Regulamin plebiscytu „Wyjątkowa mama 2013”

2013-05-13 00:10:00 (ost. akt: 2013-05-12 11:09:14)
Art. 1. ORGANIZATOR
Organizatorem Plebiscytu jest „Edytor” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Olsztynie, ul. Tracka 5, 10-364 Olsztyn, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000009446 o kapitale zakładowym 8.301.000,- zł. (zwana dalej Organizatorem).

Art.2. UCZESTNICTWO W PLEBISCYCIE

1. Plebiscyt dotyczy wyboru zdjęcia przedstawiającego mamę.
2. Zasięg plebiscytu obejmuje woj. warmińsko-mazurskie.
3.W plebiscycie mogą brać osoby pełnoletnie.
4. Zgłoszenie zdjęcia do udziału w Plebiscycie następuje poprzez nadesłanie drogą elektroniczną jego jednego zdjęcia na adres plebiscyty@gazetaolsztynska.pl w terminie do 26 maja 2013 r..
5. Prawidłowe zgłoszenie zdjęcia do Plebiscytu powinno zawierać:
- imię i nazwisko
- zgodę do wykorzystania przez Organizatora wizerunku wszystkich osób ze zdjęcia na potrzeby plebiscytu;
- akceptację postanowień regulaminu;
- numer telefonu do kontaktu.
- adres zamieszkania.
6. Dane będą przetwarzane w celu wyłonienia laureatów i opublikowania wyników.
7. Zdjęcia zgłoszone do Plebiscytu w nieprawidłowy sposób nie będą brały udziału w Plebiscycie.
8. Nadesłane zdjęcia zostaną ponumerowane i umieszczone na stronie internetowej www.gazetaolsztynska.pl
9. Zgłoszenie do plebiscytu może przesłać osoba pełnoletnia.
10. W Plebiscycie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora uczestniczący w organizacji i przeprowadzaniu Plebiscytu ani ich krewni lub powinowaci do II stopnia.
11. W przypadku zgłoszenia do dnia 23 maja mniej niż 2 fotografii Organizator zastrzega sobie prawo do nieorganizowania tam plebiscytu.

Art. 3 CZAS TRWANIA PLEBISCYTU

1. Plebiscyt trwa od dnia 13 maja 2013 r. do dnia 28 maja 2013 r. do godz. 23:59.


Art. 4 ZASADY GŁOSOWANIA

1. Głosowanie odbywa się za pomocą sms’ów.
2. Głosowanie na „Wyjątkową mamę” odbywa się za pomocą sms’ów nadsyłanych do dnia 28 maja 2013r. do godziny 23.59.
3. Koszt jednego smsa wynosi 1,23 zł z VAT.
4. Sms’y nadesłane po upływie terminu nie będą uczestniczyły w głosowaniu.
5. Czytelnik uczestniczący w głosowaniu może oddać dowolną liczbę głosów.
6. Tytuł „Wyjątkowej mamy” otrzyma mama, której zdjęcie otrzyma największą liczbę prawidłowo oddanych głosów.


Art. 5 NAGRODA

Zdobywczyni I miejsca otrzyma zestaw 15 kosmetyków, kosmetyczkę i torbę (wartość nagrody ok. 120 złotych). Zdobywczynie II i III miejsca otrzymają zestawy 10 kosmetyków i kosmetyczkę (wartość każdego zestawu ok. 60 zł). Sponsorem nagród jest firma Ziaja.

Art. 6 DANE OSOBOWE
1. Uczestnicy Plebiscytu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez
Organizatora Plebiscytu do celów związanych z realizacją niniejszego plebiscytu.
2. Organizator będzie miał prawo udostępnić te dane osobom i podmiotom współpracującym przy realizacji Plebiscytu w celu:
a) realizacji Plebiscytu,
b) wyłonienia zwycięzców Plebiscytu,
3. Organizator zapewnia ochronę danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
4. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania.
5. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym podanie danych jest warunkiem odbioru nagrody.

Art. 7 REKLAMACJE
1. Reklamacje dotyczące Plebiscytu należy przesyłać wraz z uzasadnieniem na adres Organizatora z dopiskiem „Plebiscyt-reklamacja” w terminie 7 dni od dnia zakończenia Plebiscytu (o terminie złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego).
2. Reklamacje zgłoszone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.
3. Termin rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora wynosi 30 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.
4. Zgłoszenia do Plebiscytu i bilingi sms’ów nadesłanych w Plebiscycie będą przechowywane w siedzibie Organizatora do czasu przewidzianego na rozpatrzenie ewentualnych reklamacji związanych z organizacją Plebiscytu i po tym czasie zostaną zniszczone.

Art. 8 PRZEPISY KOŃCOWE

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
a)problemy w funkcjonowaniu Plebiscytu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej;
b) przerwy w funkcjonowaniu Plebiscytu zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od Organizatora;
c)udział w Plebiscycie niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane.
2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny, w szczególności jeżeli zmiana pozwoli na sprawne i zgodne z przepisami przeprowadzenie Plebiscytu.
3. Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na stronach internetowych www.gazetaolsztyńska.pl.

2001-2021 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5

GRUPA WM Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach działania 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

Unia Europejska

VISA MASTER CARD