Regulamin plebiscytu Pies na medal

2014-03-11 12:00:00 (ost. akt: 2014-03-12 15:06:24)
Art. 1. ORGANIZATOR
Organizatorem Plebiscytu jest „Edytor” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Olsztynie, ul. Tracka 5, 10-364 Olsztyn, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000009446 o kapitale zakładowym 8.301.000,- zł. (zwana dalej Organizatorem).

Art.2. UCZESTNICTWO W PLEBISCYCIE
1. Zgłoszenie zdjęcia psa do udziału w plebiscycie następuje poprzez nadesłanie drogą elektroniczną jego jednego zdjęcia na adres plebiscyty@gazetaolsztynska.pl w terminie do 8 kwietnia 2014 r.
2. Prawidłowe zgłoszenie zdjęcia psa do Plebiscytu powinno zawierać:

- 1 zdjęcie psa(podpisane imieniem psa).
- Zgodę właściciela na wykorzystanie przez Organizatora zdjęcia psa na potrzeby plebiscytu;
- Akceptację postanowień regulaminu;
- Numer telefonu do kontaktu, oraz imię, nazwisko właściciela i adres zamieszkania
Ważne jest wpisanie w temacie e-maila: Pies na medal.

3. Na jednym zdjęciu może być tylko jeden pies.
4. Dane będą przetwarzane w celu wyłonienia laureatów i opublikowania wyników.
5. Zdjęcia psów zgłoszone do Plebiscytu w nieprawidłowy sposób nie będą brały udziału w Plebiscycie.
6.Nadesłane zdjęcia zostaną ponumerowane i umieszczone na stronie internetowej „Gazety Olsztyńskiej.
7. Zgłoszenie do Plebiscytu może przesłać osoba pełnoletnia.
8. W Plebiscycie nie mogą przesyłać zgłoszeń psów pracownicy Organizatora uczestniczący w organizacji i przeprowadzaniu Plebiscytu ani ich krewni lub powinowaci do II stopnia.

Art. 3 CZAS TRWANIA PLEBISCYTU
1. Plebiscyt trwa od11 marca 2014 r. do 14 kwietnia 2014 roku.

Art. 4 ZASADY GŁOSOWANIA
1. Głosowanie odbywa się za pomocą sms’ów.
2. Głosowanie na Psa na medal "Gazety Olsztyńskiej" odbywa się za pomocą sms’ów. nadsyłanych do 14 kwietnia 2014 r. do godziny 23.59
3. Koszt każdej wiadomości SMS i liczba głosów, która jest przyznana zdjęciu psa za wysłanie SMSa za daną cenę wynika z poniższego zestawienia:

1 zł + VAT – 1 głos
2 zł + VAT – 3 głosy
3 zł + VAT – 5 głosów

Na stronie internetowej gazetaolsztynska.pl widoczny będzie aktualny ranking, który zostanie wyłączony pod koniec głosowania.

4. Sms’y nadesłane po upływie terminu nie będą uczestniczyły w głosowaniu.
5. Czytelnik uczestniczący w głosowaniu może oddać dowolną liczbę głosów.
6. Tytuł Psa na Medal otrzyma pies, którego zdjęcie uzyska największą liczbę prawidłowo oddanych głosów.


Art. 5 NAGRODY
Zwycięzca plebiscytu otrzyma tytuł Pies na Medal "Gazety Olsztyńskiej" oraz nagrodę rzeczową.
Prezentacja zwycięzcy (zdjęcie i artykuł) zostanie opublikowana w „Gazecie Olsztyńskiej” oraz na stronie internetowej www.gazetaolsztynska.pl

Art. 6 DANE OSOBOWE
1. Uczestnicy Plebiscytu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez
Organizatora Plebiscytu do celów związanych z realizacją niniejszego konkursu.
2. Organizator będzie miał prawo udostępnić te dane osobom i podmiotom współpracującym przy realizacji Plebiscytu w celu:
a) realizacji Plebiscytu,
b) wyłonienia zwycięzców Plebiscytu,
3. Organizator zapewnia ochronę danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
4. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania.
5. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym podanie danych jest warunkiem odbioru nagrody.

Art. 7 REKLAMACJE
1. Reklamacje dotyczące Plebiscytu należy przesyłać wraz z uzasadnieniem na adres Organizatora z dopiskiem „Plebiscyt-reklamacja” w terminie 7 dni od dnia zakończenia Plebiscytu (o terminie złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego).
2. Reklamacje zgłoszone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.
3. Termin rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora wynosi 30 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.
4. Zgłoszenia do Plebiscytu i bilingi sms’ów nadesłanych w Plebiscycie będą przechowywane w siedzibie Organizatora do czasu przewidzianego na rozpatrzenie ewentualnych reklamacji związanych z organizacją Plebiscytu i po tym czasie zostaną zniszczone.

Art. 8 PRZEPISY KOŃCOWE
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
a) problemy w funkcjonowaniu Plebiscytu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej;
b) przerwy w funkcjonowaniu Plebiscytu zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od Organizatora;
c) udział w Plebiscycie niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane.
2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny, w szczególności jeżeli zmiana pozwoli na sprawne i zgodne z przepisami przeprowadzenie Plebisytu.
3. Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na stronach internetowych www.gazetaolsztyńska.pl.2001-2021 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5

GRUPA WM Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach działania 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

Unia Europejska

VISA MASTER CARD