Regulamin KONKURSU „Stań w szranki na stokrotkowe rymowanki" prowadzonego na łamach dziennika „Gazeta Olsztyńska”

2013-12-03 09:01:28 (ost. akt: 2013-12-04 10:31:23)
Art. 1. ORGANIZATOR

Konkurs „Stań w szranki na stokrotkowe rymowanki" (zwany dalej „Konkursem”) jest prowadzony przez Organizatora na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Organizatorem Konkursu jest ”Edytor” Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie, 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5, NIP 7291981028, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 9446.

Art. 2. UCZESTNICTWO W KONKURSIE

1. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz firmy Stokrotka Sp. z o.o., ul. Projektowa 1, 20-209 Lublin, NIP 712-10-08-323 ani członkowie najbliższej rodziny pracowników tych podmiotów. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków, kuzynów i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
2. Udział w Konkursie mogą wziąć czytelnicy Gazety Olsztyńskiej którzy:
a. posiadają pełną zdolność do czynności prawnych
c. posiadają miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Osoby biorące udział w Konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach związanych bezpośrednio z przeprowadzeniem Konkursu, wyłonienia i powiadomienia ewentualnych zwycięzców oraz przekazania ewentualnych nagród.
4. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.gazetaolsztynska.pl w zakładce „Regulaminy”.
5. Organizator informuje, że zgodnie z art. 24 ust.1 pkt. 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do wzięcia udziału w Konkursie, a ponadto uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do własnych danych oraz ich poprawiania.
6. Osoby biorące udział w Konkursie wyrażają zgodę na publikację imienia, nazwiska i miejsca zamieszkania oraz hasła – rymowanki na stronie internetowej www.stokrotka.pl, www.gazetaolsztynska.pl i na łamach Gazety Olsztyńskiej.
7. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przez Organizatora dla celów organizacji i przeprowadzenia Konkursu.
8. Branie udziału w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika niniejszego Regulaminu w całości; uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do brania udziału w Konkursie.
9. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu będzie czuwała Kapituła Konkursu (dalej zwana „Kapitułą”) powołana przez Organizatora, złożona z przedstawicieli „Gazety Olsztyńskiej”.

Art. 3. CZAS TRWANIA KONKURSU

1. Konkurs będzie trwał w dniach od 4.12.2013 r. do 9.12.2013 r.
2. Konkurs ma charakter otwarty. Ogłoszenie wyników Konkursu odbędzie się 10.12.2013 r. na łamach Gazety Olsztyńskiej.


Art. 4. ZASADY KONKURSU


1. Celem Konkursu jest nagrodzenie najciekawszych rymowanek zawierających łącznie dwa kluczowe słowa: „stokrotka” oraz „Olsztyn”.
2. Od 4.12.2013 r. do 7.12.2013 r. w dzienniku „Gazeta Olsztyńska” zostaną opublikowane kupony.
3. Aby wziąć udział w Konkursie należy napisać hasło konkursowe i wraz z wpisanymi danymi (o których mowa w art. 2 pkt. 6 regulaminu) przesłać mailem na adres stokrotka@gazetaolsztynska.pl, pocztą lub osobiście dostarczyć do redakcji „Gazety Olsztyńskiej” 10-374 Olsztyn, ul. Tracka 5 do 9.12.2013 roku, do godz.12.00 (liczą się tylko te kupony, które fizycznie wpłynął do Organizatora).
4. Każdy Uczestnik może dostarczyć dowolną ilość kuponów.
5. 9.12.2013 r. Kapituła wybierze kupony z najciekawszymi hasłami. Wybrani laureaci otrzymają w nagrodę talony na zakupy o wartości 100 zł do sieci sklepów Stokrotka ważne do 15 stycznia 2014 r.. Lista laureatów zostanie podana w dzienniku „Gazeta Olsztyńska” w dniu 10.12.2013 r.
Art. 5. NAGRADZANIE

1. Wręczenie nagród odbędzie się w redakcji dziennika „Gazeta Olsztyńska” w Olsztynie, przy ul. Partyzantów 71 od dnia 11.12.2013 roku.
2. Nagrody będzie można odbierać do dnia 17.12.2013 roku. W przypadku nie odebrania przez Zwycięzcę nagrody we wskazanym terminie, nagrody wysyłamy pocztą.
3. Nagroda będzie wydana wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty jej równowartości w gotówce, zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.
4. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Zwycięzca nagrody spełnia warunki określone w Regulaminie Konkursu, a także warunki określone w przepisach prawa związane z realizacją nagrody. W tym celu może żądać od Zwycięzcy podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów uzasadnionych przepisami prawa.
5. W przypadku osób, wobec których zachodzi podejrzenie złamania Regulaminu, Organizator może odmówić przyznania nagrody. W takim przypadku nagrodę otrzymuje osoba, która została wybrana w sposób opisany w niniejszym Regulaminie, która spełnia wszystkie warunki Konkursu.
6. Niespełnienie warunków Konkursu lub wynikających z przepisów prawa lub odmowa spełnienia powyższych żądań powoduje wykluczenie danego Uczestnika z Konkursu z jednoczesnym wygaśnięciem prawa do nagrody i jakichkolwiek innych roszczeń w stosunku do Organizatora, jak również uprawnia Organizatora do odmowy przyznania lub wydania nagrody.


Art. 6. REKLAMACJE

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem oraz otrzymanych nagród należy składać na piśmie w terminie do 20 grudnia 2013 r. wraz z uzasadnieniem pod adresem siedziby Organizatora: Edytor Sp. z o.o. 10-374 Olsztyn, ul. Tracka 5- bezpośrednio lub listem poleconym.
2. Każda reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres zamieszkania Uczestnika oraz dokładny opis i powód reklamacji oraz oświadczenie o następującej treści: „Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Edytor Sp. z o.o., moich danych osobowych wyłącznie w celu przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego związanego z Konkursem „Stań w szranki na stokrotkowe rymowanki” zgodnie z Regulaminem. Zapoznałem się z Regulaminem Konkursu i wyrażam zgodę na jego treść.”.
3. Kapituła Konkursu będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

Art. 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności, jeśli odbiór nagrody jest niemożliwy z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy Konkursu.
2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Konkursu.