REGULAMIN 54. Plebiscytu na 10 najpopularniejszych sportowców województwa warmińsko-mazurskiego w 2014 roku

2014-10-20 10:05:56 (ost. akt: 2014-11-20 13:40:08)
Postanowienia ogólne

§1
1. Regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady przeprowadzenia 54 plebiscytu (zwanego dalej Plebiscytem) na 10 najpopularniejszych sportowców województwa warmińsko-mazurskiego w 2014 roku (zwanych dalej Laureatami) oraz zasady wyłonienia w drodze losowania spośród osób, które nadesłały kupony plebiscytowe (zwanych dalej Uczestnikami) zdobywców nagród dla uczestników głosowania (zwanego dalej Zdobywcami Nagród).
2. Organizatorem Plebiscytu jest Edytor Spółka z o.o. w Olsztynie, ul. Tracka 5, 10-364 Olsztyn, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, pod numerem KRS 0000009446 (zwana dalej Organizatorem).
3. Sponsorem nagród dla Uczestników w Plebiscycie jest Warmiński Bank Spółdzielczy.
4. Plebiscyt trwa od 17 października 2014 r do 24 stycznia 2015 r.

Warunki uczestnictwa w plebiscycie

§2
1. Zgłoszenia w Plebiscycie mogą dokonywać wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
2. W Plebiscycie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora biorący udział w organizacji i przeprowadzaniu Plebiscytu ani członkowie ich rodzin (do II stopnia pokrewieństwa lub powinowactwa).
3. Administratorem danych osobowych Uczestników Plebiscytu jest Edytor sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Trackiej 5, 10-365 Olsztyn. Dane osobowe Uczestników Plebiscytu będą przetwarzane na zasadach określonych w ustawie z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz zbierane i przetwarzane wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia Plebiscytu, wyłonienia Zwycięzców, ogłoszenia wyników oraz realizacji i wydania nagród. Zebrane dane mogą być udostępniane podmiotom wskazanym w przepisach prawa. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb przeprowadzenia Plebiscytu oraz wydania nagród .
4. Uczestnicy Plebiscytu mogą dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów marketingowych realizowanych przez Organizatora w tym na zlecenie partnerów biznesowych i przekazanie ich dla sponsora nagrody Warmiński Bank Spółdzielczy oraz otrzymywania informacji handlowych drogą elektroniczną na podany numer telefonu i adres poczty elektronicznej od Organizatora i na zlecenie partnerów biznesowych oraz sponsora nagrody Warmiński Bank Spółdzielczy.
5. Uczestnicy, którzy na kuponach podczas zgłoszenia wyrażą zgodę o której mowa w pkt. 4 poprzez złożenie czytelnego podpisu w miejscu wskazanym na kuponie będą brali udział w losowaniu nagród. Uczestnicy, którzy nie wyrażą zgody o której mowa wyżej nie będą brali udziału w losowaniu nagród.
6. Dane Zdobywców Nagród w zakresie imienia, nazwiska, miejscowości zamieszkania i wizerunku zostaną opublikowane w dniu 16 lutego 2015 r. w „Gazecie Olsztyńskiej” i „Dzienniku Elbląskim”, a także na stronie internetowej Organizatora


Zasady uczestnictwa w Plebiscycie

§3
1. Uczestnicy mogą wziąć udział w Plebiscycie w następujący sposób:
a) Przesyłając kupon publikowany na łamach Gazety Olsztyńskiej i Dziennika Elbląskiego w terminie od 17 października 2014 r do 26 stycznia 2015 r. który po prawidłowym wypełnieniu należy dostarczyć do siedziby Gazety Olsztyńskiej na adres: 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5 z dopiskiem: „Plebiscyt”.
b) Wysyłając sms pod nr 7248 o wartości 2,46 zł brutto w dodatkowych kategoriach wymienionych w §4 pnkt 3 w terminie do 26 stycznia 2015 r do godz. 23:59.
2. Uczestnicy wysyłający kupon wyrażają zgodę na udział w Plebiscycie i akceptują warunki i zasady określone w Regulaminie.
3. Każdy Uczestnik może oddać dowolną ilość głosów.
4. Głosy oddane na Laureatów w Plebiscycie przez Uczestnika będą się liczyły pod warunkiem, że będą złożone na prawidłowo wypełnionym oryginalnym kuponie i dostarczone Organizatorowi do siedziby w terminie do dnia 26 stycznia 2015 r. do godziny 15.00 lub oddane za pomocą sms w dodatkowych kategoriach. Oryginalne i poprawnie wypełnione kupony będzie można dostarczać również do specjalnie ustawionych urn w placówkach Warmińskiego Banku Spółdzielczego, których adresy podane są na stronie internetowej: http://wbs-jonkowo.pl/lokalizacje
5. Kupony dostarczone po upływie terminu nie będą uczestniczyły w głosowaniu i losowaniu.

Zasady wyłonienia zwycięzców i wydanie nagród

§4
1. Tytuł Najpopularniejszego Sportowca Roku 2014 województwa warmińsko-mazurskiego otrzyma Laureat, który uzyska największą liczbę głosów oddanych na kuponach plebiscytowych, o których mowa w §3 pkt. 1a.
2. W następnej kolejności, według liczby oddanych głosów, zostanie wyłonionych pozostałych 9 kolejnych Laureatów.
3. Na podstawie nadesłanych smsów zostaną wyłonieni Laureaci - w następujących kategoriach:
a) Piłkarz Roku
b) Klub Sportowy
c) Najpopularniejszy Sportowiec
d) Najpopularniejszy Sportowiec bez barier
e) Sportowe Wydarzenie Roku
f) Najpopularniejszy Sportowiec Olsztyna
4. Dodatkowo dziennikarze Działu Sportowego Gazety Olsztyńskiej przyznają tytuł Trenera Roku.
5. Losowanie oraz ogłoszenie wyników Plebiscytu kandydatów na Zdobywców Nagród odbędzie się w dniu 14 lutego 2015 r. podczas Balu Sportowca (zwanego dalej Balem) w Marina Golf Club w Sile.
6. Losowanie nagród dla Uczestników będzie przebiegało w następujący sposób:
a) Przedstawiciel Sponsora wylosuje kupony wskazując w ten sposób Uczestników – kandydatów na Zdobywców Nagród.
b) Kandydat na Zdobywcę Nagrody zostanie Zdobywcą Nagrody w przypadku, gdy udzieli prawidłowej odpowiedzi na zadane mu jedno pytanie konkursowe.
c) Przedstawiciel Organizatora bezpośrednio po wylosowaniu kandydata na Zdobywcę Nagrody nawiąże z nim kontakt telefoniczny poprzez wybranie numeru telefonu wskazanego na kuponie plebiscytowym oraz zada pytanie konkursowe.
d) Kontakt telefoniczny będzie nawiązany w godzinach od 20.00 do 24.00 w dniu 14 lutego 2015 r.
e) Jeżeli kandydat na Zdobywcę Nagrody nie odbiorze telefonu (po dwukrotnym wybraniu numeru) lub nie udzieli prawidłowej odpowiedzi na pytanie, procedura losowania i zadawania pytania zostanie powtórzona.
f) Zdobywcę Nagrody uznaje się za zawiadomionego o wygranej w momencie przyznania przez niego podczas rozmowy telefonicznej faktu, iż został Zdobywcą Nagrody, po udzieleniu prawidłowej odpowiedzi na zadane pytanie.
7. Dane Zdobywców Nagród (imię i nazwisko oraz miejscowość zamieszkania) zostaną ujawnione podczas Balu.

Nagrody

§5
1. Dla uczestników Plebiscytu, którzy dostarczyli kupony Organizator przewidział nagrodę główna w wysokości 30 tys. zł, oraz dwie dodatkowe nagrody w wysokości 10 tys. zł i 5 tys. zł.
2. Nagrody w Plebiscycie zostaną wydane nagrodzonym uczestnikom Plebiscytu zgodnie z przepisami prawa podatkowego dotyczącego osób fizycznych. Organizator (jako płatnik) przed przekazaniem nagród potrąci należny podatek dochodowy od powyższych nagród i przekaże do właściwego urzędu skarbowego.
3. Warunkiem otrzymania nagrody pieniężnej jest skuteczne założenie rachunku lokaty na okres 6 miesięcy w Warmińskim Banku Spółdzielczym, na który zostanie przekazana nagroda.
4. W przypadku nie spełnienia przez Zdobywcę Nagrody warunków określonych w regulaminie, nagroda staje się nagrodą w innym plebiscycie organizowanym przez Organizatora.

Nadzór nad prawidłowością przeprowadzenia Plebiscytu

§6
1. Organem dokonującym weryfikacji przyznania nagród oraz decydującym o przyznaniu nagród będzie komisja.
2. Komisja składa się z 3 członków powołanych przez Organizatora.
3. Komisja dokonując weryfikacji zgłoszeń zwycięskich, weźmie pod uwagę prawidłowość przesłanych zgłoszeń zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz czas zgłoszenia, będą to kryteria brane pod uwagę przy wyłanianiu zwycięzców.

Postępowanie reklamacyjne

§7
1. Wszelkie reklamacje dotyczące Plebiscytu należy przesyłać wraz z uzasadnieniem na adres Organizatora z dopiskiem „Plebiscyt-reklamacja” w terminie do 7 dni od dnia zakończenia Plebiscytu (o terminie złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego
2. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika i numer telefonu kontaktowego, a także dokładny opis i powód reklamacji.
3. Organizator rozpatrywać będzie reklamacje na podstawie Regulaminu.
4. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem, wysłanym na adres wskazany w reklamacji w terminie 30 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji

Ograniczenie roszczeń

§8
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
1. Problemy w funkcjonowaniu Plebiscytu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej;
2. Przerwy w funkcjonowaniu Plebiscytu zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od Organizatora;
3. Udział w Plebiscycie niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane.

Postanowienia końcowe

§9
1. Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie Organizatora oraz pod adresem https://gazetaolsztynska.pl/regulaminy/821-0.html.
2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny, w szczególności jeżeli zmiana pozwoli na sprawne i zgodne z przepisami przeprowadzenie Plebiscytu.