Regulamin konkursowy "Wygraj wesele"

2014-07-27 12:00:00 (ost. akt: 2014-07-28 08:31:49)
Postanowienia ogólne


§1.

Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady uczestnictwa w konkursie ”Wygraj wesele” (zwanego dalej Konkursem).

Organizatorem Konkursu jest Edytor sp. z o.o. w Olsztynie, ul. Tracka 5, 10-364 Olsztyn, KRS 0000009446 (zwana dalej Organizatorem), działająca na zlecenie LEŚNE WROTA” Sp. z o.o. w Wojtkowiźnie, 10-687 Olsztyn, Wojtkowizna 1A, KRS: 0000179681.

Spółka „Leśne Wrota” Sp. z o.o. w Wojtkowiźnie jest fundatorem i podmiotem odpowiedzialnym za wydanie nagrody w postaci usługi zorganizowania wesela w Centrum Wypoczynku i Rekreacji Leśne Wrota w Wojtkowiźnie.


Zasady konkursu


§2.
W Konkursie mogą brać udział pary : kobieta i mężczyzna, które zamierzają i mogą zawrzeć związek małżeński, zgodnie z obowiązującym polskim prawem.

W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora uczestniczący w organizacji i przeprowadzaniu konkurs ani ich zstępni.

W celu wzięcia udziału w konkursie należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: plebiscyty@gazetaolsztynska.pl zdjęcie w/w pary w terminie od dnia 28 lipca 2014 r. do dnia 25 sierpnia 2014 r. do godziny 23.59. W temacie wiadomości e-mail należy wpisać "Konkurs – Wygraj wesele".

Prawidłowe zgłoszenie do konkursu powinno zawierać:
jedno wyraźne zdjęcie pary : kobiety i mężczyzny, zamierzających zawrzeć związek małżeński o maksymalnej wadze do 5 MB.

zgodę na wykorzystanie przez Organizatora wizerunków na potrzeby Konkursu oraz akceptację postanowień regulaminu: „Mam ukończone 18 lat, zamierzam zawrzeć związek małżeński z osobą na załączonej fotografii i wyrażam zgodę na publikację wizerunku narzeczonych i ich danych osobowych oraz akceptuję postanowienia regulaminu”

dane: imiona, nazwiska, miejscowość oraz numer telefonu do kontaktu.

Zdjęcia zgłoszone w nieprawidłowy sposób nie będą brały udziału w konkursie.

Nadesłane zdjęcia zostaną ponumerowane i umieszczone na serwisie gazetaolsztynska.pl. Fotografie mogą też by publikowane w Gazecie Olsztyńskiej oraz Naszym Olsztyniaku.

Fotografie nie mogą naruszać obowiązującego prawa, norm społecznych i moralnych.

Osoba zgłaszająca zdjęcie do Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność cywilną i karną za ewentualne roszczenia osób związane z publikacją ich wizerunków na potrzeby Konkursu


Zwycięzcy konkursu
§3.

Spośród nadesłanych prac konkursowych czytelnicy za pomocą głosowania sms-owego wybiorą pięć finałowych narzeczonych par, które wezmą udział w finale konkursu.

Finał będzie miał miejsce podczas imprezy Pożegnanie Lata w dniu 30.08.2014r.

Głosowanie sms-owe potrwa od 28.07 2014 r. do 27.08.2014r do godziny 23.59. według danych podanych na stronie gazetaolsztynska.pl
Koszt każdej wiadomości SMS i liczba głosów, która jest przyznana zdjęciu za wysłanie SMSa wynika z poniższego zestawienia:1,23 zł z VAT – 1 głos, 2,36 zł z VAT – 3 głosy, 3,69 zł z VAT – 5 głosów. Sms’y nadesłane po upływie terminu nie będą uczestniczyły w głosowaniu.

Czytelnik uczestniczący w głosowaniu może oddać dowolną liczbę głosów.

Dnia 28.08. 2014 r. nastąpi poinformowanie telefoniczne 5 par z najwyższymi wynikami i zaproszenie ich na finałową rywalizację.

W finale konkursu podczas Pożegnania Lata pary wezmą udział w wybranych konkurencjach. Zwycięży tylko jedna para, którą wskaże trzyosobowe jury.

§4.
Przebieg głosowania finałowego jury oraz jego wyniki zostaną zapisane w protokole, który powinien zawierać: datę głosowania, liczbę rywalizujących par oraz wyniki głosowania, a także podpisy osób wykonujących ww. czynności.

§5.
Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się na stronie internetowej gazetaolsztynska.pl oraz w Gazecie Olsztyńskiej. Zwycięska para po zakończeniu obrad jury otrzyma bon weselny podczas imprezy Pożegnanie Lata. Realizacja wygranej będzie możliwa po wpłacie na rzecz spółki „Leśne Wrota” Sp. z o.o. w Wojtkowiźnie (płatnika podatku) należnego podatku od nagrody w wysokości wskazanej w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Termin wydania nagrody zostanie ustalony pomiędzy zwycięską parą ,a fundatorem nagrody spółką „Leśne Wrota” Sp. z o.o., z tym, że nagroda musi byc zrealizowana do końca 2015 r.

Dane Osobowe
§6.
Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu są Leśne Wrota sp. z o.o. w Wojtkowiźnie, z siedzibą w 10-687 Olsztyn, Wojtkowizna 1A.

Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane na zasadach określonych w ustawie z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz zbierane i przetwarzane wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia Zwycięzców, ogłoszenia wyników i wydania nagród.

Zebrane dane nie będą udostępniane dla innych odbiorców danych, z wyjątkiem obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla celów uczestnictwa w Konkursie.

Reklamacje
§7

Ewentualne reklamacje dotyczące Konkursu należy przesyłać wraz z uzasadnieniem na adres Organizatora z dopiskiem „Konkurs-reklamacja” w terminie 7 dni od dnia zakończenia konkursu (o terminie złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego).


§8
Reklamacje zgłoszone po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane.

§9.
Termin rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora wynosi 30 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.

Postanowienia końcowe
§10

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
- problemy w funkcjonowaniu Konkursu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej;
- przerwy w funkcjonowaniu Konkursu zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od Organizatora;
- udział w Konkursie niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane.

§11
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny, w szczególności jeżeli zmiana pozwoli na sprawne i zgodne z przepisami przeprowadzenie Konkursu.

§12
Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie Organizatora.2001-2021 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5

GRUPA WM Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach działania 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

Unia Europejska

VISA MASTER CARD