REGULAMIN. Człowiek Roku

2013-12-18 13:00:59 (ost. akt: 2013-12-20 09:57:17)
§1.
Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady przeprowadzenia Plebiscytu na Człowieka Roku (zwanego dalej Plebiscytem).

§2.
Organizatorem Plebiscytu jest „Edytor” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Olsztynie, ul. Tracka 5, 10-364 Olsztyn, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000009446 (zwana dalej Organizatorem).

§3.
Plebiscyt trwa od dnia 9 grudnia 2013 r. do dnia 13 stycznia 2014r.

§4.
Plebiscyt przeznaczony jest dla osób pełnoletnich i posiadających pełną zdolność do czynności prawnych.

§5
Plebiscyt będzie odbywał się w następujący sposób:
1. w terminie od 9 grudnia 2013 r. do 13 grudnia do godz. 10.00 na adres: konkurs@gazetaolsztynska.pl czytelnicy mogą zgłaszać kandydatów do plebiscytu.
2. do plebiscytu można zgłosić kandydatów z terenu Olsztyna i powiatu olsztyńskiego w następujących kategoriach:
- Najskuteczniejszy samorządowiec i polityk
- Przedsiębiorca Roku
3. W Plebiscycie nie mogą brać udziału Prezydent Olsztyna, Marszałek Województwa, Wojewoda Warmińsko-Mazurski.
4. Lista kandydatów zostanie zamieszczona na stronie gazetaolsztynska.pl Każdemu kandydatowi zostanie przyporządkowany kod do głosowania smsowego.
5. Głosowanie rozpocznie się 17 grudnia 2013 r. na podstawie uruchomionego głosowania smsowego oraz za pomocą kuponów publikowanych na łamach „Gazety Olsztyńskiej”.
6. Głosowanie smsowe zakończy się 13 stycznia 2014 r. o godz. 23:59, natomiast kupony będą przyjmowane do 13 stycznia 2014 r. do godz. 15.00. Kupony należy dostarczyć do wskazanego dnia do siedziby „Gazety Olsztyńskiej”, 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5 z dopiskiem „Człowiek Roku”.

§6
1. Tytuł Człowieka Roku w poszczególnych kategoriach otrzyma osoba, która uzyska największą liczbę głosów oddanych na kuponach plebiscytowych drukowanych i składanych Organizatorowi zsumowaną z głosami nadesłanymi za pomocą smsów.
2. Dodatkowo Kapituła przyzna tytuł Człowieka Roku za szczególne zasługi dla mieszkańców Olsztyna.

§7
1. Kupony i smsy dostarczone Organizatorowi po upływie terminu nie będą uczestniczyły w głosowaniu.
2. Czytelnik uczestniczący w głosowaniu może oddać dowolną liczbę głosów.
3. Koszt jednego smsa to 2,46 zł brutto.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia rankingów na ostatnie 6 godzin głosowania smsowego. Smsy będą cały czas zliczane przez system elektroniczny.

§8
Liczenie głosów zostanie udokumentowane protokołem.

§9
Protokół powinien zawierać:
a) datę rozpoczęcia i zakończenia liczenia głosów;
b) liczbę prawidłowo wypełnionych kuponów i nadesłanych smsów;
c) liczbę kuponów i smsów, które nie brały udziału w losowaniu z podaniem przyczyny;
d) podpisy osób wykonujących w/w czynności.

§10
Ogłoszenie wyników Plebiscytu odbędzie się podczas uroczystej gali, która odbędzie się w drugiej połowie stycznia 2014 roku, a po gali wyniki zostaną opublikowane na łamach Gazety Olsztyńskiej.

§11
Nad prawidłowością przebiegu Plebiscytu, w szczególności nad liczeniem głosów, czuwać będzie Kapituła w skład której wchodzić będzie 3 przedstawicieli Organizatora oraz 2 przedstawicieli olsztyńskich przedsiębiorstw.

§12
Ewentualne reklamacje dotyczące Plebiscytu należy przesyłać wraz z uzasadnieniem na adres Organizatora z dopiskiem „Plebiscyt-reklamacja” w terminie 7 dni od dnia zakończenia Plebiscytu (o terminie złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego).

§13
Reklamacje zgłoszone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.

§14
Termin rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora wynosi 30 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.

§15
Kupony oraz bilingi wypełnione i przekazane Organizatorowi będą przechowywane w siedzibie Organizatora do czasu przewidzianego na rozpatrzenie ewentualnych reklamacji związanych z organizacją Plebiscytu i po tym czasie zostaną zniszczone.

§16
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
a) problemy w funkcjonowaniu Plebiscytu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej;
b) przerwy w funkcjonowaniu Plebiscytu zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od Organizatora;
c) udział w Plebiscycie niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane.

§17
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny, w szczególności jeżeli zmiana pozwoli na sprawne i zgodne z przepisami przeprowadzenie Plebiscytu.

§18
Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie Organizatora oraz pod adresem www.gazetaolsztyńska.pl.