Regulamin konkursu „Wymyśl hasło – wygraj skuter”

Postanowienia ogólne

§1
1. Organizatorem konkursu (zwanego dalej Konkursem) jest Edytor Spółka z o.o. z siedzibą w Olsztynie, ul. Tracka 5, 10-364 Olsztyn, Nip 729-198-10-28, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, pod numerem KRS 0000009446 (zwana dalej Organizatorem).
2. Konkurs będzie prowadzony pod nazwą „Wymyśl hasło – wygraj skuter”.
3. Konkurs jest prowadzony na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
4. Konkurs trwa od 1 grudnia 2013 r do 28 lutego 2014 r.

Warunki uczestnictwa w Konkursie

§2
1. Zgłoszenia do Konkursu mogą dokonywać wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (zwane dalej Uczestnikami).
2. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora biorący udział w organizacji i przeprowadzaniu Konkursu ani członkowie ich rodzin.
3. Uczestnictwo w konkursie jest możliwe przy spełnieniu jednego z warunków:
a) wykupienie e-wydania Gazety Olsztyńskiej lub Dziennika Elbląskiego na stronie www.kupgazete.pl za pomocą płatności SMS w trakcie trwania konkursu,
b) wykupienie lub posiadanie prenumeraty e-wydań Gazety Olsztyńskiej lub Dziennika Elbląskiego wykupionej na stronie www.kupgazete.pl w trakcie trwania konkursu.
4. Prawidłowo dokonane zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie poprzez wypełnienie kuponu elektronicznego dostępnego na portalu www.gazetaolsztynska.pl i potwierdzenie poprzez akceptację linka aktywacyjnego przesłanego w wiadomości na podany adres e-mail.
5. Dane Zdobywców nagród w zakresie imienia, nazwiska i miejscowości zamieszkania zostaną opublikowane w „Gazecie Olsztyńskiej” i „Dzienniku Elbląskim” oraz na portalu www.gazetaolsztynska.pl.

Zasady uczestnictwa w Konkursie

§3
1. Uczestnicy mogą dokonać zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie poprzez wypełnienie kuponu elektronicznego na portalu www.gazetaolsztynska.pl podając:
a) swoje dane osobowe,
b) hasło promujące stronę www.kupgazete.pl,
c) otrzymany kod SMS podczas zakupu e-wydania lub numer zamówienia przy zakupie prenumeraty.
2. Uczestnik może wysłać kupony zgłoszeniowe na następujących zasadach:
a) zakup jednego e-wydanie za pomocą SMS uprawnia do wysłania jednego kuponu zgłoszenia,
b) zakup jednej lub więcej prenumeraty e-wydań uprawnia do wysłania tylu kuponów zgłoszenia ile miesięcy obejmuje prenumerata (jeden miesiąc w prenumeracie to jest jeden kupon),
3. Do udziału w Konkursie mogą zostać zgłoszone wyłącznie hasła, które:
a) nie naruszają praw autorskich i nie są zabronione przez prawo,
b) nie naruszają prywatności i godności innych osób,
c) nie zawierają treści powszechnie używanych za wulgarne i obraźliwe.
4. Zdobywcą nagrody zostanie Uczestnik, którego hasło okaże się najlepsze.
5. Uczestnicy wysyłający kupon wyrażają zgodę na udział w Konkursie i akceptują warunki i zasady określone w Regulaminie.

Nagrody

§4
1. Nagrodą główną w Konkursie (za najlepsze hasło promujące e-wydania na kupgazete.pl) jest skuter marki Honda.
2. Dodatkowe nagrody rzeczowe za największą liczbę prawidłowo wysłanych kuponów konkursowych przez Uczestników będą przyznawane co miesiąc w czasie trwania Konkursu. Nagrody te to: parasole, kubki, koszulki
3. Zdobywca nagrody głównej ma obowiązek odprowadzenia podatku dochodowego od jej wartości oraz poniesienia kosztów związanych z przygotowaniem pojazdu do użytkowania (w szczególności opłat za ubezpieczenie i rejestrację).
4. Prawa do żądania wydania nagrody nie można przenosić na inne osoby.
5. Wyklucza się możliwość zamiany nagrody na ekwiwalent pieniężny lub na inną nagrodę rzeczową.

Zasady wyłonienia zwycięzców i wydanie nagród

§5
1. W celu zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do konkursu oraz dokonania wyboru zwycięzcy konkursu, Organizator powoła Komisję Konkursową. W skład Komisji Konkursowej wejdą osoby wytypowane przez Organizatora.
2. Komisja Konkursowa do 15 marca 2014 spośród wszystkich nadesłanych i prawidłowo wypełnionych kuponów wybierze Zwycięzcę, autora najlepszego hasła promującego. Zwycięzca Konkursu otrzymuje nagrodę główną w postaci skutera.
3. Ogłoszenie Zwycięscy Konkursu nastąpi 20 marca 2014r
4. Dodatkowe nagrody rzeczowe będą przyznawane przez Komisję co miesiąc (w styczniu, lutym i marcu 2014) za największą ilość przysłanych kuponów. W każdym miesiącu będzie przyznawanych 30 nagród rzeczowych.
5. Ogłoszenie laureatów nagród dodatkowych nastąpi 10 stycznia,10 lutego, 10 marca 2014r.
6. Nagroda Główna wydana będzie za pokwitowaniem po okazaniu dowodu opłaty podatku od nagrody.
7. W przypadku nie odebrania nagrody w terminie 30 dni od zawiadomienia o jej przyznaniu przez Organizatora prawo do nagrody wygasa.

Prawa autorskie

§6
1. Organizator z chwilą wydania nagród nabywa prawa autorskie do nagrodzonych haseł reklamowychDane osobowe

§7
1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Edytor sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Trackiej 5, 10-365 Olsztyn. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane na zasadach określonych w ustawie z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz zbierane i przetwarzane wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia Zwycięzców, ogłoszenia wyników i wydania nagród.
2. Zebrane dane nie będą udostępniane dla innych odbiorców danych, z wyjątkiem obowiązków wynikających z przepisów prawa.
3. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla celów uczestnictwa w Konkursie.
5. Dane osobowe Zdobywców Nagród w zakresie imienia, nazwiska i miejscowości zamieszkania zostaną opublikowane w „Gazecie Olsztyńskiej” i „Dzienniku Elbląskim” oraz na portalu www.gazetaolsztynska.pl.
6. Dodatkowo Uczestnicy mogą dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów marketingowych realizowanych przez Organizatora oraz otrzymywania informacji handlowych drogą elektroniczną na podany numer telefonu i adres poczty elektronicznej od Organizatora i na zlecenie partnerów biznesowych.


Postępowanie reklamacyjne

§7
1. Reklamacje mogą być zgłaszane przez uczestników Konkursu od dnia rozpoczęcia Konkursu, najpóźniej w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu. Reklamacje, które wpłyną po 7 dniu od daty ogłoszenia wyników nie będą uwzględniane, niezależnie od daty stempla pocztowego.
2. Reklamacje rozpatruje Komisja Konkursowa. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika, przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem oraz podpis. Reklamacja powinna zostać przesłana listem poleconym na adres Edytor Sp. z o.o., ul. Tracka 5, 10-364 Olsztyn.
3. Reklamacje rozpatrywane będą w ciągu 7 dni od dnia ich wpływu.

Ograniczenie roszczeń

§8
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
1. Problemy w funkcjonowaniu Konkursu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej.
2. Przerwy w funkcjonowaniu Konkursu zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od Organizatora.
3. Udział w Konkursie niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane.

Postanowienia końcowe

§9
1. Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie Organizatora oraz pod adresem www.gazetaolsztynska.pl/regulaminy.
2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny.