Regulamin plebiscytu „Mój pies terapeuta”

2013-06-05 00:05:00 (ost. akt: 2013-06-12 15:23:59)
Art. 1. ORGANIZATOR
Organizatorem Plebiscytu jest „Edytor” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Olsztynie, ul. Tracka 5, 10-364 Olsztyn, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000009446 o kapitale zakładowym 8.301.000,- zł. (zwana dalej Organizatorem).

Art.2. UCZESTNICTWO W PLEBISCYCIE
1. Zgłoszenie zdjęcia do udziału w plebiscycie następuje poprzez nadesłanie drogą elektroniczną jednego zdjęcia psa na adres plebiscyty@gazetaolsztynska.pl w terminie do 25 czerwca 2013 r.
2. Prawidłowe zgłoszenie zdjęcia do Plebiscytu powinno zawierać:
- 1 zdjęcie psa
- Uzasadnienie: Dlaczego zgłoszony pies może zostać psem terapeutą
- Zgodę do wykorzystania przez Organizatora zdjęcia psa na potrzeby plebiscytu.
- Akceptację postanowień regulaminu;
- Numer telefonu do kontaktu, oraz imię, nazwisko zgłaszającego i adres zamieszkania.
3. Dane będą przetwarzane w celu wyłonienia laureata i opublikowania wyników.
4. Zdjęcia zgłoszone do Plebiscytu w nieprawidłowy sposób nie będą brały udziału w Plebiscycie.
5. Nadesłane zdjęcia zostaną poddane ocenie komisji konkursowej.
6. Zgłoszenie do plebiscytu może przesłać osoba pełnoletnia.
7. W Plebiscycie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora uczestniczący w organizacji i przeprowadzaniu Plebiscytu ani ich krewni lub powinowaci do II stopnia.
8. W przypadku zgłoszenia do dnia 22 czerwca 2013 r. mniej niż 2 fotografii, Organizator zastrzega sobie prawo do nieorganizowania plebiscytu.

Art. 3 CZAS TRWANIA PLEBISCYTU
1. Plebiscyt trwa od dnia 5 czerwca 2013r. do dnia 25 czerwca 2013 roku. Zostanie w nim wybranych trzech psów terapeutów.

Art. 4 KOMISJA KONKURSOWA
1. W celu zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do konkursu oraz dokonania wyboru zwycięzców konkursu, Organizator powoła Komisję Konkursową. W skład Komisji Konkursowej wejdą osoby wytypowane przez Organizatora.

Art. 5 ZASADY GŁOSOWANIA
1. Komisja konkursowa wybierze 3 najlepsze nadesłane zdjęcia.

Art. 6 NAGRODY
Dla zdobywców trzech pierwszych miejsc przygotowaliśmy nagrody karmę dla psów Purina Dog Chow, ufundowaną przez firmę Purina
Odbiór nagrody osobiście, adres: Edytor Sp. z o.o. ul. Tracka 5, 10-364 Olsztyn

Art. 7 DANE OSOBOWE
1. Uczestnicy Plebiscytu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez
Organizatora Plebiscytu do celów związanych z realizacją niniejszego konkursu.
2. Organizator będzie miał prawo udostępnić te dane osobom i podmiotom współpracującym przy
realizacji Plebiscytu w celu:
a) realizacji Plebiscytu,
b) wyłonienia zwycięzców Plebiscytu,
3. Organizator zapewnia ochronę danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
4. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania.
5. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym podanie danych jest warunkiem odbioru nagrody.

Art. 8 REKLAMACJE
1. Reklamacje dotyczące Plebiscytu należy przesyłać wraz z uzasadnieniem na adres Organizatora z dopiskiem „Plebiscyt-reklamacja” w terminie 7 dni od dnia zakończenia Plebiscytu (o terminie złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego).
2. Reklamacje zgłoszone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.
3. Termin rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora wynosi 30 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.


Art. 9 PRZEPISY KOŃCOWE
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
a)problemy w funkcjonowaniu Plebiscytu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej;
b) przerwy w funkcjonowaniu Plebiscytu zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od Organizatora;
c)udział w Plebiscycie niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane.
2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny, w szczególności jeżeli zmiana pozwoli na sprawne i zgodne z przepisami przeprowadzenie Plebisytu.
3. Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na stronach internetowych www.gazetaolsztyńska.pl.

2001-2021 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5

GRUPA WM Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach działania 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

Unia Europejska

VISA MASTER CARD