Regulamin konkursu: ”Moje Bezpieczne Wakacje”

2014-07-08 14:09:17 (ost. akt: 2014-07-08 14:09:03)
Postanowienia ogólne
§1.
Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady przeprowadzenia konkursu ”Moje Bezpieczne Wakacje” – rysunek bezpiecznych wakacji (zwanego dalej Konkursem).

§2
Organizatorem Konkursu jest „Edytor” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Olsztynie, ul. Tracka 5, 10-364 Olsztyn, wpisana
do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000009446, wysokość kapitału zakładowego 8 301 000 złotych (zwana dalej Organizatorem).

§3.
Konkurs od 30 czerwca do 12 września 2014 roku do godziny 23.59.

Zasady konkursu
§4.
W Konkursie mogą brać udział dzieci i młodzież w wieku do 13 roku życia.

Rysunek może zostać wykonany dowolną metodą plastyczną, a jego zdjęcie lub skan należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: nidzica@gazetaolsztynska.pl w terminie do 9 września 2014 roku do godziny 23.59 w temacie wiadomości "Konkurs - Moje Bezpieczne Wakacje". Pracę można także przesłać pocztą tradycyjną do 5 września 2014 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Gazeta Nidzicka, ul. Plac Wolności 3, 13-100 Nidzica z dopiskiem „Konkurs: Moje Bezpieczne Wakacje” lub dostarczyć osobiście do redakcji do dnia 9 września do godziny 11.00.

W konkursie nie mogą brać udziału dzieci pracowników Organizatora uczestniczący w organizacji i przeprowadzaniu konkursu.

Prawidłowe zgłoszenie do konkursu powinno zawierać:

* 1 zdjęcie lub skan rysunku dotyczącego tematu konkursu: „Moje Bezpieczne Wakacje”;
* zgodę na wykorzystanie przez Organizatora rysunku na potrzeby konkursu;
* dane autora: imię, nazwisko, miejscowość oraz numer telefonu do kontaktu.

Praca zgłoszone w nieprawidłowy sposób nie będą brały udziału w konkursie.
Nadesłane zdjęcia zostaną ponumerowane i umieszczone na serwisie szczytno.wm.pl
Prace nie mogą naruszać obowiązującego prawa, norm społecznych i moralnych.

Zwycięzcy konkursu

§5.
Z pośród nadesłanych prac konkursowych, komisja oceniająca, w skład której wchodzą cztery osoby, wybierze trzy zwycięskie prace.


§6.
Przebieg głosowania oraz jego wyniki zostaną zapisane w protokole, który powinien zawierać: datę głosowania komisji konkursowej, liczbę nadesłanych prac oraz wyniki głosowania, a także podpisy osób wykonujących ww. czynności.

§7.
Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się na stronach internetowych „Gazety Nidzickiej" i serwisie nidzica.wm.pl. Zwycięzca zostanie
poinformowany telefonicznie i zaproszony na odebranie nagrody.

§8
Nad prawidłowością przebiegu konkursu czuwać będzie komisja, w składzie:
Paweł Salamucha
Igor Hrywna
Irena Serowik

Dane osobowe

§9
Dane osobowe przekazywane Organizatorowi w związku z konkursem będą przetwarzane przez Organizatora będącego Administratorem tych Danych Osobowych w celu wyłonieni zwycięzcy konkursu.

Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w związku z Konkursem jest Organizator.

Reklamacje

§10
Ewentualne reklamacje dotyczące Konkursu należy przesyłać wraz z uzasadnieniem na adres Organizatora z dopiskiem „Konkurs-reklamacja” w terminie 7 dni od dnia zakończenia konkursu (o terminie złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego).

§11.
Reklamacje zgłoszone po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane.

§12.
Termin rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora wynosi 30 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.

Postanowienia końcowe

§13
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:

- problemy w funkcjonowaniu Konkursu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej;
- przerwy w funkcjonowaniu Konkursu zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od Organizatora;
- udział w Konkursu niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane.

§14.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny, w
szczególności jeżeli zmiana pozwoli na sprawne i zgodne z przepisami przeprowadzenie Konkursu.

§15.
Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie Organizatora.

2001-2021 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5