Konkurs - Wygraj świąteczną metamorfozę

2014-11-20 17:19:12 (ost. akt: 2014-11-20 17:21:09)
REGULAMIN KONKURSOWY "WYGRAJ ŚWIĄTECZNĄ METAMORFOZĘ"

Postanowienia ogólne

§1.
1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady uczestnictwa w konkursie ”Wygraj świąteczną metamorfozę” (zwanego dalej Konkursem).
2. Organizatorem Konkursu jest Edytor sp. z o.o. w Olsztynie, ul. Tracka 5, 10-364 Olsztyn, KRS 0000009446 (zwana dalej Organizatorem), działająca na zlecenie Salon Wella Design, 11-400 Kętrzyn, Sikorskiego 25, NIP: 7421583014
3. Salon Wella Design, 11-400 Kętrzyn, Sikorskiego 25 jest fundatorem i podmiotem odpowiedzialnym za wydanie nagrody w postaci pięciu zestawów usług fryzjersko-kosmetycznych w ramach konkursowej metamorfozy w salonie Wella Design. Dla osób biorących udział w głosowaniu sms-owym, natomiast Alon Wella Design zobowiązuje się wydać trzy zestawy kosmetyków marki Wella o wartości 100 zł. Odebranie zestawów oraz realizacja metamorfoz odbędzie się dnia 17.12.2014 r. w wybranym salonie Wella Design w Ełku lub Kętrzynie. Zleceniodawca odpowiada za wydanie nagrody i przejmuje na siebie wszelkie roszczenia uczestników konkursu związane z wydaną nagrodą i jej jakością.

Zasady konkursu

§2.
1. W Konkursie mogą brać udział osoby, które ukończyły 18 rok życia. Konkurs adresowany jest do kobiet.
2. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora uczestniczący w organizacji i przeprowadzaniu konkursu, ani ich zstępni.
3. W celu wzięcia udziału w konkursie należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: plebiscyty@gazetaolsztynska.pl swoje zdjęcie w terminie od dnia 21.11.2014 r. do dnia 13.12.2014 r. do godziny 23.59. W temacie wiadomości e-mail należy wpisać "Konkurs – Wygraj świąteczną metamorfozę".
4. Prawidłowe zgłoszenie powinno zawierać :
- wyraźne zdjęcie kobiety o max wadze 5MB
- dane: imię, nazwisko, miejscowość oraz numer telefonu do kontaktu.
5. Nadesłanie zdjęcia do konkursu oznacza zgodę na wykorzystanie przez Organizatora wizerunków na potrzeby Konkursu oraz akceptację postanowień regulaminu i wykorzystania danych osobowych
6. Zdjęcia zgłoszone w nieprawidłowy sposób nie będą brały udziału w konkursie.
7. Nadesłane zdjęcia zostaną ponumerowane i umieszczone w serwisie gazetaolsztynska.pl. Fotografie mogą też być publikowane w Gazecie Rozmaitości Ełckie, Gazecie z Kętrzyna i w Gazecie Olsztyńskiej. Nadesłane fotografie nie mogą naruszać obowiązującego prawa, norm społecznych i moralnych.
8. Osoba zgłaszająca zdjęcie do Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność cywilną i karną za ewentualne roszczenia osób związane z publikacją ich wizerunków w związku z organizowanym Konkursem.

Zwycięzcy konkursu

§3.
1. Spośród nadesłanych zdjęć konkursowych czytelnicy za pomocą głosowania sms-owego wybiorą pięć osób. Zwyciężają osoby, które otrzymają najwięcej smsów w głosowaniu.
2. Pokaz metamorfoz będzie miał miejsce 17.12.2014r. w Salonie Wella Design w Ełku i Kętrzynie. Miejsce realizacji nagrody jest dowolnie wybierane przez zwyciężczynie.
3. Głosowanie sms-owe potrwa od pierwszych dwóch prawidłowych zgłoszeń do 15.12.2014r do godziny 23.59 według danych podanych na stronie gazetaolsztynska.pl. Koszt każdej wiadomości SMS i liczba głosów, która jest przyznana zdjęciu za wysłanie SMSa wynika z poniższego zestawienia:1,23 zł z VAT – 1 głos, 2,36 zł z VAT – 3 głosy, 3,69 zł z VAT – 5 głosów. Sms’y nadesłane po upływie terminu nie będą uczestniczyły w głosowaniu.

Czytelnik uczestniczący w głosowaniu może oddać dowolną liczbę głosów.
4. Dnia 16.12.2014 r. nastąpi poinformowanie telefoniczne pięciu zwyciężczyń z najwyższymi wynikami i zaproszenie ich na realizację zabiegów fryzjersko-kosmetycznych.
5. Dla trzech osób z biorących udział w głosowaniu esemesowym Salon Wella Design przekaże nagrodę w postaci zestawu kosmetyków marki Wella o wartości 100 zł. Wszystkim uczestnikom, którzy wezmą udział w głosowaniu zostanie wysłane opisowe pytanie konkursowe. Komisja konkursowa wybierze trzy najciekawsze odpowiedzi. Koszt smsa z odpowiedzią 1,23 zł. brutto.
Czytelnik uczestniczący w głosowaniu może oddać dowolną liczbę głosów.


§4.
1. Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się na stronie internetowej gazetaolsztynska.pl.

Dane Osobowe

§5.

2. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Salon Wella Design, 11-400 Kętrzyn, Sikorskiego 25.
3. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane na zasadach określonych w ustawie z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz zbierane i przetwarzane wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia Zwycięzców, ogłoszenia wyników i wydania nagród.
4. Zebrane dane nie będą udostępniane dla innych odbiorców danych, z wyjątkiem obowiązków wynikających z przepisów prawa.
5. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla celów uczestnictwa w Konkursie.

Reklamacje

§6.
Ewentualne reklamacje dotyczące Konkursu należy przesyłać wraz z uzasadnieniem na adres Organizatora z dopiskiem „Konkurs-reklamacja” w terminie 7 dni od dnia zakończenia konkursu (o terminie złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego).

§7
Reklamacje zgłoszone po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane.

§8
Termin rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora wynosi 30 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.


Postanowienia końcowe

§9.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
- problemy w funkcjonowaniu Konkursu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej;
- przerwy w funkcjonowaniu Konkursu zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od Organizatora;
- udział w Konkursie niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane.

§10
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny, w szczególności jeżeli zmiana pozwoli na sprawne i zgodne z przepisami przeprowadzenie Konkursu.

§11
Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie Organizatora.