Regulamin konkursu ”Moje Bezpieczne Wakacje”

2014-07-07 11:03:32 (ost. akt: 2014-07-08 13:35:14)
Postanowienia ogólne
§1.
Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady przeprowadzenia konkursu ”Moje Bezpieczne Wakacje” – rysunek bezpiecznych wakacji (zwanego dalej Konkursem).

§2
Organizatorem Konkursu jest „Edytor” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Olsztynie, ul. Tracka 5, 10-364 Olsztyn, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000009446, wysokość kapitału zakładowego 8 301 000 złotych (zwana dalej Organizatorem).

§3.
Konkurs od 30 czerwca do 12 września 2014 roku do godziny 23.59.

Zasady konkursu
§4.
W Konkursie mogą brać udział dzieci i młodzież w wieku do 13 roku życia.

Rysunek może zostać wykonany dowolną metodą plastyczną, a jego zdjęcie lub skan należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: szczytno@gazetaolsztynska.pl w terminie do 9 września 2014 roku do godziny 23.59 w temacie wiadomości "Konkurs - Moje Bezpieczne Wakacje". Pracę można także przesłać pocztą tradycyjną do 5 września 2014 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Nasz Mazur, ul. Kościuszki 10, 12-100 Szczytno z dopiskiem „Konkurs: Moje Bezpieczne Wakacje” lub dostarczyć osobiście do redakcji do dnia 9 września do godziny 11,00.

W konkursie nie mogą brać udziału dzieci pracowników Organizatora uczestniczący w organizacji i przeprowadzaniu konkursu.

Prawidłowe zgłoszenie do konkursu powinno zawierać:

* 1 zdjęcie lub skan rysunku dotyczącego tematu konkursu: „Moje Bezpieczne Wakacje”
* zgodę na wykorzystanie przez Organizatora rysunku na potrzeby konkursu;
* dane autora: imię, nazwisko, miejscowość oraz numer telefonu do kontaktu.
Praca zgłoszone w nieprawidłowy sposób nie będą brały udziału w konkursie.

Nadesłane zdjęcia zostaną ponumerowane i umieszczone na serwisie szczytno.wm.pl

Prace nie mogą naruszać obowiązującego prawa, norm społecznych i moralnych.

Zwycięzcy konkursu
§5.
Z pośród nadesłanych prac konkursowych, komisja oceniająca, w skład której wchodzą cztery osoby, wybierze trzy zwycięskie prace.


§6.
Przebieg głosowania oraz jego wyniki zostaną zapisane w protokole, który powinien zawierać: datę głosowania komisji konkursowej, liczbę nadesłanych prac oraz wyniki głosowania, a także podpisy osób wykonujących w/w czynności.

§7.
Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się na stronach internetowych „Naszego Mazura" i serwisie szczytno.wm.pl.Zwycięzca zostanie poinformowany telefonicznie i zaproszony na odebranie nagrody.

§8
Nad prawidłowością przebiegu konkursu czuwać będzie komisja, w składzie:

Paweł Salamucha
Igor Hrywna
Irena Serowik

Dane osobowe:

§9
Dane osobowe przekazywane Organizatorowi w związku z konkursem będą przetwarzane przez Organizatora będącego Administratorem tych Danych Osobowych w celu wyłonieni zwycięzcy konkursu.

Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w związku z Konkursem jest Organizator.

Reklamacje:

§10
Ewentualne reklamacje dotyczące Konkursu należy przesyłać wraz z uzasadnieniem na adres Organizatora z dopiskiem „Konkurs-reklamacja” w terminie 7 dni od dnia zakończenia konkursu (o terminie złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego).

§11.
Reklamacje zgłoszone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.

§12.
Termin rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora wynosi 30 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.

Postanowienia końcowe

§13
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:

- problemy w funkcjonowaniu Konkursu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej;
- przerwy w funkcjonowaniu Konkursu zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od Organizatora;
- udział w Konkursu niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane.

§14.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny, w szczególności jeżeli zmiana pozwoli na sprawne i zgodne z przepisami przeprowadzenie Konkursu.

§15.
Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie Organizatora oraz pod adresem szczytno.wm.pl.


2001-2021 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5