na Sołtyskę Roku 2016. Zostanie nią kobieta zajmująca tę funkcję, która uzyska największą liczbę głosów oddanych za pomocą sms’ów nadesłanych w głosowaniu. Zwycięzcą może zostać jedna sołtyska tylko raz w trakcie kadencji. Zatem nie mogą zwyciężyć sołtyski, które zwyciężyły w 2016 roku. Brana będzie kolejna osoba z największą liczbą głosów. Zwyciężczyni zostanie wyłoniona w każdej z gmin powiatu ostródzkiego.

§7
Głosowaniem polega na wysłaniu głosu sms’em pod numer 7148 o treści NM.NPS.X - gdzie X to numer przypisany konkretnemu sołtysowi. Koszt jednego sms’a wynosi 1,23 zł brutto. Głosowanie rozpocznie się 27.01 2017 r.  i potrwa do 03.03 marca 2017 r. do godz. 23.59

Na stronach internetowych widoczny będzie ranking sms-owy, który może zostać wyłączony pod koniec głosowania.

§8
Czytelnik uczestniczący w głosowaniu może oddać dowolną liczbę głosów.

§9
Liczenie głosów zostanie udokumentowane protokołem,

§10
Protokół powinien zawierać:
1/ datę rozpoczęcia i zakończenia czynności; 2/ ilość prawidłowo nadesłanych sms-ów; 3/ ilość sms-ów, które nie brały udziału w losowaniu z podaniem przyczyny; 4/ ilość głosów oddanych na poszczególnych kandydatów na Super Sołtysa ze wskazaniem osoby, która zostanie "Super Sołtysem 2017" Powiatu Ostródzkiego; 5/ilość głosów oddanych na poszczególnych kandydatów, którzy zostaną Srebrnym i Brązowym Sołtysem w Plebiscycie. 6/ Ww. dotyczy też wyboru na szczeblu regionalnym.7/ilość głosów oddanych na Sołtyskę Roku ze wskazaniem osoby, która została wybrana.8/ podpisy osób wykonujących czynność.

§11
Ogłoszenie wyników Plebiscytu nastąpi na łamach Gazety Ostródzkiej oraz na stronie internetowej www.ostroda.wm.pl oraz Gazety Morąskiej i strony internetowej www.morag.wm.pl.
8. Ogłoszenie wyników regionalnych nastąpi na lamach gazety Olsztyńskiej/Dziennika Elbląskiego oraz na stronie gazetaolsztynska.pl

§12
1. Nad prawidłowością przebiegu Plebiscytu, w szczególności nad liczeniem głosów oraz losowaniem czuwać będzie komisja w składzie:
1/ Barbara Chadaj-Lamcho
2/ Igor Hrywna
3. Krystyna Lichtarowicz

§13
1. Dane osobowe przekazywane Organizatorowi przez Czytelników w związku z Plebiscytem będą przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych Organizatora w celu: wyłonienia Laureatów Plebiscytu,

2. Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w związku z Plebiscytem jest Organizator.

§14
Czytelnicy biorący udział w głosowaniu zgodnie z treścią ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926) wyrażają dobrowolną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz wyrażają zgodę na ujawnienie swoich danych na potrzeby Plebiscytu oraz mają prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.

§15
1. Wszelkie reklamacje dotyczące Plebiscytu należy przesyłać wraz z uzasadnieniem na adres Organizatora z dopiskiem „Plebiscyt-reklamacja” w terminie do 7 dni od dnia zakończenia Plebiscytu (o terminie złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego)
2. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika i numer telefonu kontaktowego, a także dokładny opis i powód reklamacji.
3. Organizator rozpatrywać będzie reklamacje na podstawie Regulaminu.
4. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem, wysłanym na adres wskazany w reklamacji w terminie 30 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji


§16
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
1/ problemy w funkcjonowaniu Plebiscytu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej; 2/ przerwy w funkcjonowaniu Plebiscytu zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od Organizatora; 3/ udział w Plebiscycie niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane.

§17
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny, w szczególności jeżeli zmiana pozwoli na sprawne i zgodne z przepisami przeprowadzenie Plebiscytu.

§18
Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie Organizatora oraz pod adresem www.ostroda.wm.pl. i gazetaolsztynska.wm.pl

Źródło: Gazeta Olsztyńska

2001-2024 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, Galindia Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5