Regulamin plebiscytu. „Letni przebój kulinarny 2013”

2013-06-12 12:41:58 (ost. akt: 2013-06-12 12:42:31)
Art. 1. ORGANIZATOR
Organizatorem Plebiscytu jest „Edytor” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Olsztynie, ul. Tracka 5, 10-364 Olsztyn, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000009446 o kapitale zakładowym 8.301.000,- zł. (zwana dalej Organizatorem).

Art.2. UCZESTNICTWO W PLEBISCYCIE

1. Zgłoszenie potrawy kulinarnej do udziału w Plebiscycie następuje poprzez nadesłanie drogą elektroniczną jednego zdjęcia potrawy wraz z przepisem na adres plebiscyty@gazetaolsztynska.pl w terminie do 30 czerwca 2013 r.
2. Prawidłowe zgłoszenie potrawy kulinarnej do Plebiscytu powinno zawierać:
- 1 zdjęcie przygotowanej potrawy,
- dokładny przepis przygotowania potrawy,
- zgodę do wykorzystania przez Organizatora zdjęcia potrawy wraz z przepisem na potrzeby plebiscytu,
- zgodę osoby lub osób znajdujących się na zdjęciu do wykorzystania wizerunku na potrzeby plebiscytu,
- akceptację postanowień regulaminu,
- numer telefonu do kontaktu, imię, nazwisko oraz adres zamieszkania uczestnika.
3. Dane będą przetwarzane w celu wyłonienia laureata i opublikowania wyników.
4. Nieprawidłowo wysłane zgłoszenia nie będą brały udziału w Plebiscycie.
5.Nadesłane przepisy potraw kulinarnych wraz ze zdjęciami zostaną ponumerowane i umieszczone na stronach poszczególnych tygodników i Olsztyna oraz na stronie internetowej Gazety Olsztyńskiej.
6. Zgłoszenie do Plebiscytu może przesłać osoba pełnoletnia zamieszkała na terenie Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
7. W Plebiscycie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora uczestniczący w organizacji i przeprowadzaniu Plebiscytu ani ich krewni lub powinowaci do II stopnia.
8. W przypadku zgłoszenia do dnia 30 czerwca 2013 r. mniej niż 2 fotografii, Organizator zastrzega sobie prawo do nieorganizowania Plebiscytu.
9. Zasięg Plebiscytu obejmuje woj. warmińsko-mazurskie.

Art. 3 CZAS TRWANIA PLEBISCYTU

1. Plebiscyt trwa od dnia 12 czerwca 2013r. do dnia 4 lipca 2013 roku do godziny 23:59. Zostanie w nim wybrany Letni przebój kulinarny 2013.

Art. 4 ZASADY GŁOSOWANIA
1. Głosowanie odbywa się za pomocą sms’ów nadsyłanych do dnia 3 lipca 2013 roku do godziny 23:59.
2. Koszt jednego smsa wynosi 1,23 zł z VAT.
3. Sms’y nadesłane po upływie terminu nie będą uczestniczyły w głosowaniu.
4. Czytelnik uczestniczący w głosowaniu może oddać dowolną liczbę głosów.
5. Tytuł Letniego przeboju kulinarnego otrzyma potrawa, która uzyska największą liczbę prawidłowo oddanych głosów w Plebiscycie.

Art. 5 NAGRODY
1.Nagrodę rzeczową w postaci zestawu noży kuchennych, przypraw oraz musztard otrzymają trzej uczestnicy, których przepis kulinarny otrzymał największą liczbę oddanych głosów. Nagrody w konkursie ufundowane są przez firmę Prymat
2. Wygrane w konkursie nagrody rzeczowe nie mogą być zamienione na ekwiwalent pieniężny, ani na inną nagrodę.
3. W przypadku nieodebrania nagrody w terminie, przejdzie ona na własność Organizatora lub zostanie zwrócona Fundatorowi.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytuły rękojmi za wady fizyczne przyznanej nagrody.

Art. 6 DANE OSOBOWE
1. Uczestnicy Plebiscytu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez
Organizatora Plebiscytu do celów związanych z realizacją niniejszego konkursu.
2. Organizator będzie miał prawo udostępnić te dane osobom i podmiotom współpracującym przy
realizacji Plebiscytu w celu:
a) realizacji Plebiscytu,
b) wyłonienia zwycięzców Plebiscytu,
3. Organizator zapewnia ochronę danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
4. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania.
5. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym podanie danych jest warunkiem odbioru nagrody.

Art. 7 REKLAMACJE
1. Reklamacje dotyczące Plebiscytu należy przesyłać wraz z uzasadnieniem na adres Organizatora z dopiskiem „Plebiscyt-reklamacja” w terminie 7 dni od dnia zakończenia Plebiscytu (o terminie złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego).
2. Reklamacje zgłoszone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.
3. Termin rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora wynosi 30 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.
4. Zgłoszenia do Plebiscytu i bilingi sms’ów nadesłanych w Plebiscycie będą przechowywane w siedzibie Organizatora do czasu przewidzianego na rozpatrzenie ewentualnych reklamacji związanych z organizacją Plebiscytu i po tym czasie zostaną zniszczone.

Art. 8 PRZEPISY KOŃCOWE
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
a)problemy w funkcjonowaniu Plebiscytu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej;
b) przerwy w funkcjonowaniu Plebiscytu zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od Organizatora;
c)udział w Plebiscycie niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane.
2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny, w szczególności jeżeli zmiana pozwoli na sprawne i zgodne z przepisami przeprowadzenie Plebiscytu.
3. Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na stronach internetowych www.gazetaolsztyńska.pl.

2001-2021 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5

GRUPA WM Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach działania 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

Unia Europejska

VISA MASTER CARD