REGULAMIN Plebiscytu Teatralna Kreacja Roku

2014-02-19 00:18:09 (ost. akt: 2014-02-19 09:18:28)
REGULAMIN
Plebiscytu Teatralna Kreacja Roku

§1
Regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady przeprowadzenia plebiscytu (zwanego dalej Plebiscytem) na Teatralną Kreację Roku w 2013 roku (zwaną dalej Laureatem).
§2
Organizatorem Plebiscytu jest Edytor Spółka z o.o. w Olsztynie, ul. Tracka 5, 10-364 Olsztyn, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, pod numerem KRS 0000009446 (zwana dalej Organizatorem).
§3
Plebiscyt trwa od dnia 19 lutego 2014r. do dnia 18 marca 2014r.
§4
Plebiscyt przeznaczony jest dla osób pełnoletnich i posiadających pełną zdolność do czynności prawnych.
§5
W Plebiscycie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora biorący udział w organizacji i przeprowadzaniu Plebiscytu ani członkowie ich rodzin (do II stopnia pokrewieństwa lub powinowactwa).
§6
Tytuł Teatralnej Kreacji Roku 2013 za rolę otrzyma osoba, która uzyska największą liczbę głosów oddanych na kuponach plebiscytowych drukowanych i składanych Organizatorowi oraz nadesłanych za pomocą sms’ów
§7
Głosowanie odbywa się za pomocą kuponów, które będą publikowane w „Gazecie Olsztyńskiej” do dnia 18 marca 2014r. oraz za pomocą sms’ów nadsyłanych na numer 7248.
§8
Prawidłowo wypełniony kupon plebiscytowy powinien zawierać:
1/ imiona i nazwiska kandydatów na Teatralną Kreację Roku z listy opublikowanej na łamach „Gazety Olsztyńskiej” i na stronie WWW.gazetaolsztyńska.pl;
2/ dane osobowe Czytelnika: imię, nazwisko, adres, numer telefonu kontaktowego;
3/ datę i podpis osoby wypełniającej kupon;
4/ zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych Czytelnika w zakresie określonym w § 15.
§9
1. Głosem prawidłowo oddanym w Plebiscycie jest głos złożony na oryginalnym kuponie, prawidłowo wypełnionym (§8), dostarczonym Organizatorowi w terminie do dnia 18 marca 2014r. do godziny 15.00 do siedziby Organizatora lub do siedziby Teatru im. S. Jaracza oraz glos nadesłany sms’em na numer 7248 do dnia 18 marca 2013 do godz. 23:59.
2. Kupony oraz sms’y dostarczone Organizatorowi po upływie terminu nie będą uczestniczyły w głosowaniu.
§10
1. Czytelnik uczestniczący w głosowaniu może oddać dowolną ilość głosów.
2. Koszt jednego sms’a wynosi 2,46 zł brutto
§11
Liczenie głosów zostanie udokumentowane protokołem.
§12
Protokół powinien zawierać:
1/ datę rozpoczęcia i zakończenia czynności;
2/ ilość prawidłowo wypełnionych kuponów i nadesłanych sms’ów;
3/ ilość kuponów, które nie brały udziału w losowaniu z podaniem przyczyny;
4/ ilość głosów oddanych na poszczególnych kandydatów na Laureatów;
5/ podpisy osób wykonujących czynność.
§13
Nad prawidłowością przebiegu Plebiscytu, w szczególności nad liczeniem głosów oraz losowaniem czuwać będzie komisja w składzie:
1/ Karolina Kamińska ,
2/ Maciej Lewandowski,
3/ Kamila Bilko.
§14
1. Dane osobowe przekazywane Organizatorowi przez Czytelników w związku z Plebiscytem będą przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych Organizatora w celu wyłonienia Laureata Plebiscytu oraz wydania nagrody.
2.  Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w związku z Plebiscytem jest Organizator.
§15
Czytelnicy biorący udział w głosowaniu zgodnie z treścią ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926) wyrażają dobrowolną, pisemną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia plebiscytu, poprzez złożenie własnoręcznego podpisu na kuponie plebiscytowym oraz mają prawo do wglądu do swoich danych ich poprawiania.
§16
Ewentualne reklamacje dotyczące Plebiscytu należy przesyłać wraz z uzasadnieniem na adres Organizatora z dopiskiem „Plebiscyt-reklamacja” w terminie 7 dni od dnia zakończenia Plebiscytu (o terminie złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego).
§17
Reklamacje zgłoszone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.
§18
Opisane powyżej reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora plebiscytu w terminie 30 dni od daty ich otrzymania.
§19
Bilingi oraz wypełnione i przekazane Organizatorowi kupony będą przechowywane w siedzibie Organizatora do czasu przewidzianego na rozpatrzenie ewentualnych reklamacji związanych z organizacją Plebiscytu i po tym czasie zostaną zniszczone.
§20
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
1. problemy w funkcjonowaniu Plebiscytu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej;
2. przerwy w funkcjonowaniu Plebiscytu zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od Organizatora;
3. udział w Plebiscycie niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane.
§21
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny, w szczególności jeżeli zmiana pozwoli na sprawne i zgodne z przepisami przeprowadzenie Plebiscytu.
§22
Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie Organizatora oraz pod adresem WWW.gazetaolsztyńska.pl.