Regulamin. Plebiscyt "ELka na 5 z plusem"

2013-08-28 12:00:00(ost. akt: 2013-08-29 14:53:48)
Art. 1. ORGANIZATOR
Organizatorem Plebiscytu jest „Edytor” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Olsztynie, ul. Tracka 5, 10-364 Olsztyn, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000009446 o kapitale zakładowym 8.301.000,- zł. (zwana dalej Organizatorem).

Art.2. UCZESTNICTWO W PLEBISCYCIE
1. W rankingu biorą udział szkoły jazdy z regionu (oprócz Olsztyna, Ełku, Pisza, Nowego Miasta Lub., Braniewa i Lidzbarka Warm.) zgłoszone przez Czytelników. Zgłoszenia należy wysłać na pocztę plebiscyty@gazetaolsztynska.pl
2. Na żądanie właściciela Organizator wycofa szkolę jazdy z dalszego udziału w Plebiscycie.
3. Właściciele szkół jazdy mogą zgłaszać swoją kandydaturę przesyłając zgłoszenie na pocztę plebiscyty@gazetaolsztynska.pl
4. W Rankingu nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora biorący udział w organizacji i przeprowadzaniu rankingu ani członkowie ich rodzin (do II stopnia pokrewieństwa lub powinowactwa).
5. Zgłoszenie do plebiscytu może przesłać osoba pełnoletnia.
6. W Plebiscycie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora uczestniczący w organizacji i przeprowadzaniu Plebiscytu ani ich krewni lub powinowaci do II stopnia.

Art. 3. CZAS TRWANIA PLEBISCYTU
1. Plebiscyt trwa od dnia 29 sierpnia 2013 r. do dnia 2 października 2013 r. do godz. 23:59.

Art. 4. ZASADY GŁOSOWANIA
1. Głosowanie na "ELkę na 5 z plusem" odbywa się za pomocą sms’ów nadsyłanych do dnia 2 października 2013r. do godziny 23.59.
3. Koszt jednego smsa wynosi 1,23 zł z VAT.
4. Sms’y nadesłane po upływie terminu nie będą uczestniczyły w głosowaniu.
5. Czytelnik uczestniczący w głosowaniu może oddać dowolną liczbę głosów.
6. Organizator zastrzega sobie wyłączenie rankingu ze strony pod koniec terminu głosowania.
7. Tytuł „ELki na 5 z plusem” otrzyma szkoła z danego powiatu, która otrzyma największą liczbę prawidłowo oddanych głosów.

Art. 5. OGŁOSZENIE WYNIKÓW
Zwycięska szkoła jazdy z poszczególnych powiatów zostanie zaprezentowana w tygodnikach.

Art. 6. DANE OSOBOWE
1. Uczestnicy Plebiscytu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez
Organizatora Plebiscytu do celów związanych z realizacją niniejszego plebiscytu.
2. Organizator będzie miał prawo udostępnić te dane osobom i podmiotom współpracującym przy realizacji Plebiscytu w celu:
a) realizacji Plebiscytu,
b) wyłonienia zwycięzców Plebiscytu,
3. Organizator zapewnia ochronę danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
4. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania.
5. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym podanie danych jest warunkiem
odbioru nagrody.

Art. 7. KOMISJA
1. Nad prawidłowością przebiegu Konkursu, w szczególności nad liczeniem głosów, czuwać będzie komisja w składzie:
a) Anna Wysocka,
b) Monika Nowakowska,
c) Przemek Cieszyński

Art. 8. REKLAMACJE
1. Reklamacje dotyczące Plebiscytu należy przesyłać wraz z uzasadnieniem na adres Organizatora z dopiskiem „Plebiscyt-reklamacja” w terminie 7 dni od dnia zakończenia Plebiscytu (o terminie złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego).
2. Reklamacje zgłoszone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.
3. Termin rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora wynosi 30 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.
4. Zgłoszenia do Plebiscytu i bilingi sms’ów nadesłanych w Plebiscycie będą przechowywane w siedzibie Organizatora do czasu przewidzianego na rozpatrzenie ewentualnych reklamacji związanych z organizacją Plebiscytu i po tym czasie zostaną zniszczone.

Art. 9. PRZEPISY KOŃCOWE
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
a)problemy w funkcjonowaniu Plebiscytu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej;
b) przerwy w funkcjonowaniu Plebiscytu zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od Organizatora;
c)udział w Plebiscycie niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane.
2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny, w szczególności jeżeli zmiana pozwoli na sprawne i zgodne z przepisami przeprowadzenie Plebiscytu.
3. Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na stronach internetowych www.gazetaolsztyńska.pl.