Regulamin plebiscytu „Ślub marzeń”

2013-06-26 05:07:44(ost. akt: 2013-06-26 15:08:36)
§1.
Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady przeprowadzenia plebiscytu za pomocą sms na najpiękniejsze zdjęcie ślubne: Ślub marzeń(zwanego dalej Plebiscytem).

§2
Organizatorem Plebiscytu jest „Edytor” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Olsztynie, ul. Tracka 5, 10-364 Olsztyn, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000009446, wysokość kapitału zakładowego 8 301 000 złotych (zwana dalej Organizatorem).

§3.
Plebiscyt ma dwa etapy.
Pierwszy etap trwa od dnia 26 czerwca do dnia 30 lipca 2013 roku do godziny 23.59.
Drugi etap trwa od dnia 2 sierpnia do dnia 19 sierpnia 2013 roku do godziny 23:59.

§4.

Plebiscyt będzie podzielony na regiony: Zdjęcie ślubne „Ślub marzeń” będzie w pierwszym etapie wybierane w powiatach województwa warmińsko – mazurskiego z wyjątkiem m. Elbląga, ziemskiego powiatu elbląskiego. Kandydaci z Olsztyna i ziemskiego powiatu olsztyńskiego uczestniczące w plebiscycie będą tworzyć jedna grupę. W drugim etapie będzie wybierany Ślub marzeń „Gazety Olsztyńskiej”.

W przypadku zgłoszenia mniej niż 2 zdjęć w danym powiecie w terminie do 26 lipca 2013 roku organizator zastrzega sobie prawo do nieorganizowania tam plebiscytu.

§5.
W Plebiscycie mogą brać pełnoletni małżonkowie. Zdjęcie powinno przedstawiać nowożeńców w strojach ślubnych.
W Plebiscycie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora uczestniczący w organizacji i przeprowadzaniu Plebiscytu ani ich krewni lub powinowaci do II stopnia.

Zgłoszenie do udziału w Plebiscycie następuje poprzez nadesłanie drogą elektroniczną jednego zdjęcia na adres plebiscyty@gazetaolsztynska.pl w terminie do 27 lipca 2013 roku.

Prawidłowe zgłoszenie kandydatki lub kandydatek do plebiscytu powinno zawierać:

* 1 zdjęcie nowożeńców;

* zgodę na wykorzystanie przez Organizatora wizerunku pary na potrzeby Plebiscytu oraz akceptację postanowień regulaminu: „Mam ukończone 18 lat i wyrażam zgodę na publikację wizerunku i danych osobowych oraz akceptuję postanowienia regulaminu”; musi być zgoda osób, które są na zdjęciu.

* dane: imiona, nazwisko, miejscowość oraz numer telefonu do kontaktu.

Zdjęcia zgłoszone w nieprawidłowy sposób nie będą brały udziału w Plebiscycie.

Nadesłane zdjęcia zostaną ponumerowane i umieszczone na serwisach internetowych Gazety Olsztyńskiej oraz serwisach internetowych tygodników powiatów biorących udział w plebiscycie.
§6. Nagroda
Zwycięskiej zdjęcie otrzyma tytuł: Ślub marzeń.

Tytuł: Ślub marzeń danego powiatu otrzyma zdjęcie, które uzyska największą liczbę prawidłowo oddanych głosów w Plebiscycie w I etapie. Głosowanie rozpocznie się od dwóch nadesłanych zdjęć.
Tytuł Ślubu marzeń „Gazety Olsztyńskiej” otrzyma zdjęcie, które uzyska największą liczbę prawidłowo oddanych głosów w Plebiscycie w II etapie.
Nowożeńcy ze zwycięskiego zdjęcia w II etapie (finale) otrzymają nagrodę niespodziankę dla dwojga oraz całostronicową publikację zdjęcia w sobotnim wydaniu „Gazety Olsztyńskiej” w terminie uzgodnionym z redakcją.
§7.
Głosowanie na Ślub marzeń odbywa się za pomocą sms’ów.
Koszt jednego sms’a wynosi 1,23 zł brutto.

§8.
Prawidłowo oddanym głosem w Plebiscycie jest głos oddany za pomocą sms’a wysłanego z telefonu komórkowego na numer przypisany do danego powiatu, podany w artykułach promujących plebiscyt.

Sms’y nadesłane po upływie terminu nie będą uczestniczyły w głosowaniu.

Czytelnik uczestniczący w głosowaniu może oddać dowolną liczbę głosów.

§9.
Liczenie głosów zostanie udokumentowane protokołem.

§10.
Protokół powinien zawierać:
datę rozpoczęcia i zakończenia liczenia głosów;

liczbę nadesłanych sms’ów;

podpisy osób wykonujących w/w czynności.

§11.
Ogłoszenie wyników Plebiscycie odbędzie się na stronach internetowych Gazety Olsztyńskiej oraz serwisów lokalnych powiatów biorących udział w plebiscycie.

§12.
Nad prawidłowością przebiegu Plebiscytu, w szczególności nad liczeniem głosów, czuwać będzie komisja w składzie:

Monika Nowakowska
Anna Wysocka
Przemek Cieszyński

§13
Dane osobowe przekazywane Organizatorowi w związku z Plebiscytem będą przetwarzane przez Organizatora będącego Administratorem tych Danych Osobowych w celu wyłonienia Laureatki Plebiscytu.

Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w związku z Plebiscytem jest Organizator.

§14
Ewentualne reklamacje dotyczące Plebiscytu należy przesyłać wraz z uzasadnieniem na adres Organizatora z dopiskiem „Plebiscyt-reklamacja” w terminie 7 dni od dnia zakończenia Plebiscytu (o terminie złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego).

§15.
Reklamacje zgłoszone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.

§16.
Termin rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora wynosi 30 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.

§17.
Bilingi sms’ów nadesłanych w konkursie będą przechowywane w siedzibie Organizatora do czasu przewidzianego na rozpatrzenie ewentualnych reklamacji związanych z organizacją Plebiscytu i po tym czasie zostaną zniszczone.

§18

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:

- problemy w funkcjonowaniu Plebiscytu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej;
- przerwy w funkcjonowaniu Plebiscytu zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od Organizatora;
- udział w Plebiscycie niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane.

§19.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny, w szczególności jeżeli zmiana pozwoli na sprawne i zgodne z przepisami przeprowadzenie Plebiscytu.

§20.
Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie Organizatora oraz pod adresem www.gazetaolsztyńska.pl.