Regulamin Plebiscytu "Mistrz wypieków"

2014-02-24 17:35:29 (ost. akt: 2014-02-24 17:35:43)

Zasady ogólne

§ 1
Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady przeprowadzenia plebiscytu "Mistrz wypieków" w 2014 roku (zwanego dalej Plebiscytem).

§ 2
Organizatorem Plebiscytu jest „Edytor” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Olsztynie, ul. Tracka 5, 10-364 Olsztyn, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000009446 (zwana dalej Organizatorem).

Przebieg plebiscytu

§ 3
Plebiscyt trwa od 24 lutego 2014 do 14 kwietnia 2014 roku. Ma dwa etapy.
Pierwszy etap trwa od 24 lutego 2014 do 31 marca 2014 roku i zostanie w nim wybrany „Mistrz wypieków” tygodników „Gazety Olsztyńskiej”. Plebiscyt z terenu m. Olsztyna i powiatu olsztyńskiego będzie odbywał się w „Tygodniu w Olsztynie i powiecie”.
Drugi etap trwa od 2 kwietnia 2014 do 14 kwietnia 2014 roku i zostanie w nim wybrany „Mistrz wypieków” „Gazety Olsztyńskiej”.

Uczestnicy plebiscytu:
§ 4
1. W Plebiscycie biorą udział cukiernie, piekarnie, piekarnio-cukiernie z województwa warmińsko – mazurskiego z wykluczeniem m. Elbląga i powiatu elbląskiego(zwane dalej Kandydatami).
2. Kandydaci do plebiscytu zgłaszani są przez czytelników. Do rankingu punktów cukierniczo-piekarskich będą brani pod uwagę także laureaci zeszłorocznego plebiscytu na Najlepszą Cukiernię (5 pierwszych miejsc).
2. Na żądanie właściciela piekarni/cukierni Organizator wycofa Kandydata z dalszego udziału w Plebiscycie.

§ 5
Tytuł "Mistrza wypieków” „Gazety Olsztyńskiej”" otrzyma Kandydat, który otrzyma największą liczbę głosów

§ 6
Głosowanie na "Mistrza wypieków" danego tygodnika i „Tygodnia w Olsztynie i powiecie” odbywa się za pomocą SMS-ów. SMSy należy nadsyłać na numer podany w artykułach do 31 marca 2014 r. do godz. 23:55.

Głosowanie na „Mistrz wypieków” „Gazety Olsztyńskiej” odbywa się za pomocą SMS-ów. Należy je nadsyłać na numer 7148 od 2 kwietnia do 14 kwietnia 2014 roku do godz. 23:55.

Koszt jednego SMS-a wynosi 1,23 zł brutto.

§ 7
1. SMS-y nadesłane po upływie terminu nie będą uczestniczyły w głosowaniu.
2. Każdy uczestnik głosowania może wysłać dowolną liczbę SMS-ów.

§ 8
Liczenie głosów zostanie udokumentowane protokołem przez powołaną specjalnie do tego celu Komisję Plebiscytową. Protokół powinien zawierać:
a) liczbę nadesłanych SMS-ów,
b) podpisy członków Komisji Plebiscytowej.

Wyniki plebiscytu

§ 9
Ogłoszenie wyników Plebiscytu odbędzie się na stronie gazetaolsztynska.pl, serwisach miejskich „Gazety Olsztyńskiej” oraz na łamach Gazety Olsztyńskiej i tygodników w terminie 7 dni od daty zakończenie plebiscytu.

Nagroda dla zwycięzcy

§ 10

Zwycięzca plebiscytu zostanie zaprezentowany w formie artykułu w „Gazecie Olsztyńskiej” (1/2 strony) oraz na serwisie gazetaolsztynska.pl

Komisja

§ 11

Nad prawidłowością przebiegu Plebiscytu, w szczególności nad liczeniem głosów, czuwać będzie komisja w składzie:
a) Anna Wysocka
b) Monika Nowakowska
c) Przemek Cieszyński

Reklamacje

§ 11
Ewentualne reklamacje dotyczące Plebiscytu należy przesyłać wraz z uzasadnieniem na adres Organizatora z dopiskiem „Plebiscyt — reklamacja” w terminie 7 dni od dnia zakończenia plebiscytu (o terminie złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego).

§ 12
Reklamacje zgłoszone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.

§ 13
Termin rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora wynosi 30 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.

Postanowienia końcowe

§ 14
Zgłoszenia do Plebiscytu i bilingi SMS-ów nadesłanych w Plebiscycie będą przechowywane w siedzibie Organizatora do czasu przewidzianego na rozpatrzenie ewentualnych reklamacji związanych z organizacją Plebiscytu i po tym czasie zostaną zniszczone.

§ 15
1.Dane osobowe przekazywane organizatorowi przez Czytelników w związku z Plebiscytem będą przetwarzane przez Organizatora będącego administratorem tych danych osobowych w celu wyłonienia laureatów Plebiscytu.
2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z Plebiscytem jest Organizator.

§ 16
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
a) problemy w funkcjonowaniu Plebiscytu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej;
b) przerwy w funkcjonowaniu Plebiscytu zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od Organizatora.

§ 17
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny, w szczególności, jeżeli zmiana pozwoli na sprawne i zgodne z przepisami przeprowadzenie Plebiscytu.

§ 18
Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na stronach internetowych: www.gazetaolsztynska.pl.2001-2021 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5

GRUPA WM Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach działania 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

Unia Europejska

VISA MASTER CARD