Mały Książę, Mała Księżniczka - regulamin

2014-04-14 12:00:00 (ost. akt: 2014-05-23 10:59:40)

§1.
Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady przeprowadzenia plebiscytu na Małego Księcia i Małą Księżniczkę w 2014 roku (zwanego dalej Plebiscytem).

Organizator:
§2.
Organizatorem Plebiscytu jest „Edytor” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Olsztynie, ul. Tracka 5, 10-364 Olsztyn, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000009446 (zwana dalej Organizatorem).

Czas trwania:
§3.
Plebiscyt trwa od 14 kwietnia do 26 maja 2014 roku.

Uczestnicy:
§4.
1.W plebiscycie mogą brać udział dzieci w wieku do 10 lat zgłoszone do udziału w plebiscycie przez ich rodziców lub opiekunów prawnych.
2.W Plebiscycie nie mogą brać udziału dzieci pracowników Organizatora uczestniczących w organizacji i przeprowadzaniu Plebiscytu ani ich krewnych lub powinowatych do II stopnia.
3.Zgłoszenie dziecka do udziału w Plebiscycie następuje poprzez nadesłanie drogą elektroniczną jego jednego zdjęcia na adres plebiscyty@gazetaolsztynska.pl w terminie do 22 maja 2014 roku do godz. 23:59. Waga zdjęcia nie może przekraczać 5 MB.
4.Prawidłowe zgłoszenie dziecka do Plebiscytu powinno zawierać:
- imię i nazwisko dziecka oraz miejscowość
- zgodę co najmniej jednego rodzica lub opiekuna prawnego na wykorzystanie przez Organizatora wizerunku dziecka na potrzeby plebiscytu;
- akceptację postanowień regulaminu;
- imię i nazwisko rodzica/opiekuna, numer telefonu do kontaktu.

W temacie e-maila proszę napisać: Mały Książę i Mała Księżniczka 2014.

Dane będą przetwarzane w celu wyłonienia laureatów i opublikowania wyników.

5.Dzieci zgłoszone do Plebiscytu w nieprawidłowy sposób nie będą brały udziału w Plebiscycie.
6. Nadesłane zdjęcia zostaną ponumerowane i umieszczone na stronie gazetaolsztynska.pl oraz miejskich serwisach WWW Organizatora.
7. Zdjęcia chłopców i dziewczynek zostaną zamieszczone w dwóch odrębnych galeriach.
8. Na jednym zdjęciu powinno znajdować się jedno dziecko.

Zwycięzcy:
§5.
Tytuł Małej Księżniczki otrzyma dziewczynka, której zdjęcie uzyska największą liczbę prawidłowo oddanych głosów.

Tytuł Małego Księcia otrzyma chłopiec, którego zdjęcie uzyska największą liczbę prawidłowo oddanych głosów.


Głosowanie:

§ 6.
Głosowanie na Małego Księcia i Małą Księżniczkę odbywa się za pomocą sms’ów nadsyłanych do 26 maja 2014 roku do godziny 12.00 .

Koszt każdej wiadomości SMS i liczba głosów, która jest przyznana dziecku za wysłanie SMSa za daną cenę wynika z poniższego zestawienia:

1 zł + VAT – 1 głos
2 zł + VAT – 3 głosy
3 zł + VAT – 5 głosów

Na stronach internetowych widoczny będzie ranking, który zostanie wyłączony pod koniec głosowania (1-2 dni przed końcem głosownia).

§ 7.
1.Sms’y nadesłane po upływie terminu nie będą uczestniczyły w głosowaniu.
2.Czytelnik uczestniczący w głosowaniu może oddać dowolną liczbę głosów.

§8.
Liczenie głosów zostanie udokumentowane protokołem.

§ 9.
Protokół powinien zawierać:
a) liczbę nadesłanych sms’ów
b) podpisy osób wykonujących w/w czynności.

Ogłoszenie wyników:

§10.
Ogłoszenie wyników Plebiscytu odbędzie się na stronie WWW.gazetaolsztynska.pl
Mały Książę i Mała Księżniczka zostaną nagrodzeni oraz zaprezentowani w sobotnim wydaniu „ Gazety Olsztyńskiej”

§12
Nad prawidłowością przebiegu Plebiscytu, w szczególności nad liczeniem głosów, czuwać będzie komisja w składzie:
a) Anna Wysocka,
b) Monika Nowakowska,
c) Przemek Cieszyński.

Dane osobowe:

§13
1.Dane osobowe przekazywane Organizatorowi przez Czytelników w związku z Plebiscytem będą przetwarzane przez Organizatora będącego Administratorem tych Danych Osobowych w celu wyłonienia Laureatów Plebiscytu.

2.Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w związku z Plebiscytem jest Organizator.

§14
Czytelnicy biorący udział w głosowaniu zgodnie z treścią ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926) wyrażają dobrowolną, pisemną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu plebiscytowym oraz wyrażają zgodę na ujawnienie swoich danych w zakresie wskazanym w § 8 ust. 2 oraz mają prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.

Reklamacje:

§15
Ewentualne reklamacje dotyczące Plebiscytu należy przesyłać wraz z uzasadnieniem na adres Organizatora z dopiskiem „Plebiscyt-reklamacja” w terminie 7 dni od dnia zakończenia Plebiscytu (o terminie złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego).

§ 16.
Reklamacje zgłoszone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.

§ 17.
Termin rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora wynosi 30 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.

§18
Zgłoszenia do Plebiscytu i bilingi sms’ów nadesłanych w Plebiscycie będą przechowywane w siedzibie Organizatora do czasu przewidzianego na rozpatrzenie ewentualnych reklamacji związanych z organizacją Plebiscytu i po tym czasie zostaną zniszczone.

Postanowienia końcowe:

§19
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
a) problemy w funkcjonowaniu Plebiscytu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej;
b) przerwy w funkcjonowaniu Plebiscytu zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od Organizatora;
c) udział w Plebiscycie niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane.

§20
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny, w szczególności jeżeli zmiana pozwoli na sprawne i zgodne z przepisami przeprowadzenie Plebiscytu.

§21
Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na stronach internetowych www.gazetaolsztyńska.pl.2001-2021 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5

GRUPA WM Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach działania 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

Unia Europejska

VISA MASTER CARD