Regulamin plebiscytu na „10 Najpopularniejszych Sportowców MiastaBartoszyc 2013”

2013-12-09 10:55:36 (ost. akt: 2013-12-09 13:55:19)

1.
Regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady przeprowadzenia plebiscytu (zwanego dalej Plebiscytem) na 10 Najpopularniejszych Sportowców Miasta Bartoszyce w 2013 roku (zwanych dalej Laureatami).

2.
Organizatorami Plebiscytu są Urząd Miasta Bartoszyce oraz redakcja tygodnika „Goniec Bartoszycki”.

3.
Plebiscyt potrwa od dnia 6.12.2013 do 4.02.2014. Głosowanie sms-owe zakończy się 4.02.2014 roku o g. 23.59.

4.
Zgłoszeń sportowców do Plebiscytu dokonują kluby sportowe działające w Bartoszycach poprzez nadesłanie odpowiednich formularzy do Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Bartoszyce. Sportowcem-kandydatem może zostać zawodnik, który w roku, który objęty jest Plebiscytem, reprezentował klub z Bartoszyc.

5.
W Plebiscycie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora biorący udział w organizacji i przeprowadzaniu Plebiscytu ani członkowie ich rodzin (do II stopnia pokrewieństwa lub powinowactwa).

6.
Tytuł „10 Najpopularniejszych Sportowców Miasta Bartoszyce 2013” otrzyma 10 sportowców, którzy uzyskają największą liczbę głosów po podliczeniu punktów z kuponów drukowanych w „Gońcu Bartoszyckim” oraz głosów wysłanych za pomocą sms-ów.

7.
Głosowanie polega na wypełnieniu oryginalnego kuponu nazwiskami 10 sportowców z listy kandydatów i przesłaniu go do redakcji „Gońca Bartoszyckiego” (ul. Rynkowa 3, 11-200 Bartoszyce) lub dostarczeniu osobiście przed upływem terminu trwania Plebiscytu lub na wysłaniu sms-a pod numer 7148 o treści gb.ns.x, gdzie X to numer przypisany konkretnemu sportowcowi. Koszt jednego sms-a wynosi 1,23 zł brutto.

8.
Każdy sms na danego kandydata wart jest 10 punktów.

9.
Kupon ważny jest wówczas, kiedy:
jest wycięty z gazety (ksero nie będzie uznawane),
wypełnione są wszystkie pozycje,
jest podpisany imieniem, nazwiskiem i adresem głosującego.

10.
Czytelnik uczestniczący w głosowaniu może oddać dowolną liczbę głosów na kuponach bądź za pomocą sms-ów. Wśród głosujących na kuponach rozlosowane zostaną drobne nagrody rzeczowe.

11.
Liczenie głosów zostanie udokumentowane protokołem, a głosowanie sms poparte bilingiem.

12.
Protokół powinien zawierać:
datę rozpoczęcia i zakończenia czynności,
liczbę prawidłowo nadesłanych kuponów i głosów sms-owych,
liczbę kuponów i głosów sms-owych, które nie brały udziału w losowaniu z podaniem przyczyny,
liczbą głosów oddanych na poszczególnych kandydatów ze wskazaniem 10 osób, które zostaną Laureatami,
podpisy osób wykonujących czynność.

13.
Ogłoszenie wyników Plebiscytu odbędzie się w Bartoszycach (pełną datę i miejsce Organizator może podać w późniejszym terminie). Wyniki zostaną opublikowane na łamach „Gońca Bartoszyckiego” oraz na stronach internetowych bartoszyce.wm.pl, bartoszyce.pl, sport.bartoszyce.pl.

14.
Nad prawidłowością przebiegu Plebiscytu, w szczególności nad liczeniem głosów, czuwać będzie komisja w składzie:
Marta Szuter,
Szymon Siarkowski,
Grzegorz Kwakszys.

15.
Dane osobowe przekazywane Organizatorowi przez czytelników w związku z Plebiscytem będą przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych Organizatora w celu wyłonienia Laureatów Plebiscytu oraz wyłonienia zdobywców nagród.

16.
Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w związku z Plebiscytem jest Organizator.

17.
Czytelnicy biorący udział w głosowaniu zgodnie z treścią ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. O ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2002r., Nr 101, poz. 926) wyrażają dobrowolną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu plebiscytowym oraz wyrażają zgodę na ujawnienie swoich danych na potrzeby Plebiscytu oraz mają prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.

18.
Ewentualne reklamacje dotyczące Plebiscytu należy przesyłać wraz z uzasadnieniem na adres Organizatora z dopiskiem „Plebiscyt-reklamacja” w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników Plebiscytu (o terminie złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego).

19.
Reklamacje zgłoszone po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane.

20.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny, w szczególności, jeżeli zmiana pozwoli na sprawne i zgodne z przepisami przeprowadzenie Plebiscytu.

21.
Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony do wglądu w siedzibach Organizatora oraz pod adresami internetowymi sport.bartoszyce.pl i bartoszyce.wm.pl.

2001-2022 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5