REGULAMIN SERWISU KTO.WM.PL

§1.

Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady funkcjonowania strony Kto.wm.pl (zwanej dalej Serwisem)


§2.

Właścicielem serwisu jest „Edytor” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Olsztynie, ul. Tracka 5, 10-364 Olsztyn, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000009446 (zwana dalej Administratorem).


Funkcjonowanie i zasady działania serwisu

§3.

Warunkiem korzystania z Serwisu jest posiadanie urządzenia umożliwiającego przeglądanie stron internetowych.

§4.

Przedmiotem działalności Serwisu jest informowanie o funkcjach, ocenianie, wystawianie opinii osobom zgłoszonym do uczestnictwa w Serwisie. Osoby te muszą pełnić funkcje publiczne, społeczne, gospodarcze, kulturalne lub sportowe.

§5.

Zgłaszania osób dokonują Użytkownicy Serwisu. Po dokonaniu zgłoszenia Administrator potwierdza prawidłowość danych zgłoszonej osoby.

§6.

Wycofanie osoby z serwisu jest możliwe po uprzednim zgłoszeniu przez tą osobę takiej woli u Administratora Serwisu.

§7.

Każdej zgłoszonej osobie zostanie przydzielony unikalny kod. Lista osób z kodami będzie zamieszczona w Serwisie.

§8.

1. Głosowanie, które oddaje głos „poparcia” lub „dezaprobaty” działań osoby umieszczonej w Serwisie odbywa się poprzez wysłanie wiadomości SMS. Wysyłanie przez Użytkowników wiadomości SMS odbywa się na numer 7148. W treści należy wpisać odpowiedni kod przypisany osobie, np. w treści SMS-a wysyłanego na nr 7148 : „wm.tak.nr kodu osoby” lub „wm.nie.nr kodu osoby”.
2. Koszt jednego SMS-a wynosi 1,23 zł z VAT.

§9.

Jedna osoba może wysłać dowolną liczbę SMS-ów.

§10.

Wszelkie rankingi, zestawienia, opinie zamieszczane w Serwisie są tworzone przez Użytkowników Serwisu. Ze względu na uwarunkowania technologiczne głosy w rankingu mogą pojawiać się z opóźnieniem.

§11.

1. Udział w Serwisie jest równoznaczny z tym , że Użytkownik :

a) zapoznał się z Regulaminem i akceptuje wszystkie jego postanowienia;
b) wyraża zgodę na otrzymywanie na nr telefonu komórkowego, z którego nadesłał głos informacji systemowych od Administratora oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Serwisu;
c) zgłoszenie, które umieścił w Serwisie jest prawdziwe, dołączone zdjęcia nie naruszają jakichkolwiek praw autorskich i osobistych;
d) uzyskał zgodę na umieszczenie zgłoszenia osób w Serwisie
e) ponosi pełną odpowiedzialność za treść formułowanych przez siebie opinii dotyczących osób umieszczonych w Serwisie
f) zna treść art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, póz. 1204 z późn. zm), zgodnie z którym: w przypadku uzyskania przez usługodawcę (Administratora) wiadomości o korzystaniu przez usługobiorcę (Użytkownika) z usługi świadczonej drogą elektroniczną niezgodnie z regulaminem lub z obowiązującymi przepisami (niedozwolone korzystanie), usługodawca (Administrator) może przetwarzać dane osobowe usługobiorcy (Użytkownika) w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności usługobiorcy (Użytkownika), pod warunkiem że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wypowiedzi. Ponadto zgodnie z ust.2 wskazanego przepisu usługodawca (Administrator) może powiadomić usługobiorcę (Użytkownika) o jego nieuprawnionych działaniach z żądaniem ich niezwłocznego zaprzestania, a także skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w zdaniu pierwszym.

2. Użytkownik zobowiązuje się nie przekazywać za pośrednictwem portalu jakichkolwiek informacji reklamowych i handlowych.


§12.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
a)problemy w funkcjonowaniu Serwisu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Administrator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej;
b) przerwy w funkcjonowaniu Serwisu zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od Administratora;
c) udział w Serwisie niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane.


§13.

1. Ewentualne reklamacje dotyczące Plebiscytu należy przesyłać wraz z uzasadnieniem na adres Administratora z dopiskiem „Plebiscyt-reklamacja” w terminie 30 dni od dnia wystąpienia przyczyny (o terminie złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego).
2. Reklamacje zgłoszone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.


&14.

Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 30 dni od dnia ich otrzymania przez Administratora.


§15.

Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie Administratora oraz pod adresem www.gazetaolsztynska.pl.