Wójt Gminy Lidzbark Warmiński podsumowuje rok

2023-12-13 17:35:40(ost. akt: 2023-12-13 17:55:35)   Artykuł sponsorowany

Autor zdjęcia: ug

Za nami kolejny rok intensywnej pracy w wielu obszarach działalności samorządu. To również końcówka mojej drugiej kadencji jako Wójta Gminy Lidzbark Warmiński.
Ten rok był z pewnością rokiem trudnym i pełnym niespodziewanych wydarzeń,
czasem nowych zadań i wyzwań. Pomimo tego nadal realizowaliśmy przedsięwzięcia rozpoczęte w poprzednich latach, a także, co bardzo istotne, dużo inwestowaliśmy, aby infrastruktura w naszej gminie była nowoczesna i jak najlepiej zaspokajała rosnące potrzeby mieszkańców. Co więcej, nie ustawaliśmy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na kolejne ważne dla naszych mieszkańców projekty.

Warto zauważyć, że na przestrzeni moich działań, od kiedy piastuję funkcję wójta, pozyskaliśmy łącznie ponad 43 mln zł na różne przedsięwzięcia i zadania inwestycyjne, które wpływają na podniesienie komfortu i standardów życia mieszkańców.

Zostały już zrealizowane zadania inwestycyjne za kwotę około 44 mln zł. Pozyskane dotychczas dofinansowanie pozwoli na realizację inwestycji w przyszłych latach, dzięki czemu m.in. powstanie Dom Seniora w Kłębowie, zostanie poprawiona gospodarka wodno– ściekowa wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Rogóżu. Inwestycje, na które już pozyskaliśmy dofinansowania, zrealizowane będą w kolejnych latach za kwotę ponad 22 mln zł.

Wiadomo, że wszystkich inwestycji nie można zrealizować z własnych środków budżetowych, dlatego staraliśmy się pozyskać jak najwięcej funduszy zewnętrznych, które umożliwiają nam w sposób efektywny realizować planowane przedsięwzięcia przy minimalnym wkładzie własnym, bez negatywnych konsekwencji dla budżetu gminy.

Podobnie jak w ubiegłych latach inwestujemy w nowoczesny sprzęt drogowy, rozbudowując park maszynowy, na który od 2014 roku przeznaczyliśmy już ponad 6 mln zł. W tym roku zakupiliśmy dwa nowe ciągniki fi rmy New Holland wraz z przyczepami, warte blisko 1,2 mln zł. Sprzęt stanowiący zaplecze techniczne gminy w całości zakupywany był z własnych środków. Jest to możliwe m.in. dzięki niewyodrębnieniu funduszu sołeckiego, a w ramach środków przewidzianych na ten cel dokonujemy zakupu niezbędnych do prac maszyn. Sukcesywne inwestowanie w sprzęt nowej generacji to najlepszy sposób na wykorzystanie tych środków, gdyż sprzęt służy całej naszej gminie, a zarazem generuje oszczędności w budżecie.

Dzięki nieustannie powiększającemu się zapleczu technicznemu Gmina Wiejska Lidzbark Warmiński jest w stanie samodzielnie wykonywać m.in. modernizację dróg gminnych, bieżącą konserwację nawierzchni dróg, odtworzenie rowów odwadniających, koszenie poboczy, boisk i placów, wycinkę zakrzaczeń przydrożnych, odśnieżanie, a także podejmować inne działania zmierzające do poprawy komfortu i bezpieczeństwa naszych mieszkańców. Za tym sukcesem
stoją przemyślane działania, które są konsekwentnie realizowane.

Obecnie jesteśmy w trakcie realizacji inwestycji, na które pozyskaliśmy ponad 9 mln zł dofi nansowania. Są to m.in. inwestycje w ramach zadania „Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński”.

Na terenie gminy funkcjonuje 18 świetlic wiejskich oraz Gminne Centrum Kultury w Pilniku. Aktualnie w ramach poprawy efektywności w 9 świetlicach wiejskich w miejscowościach: Blanki, Kłębowo, Kraszewo, Łaniewo, Miejska Wola, Miłogórze, Morawa, Nowosady i Sarnowo oraz w Gminnym Centrum Kultury w Pilniku, a także budynkach ochotniczych straży pożarnych w Runowie, Stryjkowie i w Rogóżu trwają prace polegające na: ociepleniu budynków, wymianie źródeł ciepła, instalacji grzewczych oraz montażu instalacji fotowoltaicznych, pomp ciepła wraz z robotami towarzyszącymi. Inwestycja, której zakończenie planowane jest na przyszły rok, przyczyni się do zmniejszenia zapotrzebowania na energię cieplną w budynkach gminnych, co przełoży się na zmniejszenie kosztów utrzymania tych budynków, jak również przyczyni się do zmniejszenia niekorzystnego oddziaływania na środowisko.

Zrównoważony rozwój naszej gminy nie byłby możliwy bez inwestowania w rozwój infrastruktury z zakresu gospodarki wodno-ściekowej. Wśród największych tegorocznych inwestycji z pewnością należy wymienić budowę stacji uzdatniania wody w Blankach, na którą pozyskaliśmy 95% dofinansowania do robót budowlanych w kwocie ponad 3,5 mln zł. Zastosowana technologia zapewnia wodę dobrej jakości i pod odpowiednim ciśnieniem wszystkim odbiorcom.

Bezpieczeństwo mieszkańców odgrywadla nas istotną rolę. Na terenie gminy funkcjonują trzy ochotnicze straże pożarne w Stryjkowie, Runowie i w Rogóżu, które wyposażamy w nowoczesny sprzęt ratowniczo – gaśniczy. Poza tym w poprzednich latach przeprowadzaliśmy modernizacje budynków remizy. W latach 2014 – 2023 na OSP wydano środki finansowe w wysokości ponad 2 mln zł.

Warto nadmienić, że w tym roku z pozytywnym skutkiem aplikowaliśmy o środki zewnętrzne na zadania inwestycyjne, które będą realizowane w latach 2024 – 2026. Udało się pozyskać fundusze w wysokości 12 mln zł, a co najważniejsze wartość dofinansowania wynosi w większości aż 98% przy minimalnym wkładzie własnym do 2%, nie licząc dwóch projektów, gdzie w jednym wartość dofinansowania to 90% przy wkładzie własnym min. 10%, a w drugim przypadku wartość dofinansowania wynosi 85% przy wkładzie własnym min. 15%. Między innymi pozyskano dofinansowanie na:
• prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkowych kościołach Kraszewie, Babiaku, Rogóżu, Kłębowie i Runowie za kwotę 2 mln 120 tys. zł;
• poprawę efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy za kwotę 1 mln 300 tys. zł;
• poprawę efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Kraszewie za kwotę 2 mln zł;
• przebudowę drogi w miejscowości Koniewo- Osada za kwotę 2 mln zł;
• modernizację budynku po byłej szkole w miejscowości Kłębowo, związaną z utworzeniem Domu Seniora za kwotę 5 mln zł.

Podejmowaliśmy szereg inwestycji tzw. twardych, czyli takich, które służą infrastrukturalnej poprawie naszego otoczenia. Nie zapomnieliśmy jednak o tym, że najcenniejsze inwestycje to inwestycje w ludzi i ich rozwój. Przez ten czas we współpracy z organizacjami pozarządowymi realizowaliśmy różne ciekawe inicjatywy i projekty rozwijające zainteresowania naszych mieszkańców.

Nie zabrakło wydarzeń kulturalnych, a także licznych spotkań integrujących gminną społeczność. Każdy w tej różnorodnej ofercie wydarzeń mógł znaleźć coś dla siebie. Wiele z projektów, o których wspomnieliśmy w tym biuletynie, nie powiodłoby się, gdyby nie ciężka praca Pracowników Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Gminnego Centrum Kultury na czele z Kierownikami
oraz zaangażowanie Dyrektorów szkół wraz z Gronem Pedagogicznym, a także pomoc i poświęcenie naszej Rady Gminy, Sołtysów, Organizacji Pozarządowych, oraz Mieszkańców naszej gminy, którzy wspierają nas w tych działaniach.

Dynamiczny i zrównoważony rozwój Gminy Wiejskiej Lidzbark Warmiński to nasz wspólny cel. Dziękuję Państwu za to, że wspólnie możemy rozwijać naszą piękną i wyjątkową Gminę Wiejską Lidzbark Warmiński.

Zachęcam Państwa do przeczytania biuletynu informacyjnego, który dostępny jest w siedzibie Urzędu Gminy bądź na stronie internetowej gminy. Informator dla mieszkańców gminy wydawany jest bezpłatnie raz do roku. Znajdą w nim Państwo ważniejsze inwestycje, które udało się zrealizować w ostatnim czasie.

Z pozdrowieniami
Wójt Gminy Fabian Andrukajtis


2001-2024 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, Galindia Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5