Regulamin plebiscytu: Dziewczyna Lata 2014

2014-07-01 12:00:00 (ost. akt: 2014-07-02 15:33:53)
Art. 1. ORGANIZATOR
Organizatorem Plebiscytu jest „Edytor” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Olsztynie, ul. Tracka 5, 10-364 Olsztyn, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000009446 o kapitale zakładowym 8.301.000,- zł. (zwana dalej Organizatorem).

Art.2. UCZESTNICTWO W PLEBISCYCIE
1. Plebiscyt dotyczy wyboru Dziewczyny Lata 2014.
2. Zasięg plebiscytu obejmuje woj. warmińsko-mazurskie.
3.W plebiscycie mogą brać udział kandydatki od 18 do 30 r.ż.
4. Zgłoszenie zdjęcia do udziału w Plebiscycie następuje poprzez nadesłanie drogą elektroniczną jednego zdjęcia na adres plebiscyty@gazetaolsztynska.pl w terminie do 22 sierpnia 2014 r. do godz. 23:59.
5. Prawidłowe zgłoszenie zdjęcia do Plebiscytu powinno zawierać:
- zgodę kandydatki na wykorzystanie przez Organizatora jej wizerunku na potrzeby konkursu oraz akceptację postanowień regulaminu: „Mam ukończone 18 lat i wyrażam zgodę na publikację wizerunku i danych osobowych, również w wydawanym przez Organizatora kalendarzu oraz akceptuję postanowienia regulaminu”
- dane kandydatki: imię, nazwisko, adres, datę urodzenia
- numer telefonu do kontaktu.
6. Zdjęcie nie może naruszać obowiązującego prawa i norm społeczno - moralnych
7. Rozmiar zdjęcia nie może przekraczać 5 MB
8. Zdjęcie powinno być wyraźne i czytelne
9. Dane będą przetwarzane w celu wyłonienia laureatek i opublikowania wyników.
10. Zdjęcia zgłoszone do Plebiscytu w nieprawidłowy sposób nie będą brały udziału w Plebiscycie.
11. Nadesłane zdjęcia zostaną ponumerowane i umieszczone na stronie internetowej www.gazetaolsztynska.pl
12. Zgłoszenie do plebiscytu może przesłać osoba pełnoletnia.
13. W Plebiscycie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora uczestniczący w organizacji i przeprowadzaniu Plebiscytu ani ich krewni lub powinowaci do II stopnia.
14. Organizator zastrzega sobie prawo wykorzystania zdjęć 12 laureatek do kalendarza „Gazety Olsztyńskiej”.

Art. 3. CZAS TRWANIA PLEBISCYTU

1. Plebiscyt trwa od 1 lipca 2014 r. do 25 sierpnia 2014 r. do godz. 23:59.

Art. 4. ZASADY GŁOSOWANIA
1. Głosowanie na „Dziewczynę Lata 2014” odbywa się za pomocą sms’ów nadsyłanych do dnia 25 sierpnia 2014 r. do godziny 23.59. według danych podanych na stronie gazetaolsztynska.pl
2. Koszt każdej wiadomości SMS i liczba głosów, która jest przyznana zdjęciu za wysłanie SMSa wynika z poniższego zestawienia:
1,23 zł z VAT – 1 głos
2,36 zł z VAT – 3 głosy
3,69 zł z VAT – 5 głosów
5. Sms’y nadesłane po upływie terminu nie będą uczestniczyły w głosowaniu.
6. Czytelnik uczestniczący w głosowaniu może oddać dowolną liczbę głosów.
7. Tytuł „Dziewczyna Lata 2014” otrzyma kandydatka, której zdjęcie otrzyma największą liczbę prawidłowo oddanych głosów.
8. Zdjęcia dwunastu kandydatek, które otrzymana największą ilość prawidłowo oddanych głosów trafią na poszczególne strony kalendarza „Gazety Olsztyńskiej”.

Art. 5. OGŁOSZENIE WYNIKÓW
Zdobywczyni pierwszego miejsca (Dziewczyna Lata 2014) otrzyma sesję fotograficzną i nagrodę niespodziankę. Sponsorem sesji fotograficznej dla zwyciężczyni jest Milsztof (http://milsztof.pl/)

Art. 6. DANE OSOBOWE
1. Uczestnicy Plebiscytu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez
Organizatora Plebiscytu do celów związanych z realizacją niniejszego plebiscytu.
2. Organizator będzie miał prawo udostępnić te dane osobom i podmiotom współpracującym przy realizacji Plebiscytu w celu:
a) realizacji Plebiscytu,
b) wyłonienia zwycięzców Plebiscytu,
3. Organizator zapewnia ochronę danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
4. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania.
5. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym podanie danych jest warunkiem
odbioru nagrody.

Art. 7. KOMISJA
1. Nad prawidłowością przebiegu Konkursu, w szczególności nad liczeniem głosów, czuwać będzie komisja w składzie:
a) Anna Wysocka,
b) Monika Nowakowska,
c) Przemek Cieszyński

Art. 8. REKLAMACJE
1. Reklamacje dotyczące Plebiscytu należy przesyłać wraz z uzasadnieniem na adres Organizatora z dopiskiem „Plebiscyt-reklamacja” w terminie 7 dni od dnia zakończenia Plebiscytu (o terminie złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego).
2. Reklamacje zgłoszone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.
3. Termin rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora wynosi 30 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.
4. Zgłoszenia do Plebiscytu i bilingi sms’ów nadesłanych w Plebiscycie będą przechowywane w siedzibie Organizatora do czasu przewidzianego na rozpatrzenie ewentualnych reklamacji związanych z organizacją Plebiscytu i po tym czasie zostaną zniszczone.

Art. 9. PRZEPISY KOŃCOWE
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
a)problemy w funkcjonowaniu Plebiscytu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej;
b) przerwy w funkcjonowaniu Plebiscytu zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od Organizatora;
c)udział w Plebiscycie niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane.
2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny, w szczególności jeżeli zmiana pozwoli na sprawne i zgodne z przepisami przeprowadzenie Plebiscytu.
3. Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na stronach internetowych www.gazetaolsztyńska.pl.


2001-2021 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5

GRUPA WM Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach działania 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

Unia Europejska

VISA MASTER CARD