Zmiana mnie zaskoczyła - mówi Monika Szpura - Kazimierczuk

2021-09-28 09:00:00(ost. akt: 2021-09-28 16:01:25)

Autor zdjęcia: Dariusz Dopierała

EDUKACJA || Początek roku szkolnego to dla Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2 im. Elizy Orzeszkowej również zmiana na stanowisku dyrektora placówki. Przez najbliższe dziesięć miesięcy obowiązki dyrektora pełni Monika Szpura - Kazimierczuk.
— Gratuluję awansu. To była dość zaskakująca zmiana.
— Dziękuję i przyznam, że nawet bardzo zaskakująca, ale i równie niespodziewana była propozycja objęcia stanowiska p.o. dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2 im. Elizy Orzeszkowej w Bartoszycach, którą otrzymałam.

— Jakie ma Pani plany na rozwój placówki?
— Przede wszystkim realizacja podstawowych celów i zadań szkoły czyli m.in. kształtowanie i wychowanie młodzieży, rozwijanie u młodych ludzi poczucia odpowiedzialności, poszanowania polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata, dążenie do zapewnienia każdemu uczniowi warunków niezbędnych do jego rozwoju. To również kształtowanie środowiska wychowawczego sprzyjającego realizowaniu celów i zadań określonych w przepisach prawa oświatowego.
Plany to też m.in. podejmowanie innych działań jak np. przeprowadzanie próbnych egzaminów wewnętrznych i egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie, ich analiza i dalsza praca na podstawie wyciągniętych wniosków. To również projekty, konkursy, olimpiady oraz przedsięwzięcia promujące szkołę. Pomoc uczniom poprzez organizację zajęć wspierających i indywidualizację pracy. To nawiązywanie współpracy z uczelniami w celu wzbogacenia procesu dydaktycznego i wiele innych.


Nadmienię, iż jednym z takich działań jest właśnie inauguracja projektu „Propedeutyka prawa w liceach ogólnokształcących województwa warmińsko-mazurskiego” Wydziału Prawa i Administracji UWM, która miała miejsce w naszej szkole 14 września 2021 r. Wykład nt. „Koncepcji demokratycznego państwa prawa” wygłosił pracownik UWM dr Marcin Kazimierczuk. Wydarzenie uświetnili goście w osobach Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty p. Krzysztofa Marka Nowackiego i Starosty Powiatu Bartoszyckiego p. Jana Zbigniewa Nadolnego. Relacje z wydarzenia przekazały media, za co serdecznie dziękuję.

— Z realizacji wielu działań szkołę wybiła pandemia…
— To prawda, ale z tą sytuacją borykały się i inne placówki. Pandemia ograniczyła bądź przerwała działania, które zostały zaplanowane choć nie wszystkie. Udało się zrealizować i doprowadzić do końca wartościowy projekt „Zwolnieni z teorii”. Z dumą pragnę przypomnieć, że w ww. projekcie to Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 im. Elizy Orzeszkowej w Bartoszycach zajął pierwsze miejsce w Polsce. Dziękuję przy tym, raz jeszcze, cudownej młodzieży, która z poświęceniem i zaangażowaniem realizowała postawione przed nią zadania, godnie reprezentując Szkołę oraz jej wspaniałym nauczycielkom i mentorkom p. Katarzynie Zagajewskiej-Sycz oraz p. Oldze Chilmanowicz.

— Odbyło się też kilka konkursów przedmiotowych online.
— W czasie pracy zdalnej szkoła starała się mimo wszystko realizować to, co najważniejsze czyli wspomagać uczniów i rodziców w tym trudnym okresie w pracy dydaktycznej wychowawczej i opiekuńczej, organizując np. konsultacje online z nauczycielami, mające na celu pomoc uczniom w razie problemów ze zrozumieniem treści czy innych zadań na danej jednostce lekcyjnej. Szkoła organizowała również zajęcia dla maturzystów oraz uczniów przygotowujących się do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w grupach do pięciu osób i z zachowaniem pełnego reżimu sanitarnego. W tej trudnej sytuacji pedagog szkolny jak i nauczyciele udzielali bezcennego wsparcia i zawsze służyli swoim uczniom radą. Szkoła przy wsparciu organu prowadzącego wspomagała uczniów, wypożyczając sprzęt komputerowy, aby zapewnić uczniom udział w planowych lekcjach zdalnych. To tylko niektóre wymienione działania.

96 uczniów Elizki celebruję sukces
Fot. Katarzyna Zagajewska-Sycz
96 uczniów Elizki celebruję sukces

— Szkoła jest przygotowana do pracy w czasach pandemii?
— Tak, jesteśmy przygotowani. Szkoła jest zabezpieczona we wszystkie niezbędne środki ochrony (maseczki, płyny do dezynfekcji, rękawiczki jednorazowe). Postępujemy zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji i Nauki, Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego. Przygotowana do pracy jest również kadra pedagogiczna, pracownicy obsługi i administracji. Okres trwającej pandemii wiele nas nauczył.

— Jak wygląda sprawa szczepień?
— Muszę przyznać, że dość optymistycznie. Prawie cała kadra jest zaszczepiona, pracownicy administracji i obsługi również. Co do uczniów to też jest nieźle, ponieważ w klasach ponad połowa jest zaszczepiona. W pierwszym tygodniu września trwała akcja informacyjna w szkole. Tutaj ogromną rolę w przekazywaniu informacji odegrali wychowawcy. Zorganizowane zostały spotkania z rodzicami, które w kwestii informacyjnej dotyczącej szczepień przeciwko COVID-19 wsparli dyrekcja i pracownicy Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Bartoszycach.W drugim tygodniu nauki zbieraliśmy deklaracje od uczniów, natomiast w trzecim tygodniu, zgodnie z wytycznymi, odbyła się
w naszej szkole akcja szczepień chętnych uczniów i rodziców. Zgłosiło się 48 osób. Nie wszyscy zgłoszeni zostali zaszczepieni, ponieważ byli nieobecni z powodu choroby.

Fot. Dariusz Dopierała

— Jaka jest tegoroczna struktura klas?
— W roku szkolnym 2021/2022 nasza szkoła cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród absolwentów szkół podstawowych. Mamy pełne wszystkie oddziały: dwie pierwsze klasy liceum ogólnokształcącego, jedną klasę technikum oraz dwie branżowe pierwszego stopnia. Młodzież przychodzi do nas najczęściej ukierunkowana na typ szkoły. Cieszy nas również fakt, że możemy kształcić młodych ludzi w zawodach, które nadal cieszą się zainteresowaniem. Są to m.in. zawody: ekonomista, spedytor, sprzedawca, kucharz, cukiernik, piekarz, fryzjer, mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik, tapicer i inne.
Mamy dobrą współpracę z lokalnymi pracodawcami. Planujemy wrócić do organizowania spotkań z naszymi pracodawcami o ile znowu pandemia nie pokrzyżuje nam tych zamierzeń.

— Dziękuję za rozmowę i życzę realizacji planów.
— Dziękuję i mam nadzieję, że uda się je zrealizować.

2001-2022 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5