Quantcast

Niedziela, 24 stycznia 2021. Imieniny Felicji, Roberta, Sławy

REGULAMIN SERWISU KTO.WM.PL

§1.

Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady funkcjonowania strony Kto.wm.pl (zwanej dalej Serwisem)


§2.

Właścicielem serwisu jest „Edytor” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Olsztynie, ul. Tracka 5, 10-364 Olsztyn, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000009446 (zwana dalej Administratorem).


Funkcjonowanie i zasady działania serwisu

§3.

Warunkiem korzystania z Serwisu jest posiadanie urządzenia umożliwiającego przeglądanie stron internetowych.

§4.

Przedmiotem działalności Serwisu jest informowanie o funkcjach, ocenianie, wystawianie opinii osobom zgłoszonym do uczestnictwa w Serwisie. Osoby te muszą pełnić funkcje publiczne, społeczne, gospodarcze, kulturalne lub sportowe.

§5.

Zgłaszania osób dokonują Użytkownicy Serwisu. Po dokonaniu zgłoszenia Administrator potwierdza prawidłowość danych zgłoszonej osoby.

§6.

Wycofanie osoby z serwisu jest możliwe po uprzednim zgłoszeniu przez tą osobę takiej woli u Administratora Serwisu.

§7.

Każdej zgłoszonej osobie zostanie przydzielony unikalny kod. Lista osób z kodami będzie zamieszczona w Serwisie.

§8.

1. Głosowanie, które oddaje głos „poparcia” lub „dezaprobaty” działań osoby umieszczonej w Serwisie odbywa się poprzez wysłanie wiadomości SMS. Wysyłanie przez Użytkowników wiadomości SMS odbywa się na numer 7148. W treści należy wpisać odpowiedni kod przypisany osobie, np. w treści SMS-a wysyłanego na nr 7148 : „wm.tak.nr kodu osoby” lub „wm.nie.nr kodu osoby”.
2. Koszt jednego SMS-a wynosi 1,23 zł z VAT.

§9.

Jedna osoba może wysłać dowolną liczbę SMS-ów.

§10.

Wszelkie rankingi, zestawienia, opinie zamieszczane w Serwisie są tworzone przez Użytkowników Serwisu. Ze względu na uwarunkowania technologiczne głosy w rankingu mogą pojawiać się z opóźnieniem.

§11.

1. Udział w Serwisie jest równoznaczny z tym , że Użytkownik :

a) zapoznał się z Regulaminem i akceptuje wszystkie jego postanowienia;
b) wyraża zgodę na otrzymywanie na nr telefonu komórkowego, z którego nadesłał głos informacji systemowych od Administratora oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Serwisu;
c) zgłoszenie, które umieścił w Serwisie jest prawdziwe, dołączone zdjęcia nie naruszają jakichkolwiek praw autorskich i osobistych;
d) uzyskał zgodę na umieszczenie zgłoszenia osób w Serwisie
e) ponosi pełną odpowiedzialność za treść formułowanych przez siebie opinii dotyczących osób umieszczonych w Serwisie
f) zna treść art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, póz. 1204 z późn. zm), zgodnie z którym: w przypadku uzyskania przez usługodawcę (Administratora) wiadomości o korzystaniu przez usługobiorcę (Użytkownika) z usługi świadczonej drogą elektroniczną niezgodnie z regulaminem lub z obowiązującymi przepisami (niedozwolone korzystanie), usługodawca (Administrator) może przetwarzać dane osobowe usługobiorcy (Użytkownika) w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności usługobiorcy (Użytkownika), pod warunkiem że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wypowiedzi. Ponadto zgodnie z ust.2 wskazanego przepisu usługodawca (Administrator) może powiadomić usługobiorcę (Użytkownika) o jego nieuprawnionych działaniach z żądaniem ich niezwłocznego zaprzestania, a także skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w zdaniu pierwszym.

2. Użytkownik zobowiązuje się nie przekazywać za pośrednictwem portalu jakichkolwiek informacji reklamowych i handlowych.


§12.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
a)problemy w funkcjonowaniu Serwisu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Administrator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej;
b) przerwy w funkcjonowaniu Serwisu zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od Administratora;
c) udział w Serwisie niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane.


§13.

1. Ewentualne reklamacje dotyczące Plebiscytu należy przesyłać wraz z uzasadnieniem na adres Administratora z dopiskiem „Plebiscyt-reklamacja” w terminie 30 dni od dnia wystąpienia przyczyny (o terminie złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego).
2. Reklamacje zgłoszone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.


&14.

Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 30 dni od dnia ich otrzymania przez Administratora.


§15.

Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie Administratora oraz pod adresem www.gazetaolsztynska.pl.


Polub nas na Facebooku:

Zobacz także