Najpopularniejszy Samorządowiec Regionu - regulamin

§1.
Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady przeprowadzenia Plebiscytu na Najpopularniejszych Samorządowców Regionu (zwanego dalej Plebiscytem).

§2.
Organizatorem Plebiscytu jest „Edytor” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Olsztynie, ul. Tracka 5, 10-364 Olsztyn, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000009446 (zwana dalej Organizatorem).

§3. Czas trwania:

Plebiscyt trwa od 17 marca 2014 r. do 21 maja 2014 r.
Ma dwa etapy.

W pierwszym etapie od 17 marca do 5 maja 2014 wybrani zostaną samorządowcy powiatowi województwa warmińsko-mazurskiego z wykluczeniem powiatu elbląskiego i m. Elbląga. Pięciu najpopularniejszych samorządowców z każdego powiatu przejdzie do drugiego etapu, tworząc listę z regionu.

W drugim etapie od 7 maja do 21 maja 2014 roku zostanie wybrany samorządowiec regionu

§4.
Plebiscyt przeznaczony jest dla osób pełnoletnich i posiadających pełną zdolność do czynności prawnych.

§5
W Plebiscycie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora biorący udział w organizacji i przeprowadzaniu Plebiscytu ani członkowie ich rodzin (do II stopnia pokrewieństwa lub powinowactwa).

§6 Zwycięzca:

1. Tytuł Najpopularniejszego Samorządowca danego powiatu otrzyma kandydat, który uzyska największą liczbę prawidłowo oddanych głosów w pierwszym etapie.
2. Tytuł Najpopularniejszego Samorządowca Regionu otrzyma kandydat, który uzyska największą liczbę prawidłowo oddanych głosów w drugim etapie.

§7 Głosowanie:

Głosowanie odbywa się w następujący sposób: na serwisach powiatowych „Gazety Olsztyńskiej” opublikowane zostaną listy kandydatów, na których będzie można oddać głos za pomocą kuponu publikowanego w „Gazecie Olsztyńskiej” w środy w czasie trwania plebiscytu oraz za pomocą sms’ów nadsyłanych na numery podane w artykułach. Organizator dopuszcza możliwość emisji kuponów na łamach tygodników lokalnych „Gazety Olsztyńskiej”.

Koszt każdej wiadomości SMS i liczba głosów, która jest przyznana kandydatowi za wysłanie SMSa za daną cenę wynika z poniższego zestawienia:

1,23 zł – 1 głos
2,46 zł – 3 głosy
3,69 zł - 5 głosów

Zasady głosowania przez SMS zostaną podane w artykułach.

Na stronach internetowych widoczny będzie ranking sms-owy, który zostanie wyłączony pod koniec głosowania (1-2 dni przed końcem głosownia). Na stronie można śledzić wyniki głosowania smsowego, a głosy z kuponów będą doliczone po zakończeniu ich przyjmowania.

§8 Zasady głosowania:

1. Prawidłowo oddanym głosem w Plebiscycie w pierwszym etapie jest głos oddany przez osobę pełnoletnią i posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych:
- za pomocą sms’a wysłanego z telefonu komórkowego na numery podane w artykułach do 5 maja 2014 roku do godz. 23:59.
- na oryginalnym, prawidłowo wypełnionym kuponie konkursowym, dostarczonym do siedziby Organizatora w terminie do 30 kwietnia 2014r. do godziny 15.00.
2. Kupony dostarczone Organizatorowi oraz sms’y nadesłane po upływie terminu nie będą uczestniczyły w głosowaniu.
3. Prawidłowo oddanym głosem w Plebiscycie w drugim etapie jest głos oddany przez osobę pełnoletnią i posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych:
- za pomocą sms’a wysłanego z telefonu komórkowego na numery podane w artykułach od 7 maja do 21 maja 2014 roku do godz. 23:59
4. Czytelnik uczestniczący w głosowaniu może oddać dowolną liczbę głosów.
5. Od 19 maja na 3 ostatnie dni głosowania ranking zostanie wyłączony.
6. Wyniki plebiscytu zostaną zaprezentowane na specjalnym spotkaniu dla samorządowców.

§9
Liczenie głosów zostanie udokumentowane protokołem.

§10
Protokół powinien zawierać:
a) datę rozpoczęcia i zakończenia liczenia głosów;
b) liczbę prawidłowo wypełnionych kuponów;
c) liczbę nadesłanych sms’ów
d) liczbę kuponów, które nie brały udziału w losowaniu z podaniem przyczyny;
e) podpisy osób wykonujących w/w czynności.

§11
Wyniki Plebiscytu będą opublikowane na łamach „Gazety Olsztyńskiej” i „Dziennika Elbląskiego” w dniu 30 maja 2014 r. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu ogłoszenia wyników.

§12
Nad prawidłowością przebiegu Plebiscytu, w szczególności nad liczeniem głosów, czuwać będzie komisja w składzie:
a)Monika Nowakowska,
b)Anna Wysocka,
c)Przemek Cieszyński.

§14
Ewentualne reklamacje dotyczące Plebiscytu należy przesyłać wraz z uzasadnieniem na adres Organizatora z dopiskiem „Plebiscyt-reklamacja” w terminie 7 dni od dnia zakończenia Plebiscytu (o terminie złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego).

§15
Reklamacje zgłoszone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.

§16
Termin rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora wynosi 30 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.

§17
Kupony wypełnione i przekazane Organizatorowi oraz biling sms’ów nadesłanych w konkursie będą przechowywane w siedzibie Organizatora do czasu przewidzianego na rozpatrzenie ewentualnych reklamacji związanych z organizacją Plebiscytu i po tym czasie zostaną zniszczone.

§18
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
a) problemy w funkcjonowaniu Plebiscytu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej;
b) przerwy w funkcjonowaniu Plebiscytu zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od Organizatora;
c) udział w Plebiscycie niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane.

§19
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny, w szczególności jeżeli zmiana pozwoli na sprawne i zgodne z przepisami przeprowadzenie Plebiscytu.2001-2021 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5

GRUPA WM Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach działania 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

Unia Europejska

VISA MASTER CARD