REGULAMIN - „Strona na szóstkę“

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Nazwa Konkursu:
Konkurs będzie prowadzony pod nazwą „Strona na szóstkę“.
2. Podmiotem urządzającym konkurs zwanym dalej „Organizatorem” jest „Edytor” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Olsztynie, ul. Tracka 5, 10-364 Olsztyn, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000009446 (zwana dalej Organizatorem), kapitał zakładowy 8.301.000,- zł..

3. Obsługę i oprzyrządowanie techniczne niezbędne do przeprowadzenia konkursu zapewnia Spółka BILD PRESSE POLSKA sp. z o. o. sp.k. ( 90-539 Łódź, ul. Żwirki ) – zwana dalej „Koordynatorem Technicznym”.

4. Zasięg konkursu.
Konkurs odbędzie się na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

5. Czas trwania konkursu.
Konkurs składa się z 2 kategorii:
1. Kategoria dotycząca stron internetowych szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
2. Kategoria dotycząca stron internetowych szkół podstawowych.
Konkurs ma dwa etapy.
Konkurs rozpoczyna się w dniu 10.maja 2013 r.. Pierwszy etap sonda internetowa kończy się w dniu 3 czerwca 2013 r. o godz.10.00. Drugi etap - głosowanie potrwa od dnia 5 czerwca do dnia 14 czerwca 2013 r. do godz. 23:59.

6. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o dotarciu SMS do Organizatora, należy przez to rozumieć wpływ SMS na serwer systemu teleinformatycznego Koordynatora Technicznego.

DANE OSOBOWE
7. Uczestnictwo w plebiscycie może zgłosić każda osoba fizyczna, upoważniona przez Dyrekcję szkoły.
8. Uczestnicy konkursu poprzez zgłoszenie udziału w konkursie automatycznie wyrażają zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją i przeprowadzeniem konkursu przez organizatora, a także na opublikowanie pełnej nazwy placówki edukacyjnej wraz z dokładnym adresem. Podanie danych adresowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie lub cofnięcie zgody na ich wykorzystanie uniemożliwia udział lub dalszy udział w konkursie. Dane adresowe są niezbędne do przeprowadzenia konkursu i jego rozstrzygnięcia. Uczestnikom przysługuje prawo wglądu do informacji dotyczących danych osobowych, prawo do składania wniosku do organizatora o ich poprawienie oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych.
9. W przypadku nadesłanych fotografii czy opisu osób wymagana jest zgoda na wykorzystanie wizerunku.

UCZESTNICY KONKURSU

1. Uczestnikiem konkursu na warunkach określonych w regulaminie, może być każda szkoła podstawowa, gimnazjalna i ponadgimnazjalna znajdująca się na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, która spełni warunki regulaminu.

2. Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy:
- Organizatora oraz członkowie ich najbliższej rodziny
- firmy BILD PRESSE POLSKA Sp. z o.o. sp.k.

3. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne:
- z akceptacją regulaminu konkursu,
- ze zobowiązaniem się do przestrzegania zasad określonych w regulaminie,
- z potwierdzeniem, że uczestnik spełnia wszystkie warunki niezbędne do wzięcia udziału w konkursie.KOMISJA KONKURSOWA

1. W celu zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do konkursu oraz dokonania wyboru zwycięzców konkursu, Organizator powoła Komisję Konkursową. W skład Komisji Konkursowej wejdą osoby wytypowane przez Organizatora.

PRZEBIEG KONKURSU

1. Konkurs przebiega w dwóch etapach:
1. etap:
a)przesłanie adresów stron internetowych, które będą publikowane na stronie organizatora. Rejestracja i przesyłanie materiałów konkursowych trwa do 2 czerwca 2013 r. do godz. 23:59.

b) komisja konkursowa wybierze 10 najlepszych nadesłanych materiałów. (po 10 stron internetowych w każdej kategorii)

c) internauci za pomocą sondy internetowej wybiorą 10 najlepszych nadesłanych materiałów. (po 10 stron internetowych w każdej kategorii)

Sonda internetowa będzie miała na celu wytypowanie przez internautów za pomocą głosowania internetowego 10 najlepszych stron internetowych(po 10 stron internetowych w każdej kategorii)

d) Dwadzieścia najlepszych stron internetowych w 2 kategoriach(20 stron internetowych szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz 20 stron internetowych szkół podstawowych, które zostaną wybrane przy pomocy wyżej wymienionych metod trafią do drugiego etapu. Ich lista zostanie opublikowana na www.gazetaolsztynska.pl.

2 etap:
a) głosowanie SMS na najlepszą stronę internetową szkoły – każdy z głosujących może oddać dowolną liczbę głosów. Głosowanie potrwa od 5 czerwca do 14 czerwca 2013

b) wyłonienie zwycięzcy na podstawie największej liczby oddanych głosów SMS.

2. Uczestnik zgłasza chęć wzięcia udziału w plebiscycie wysyłając link strony internetowej wraz z danymi kontaktowymi i na adres a-mailowy plebiscyty@gazetaolsztynska.pl.
Dwadzieścia wybranych w 2 niezależnych głosowaniach stron internetowych zostanie zgłoszonych do głosowania sms-owego w pierwszej kategorii.
Dwadzieścia wybranych w 2 niezależnych głosowaniach stron internetowych zostanie zgłoszonych do głosowania sms-owego w drugiej kategorii.
Wytypowane strony internetowe zostaną ponumerowane i zamieszczone na stronie gazetaolsztynska.pl. Wyniki konkursu zostaną podane w terminie 7 dni na stronach www organizatora.

3. Głosy są przyjmowane i rejestrowane przez automatyczny system zgłoszeń, który określa czas odbioru wiadomości SMS. Koszt sms to 1,23 zł. Brutto.

4. Dane zarejestrowane przez automatyczny system zgłoszeń są rozstrzygające dla ustalenia prawa uczestnictwa w konkursie.

5. Po przyjęciu i zarejestrowaniu zgłoszenia każdy uczestnik głosowania otrzyma zwrotną wiadomość e-mailową z potwierdzeniem udziału w konkursie.

6. Organizator zastrzega sobie prawo wysyłania do głosującego wiadomości SMS zawierające treści promocyjne dotyczące Konkursu.NAGRODA

1. Za I miejsce w każdej kategorii - puchar Prezesa spółki Edytor, wydawcy Gazety Olsztyńskiej
2. Nagrodami w konkursie są dwa projektory multimedialne o łącznej wartości około 4 000,00 zł, po jednym projektorze odpowiednio do jednej kategorii.
3. Sponsorem nagród multimedialnych jest Firma Michelin Polska S.A ul Władysława Leonharda 9, 11-041 Olsztyn

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU

1. Zwycięzcami konkursu zostaną dwie szkoły(po jednej z każdej kategorii), które w swojej kategorii uzyskają największą liczbą głosów sms.

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Reklamacje mogą być zgłaszane przez uczestników konkursu od dnia rozpoczęcia konkursu, najpóźniej w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia wyników konkursu. Reklamacje, które wpłyną po 7-ym dniu od daty ogłoszenia wyników nie będą uwzględniane, niezależnie od daty stempla pocztowego.

2. Reklamacje rozpatruje Komisja Konkursowa. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika, przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem oraz podpis. Reklamacja powinna zostać przesłana listem poleconym na adres Edytor Sp. z o.o., ul. Tracka 5, 10-364 Olsztyn.

3. Reklamacje rozpatrywane będą w ciągu 7 dni od dnia ich wpływu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy regulamin zostanie udostępniony uczestnikom konkursu do wglądu w siedzibie Organizatora oraz jest dostępny na stronie internetowej organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad konkursu, a co za tym idzie także treści regulaminu.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
a)problemy w funkcjonowaniu Plebiscytu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej;
b) przerwy w funkcjonowaniu Plebiscytu zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od Organizatora;
c)udział w Plebiscycie niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność dostarczenia wiadomości SMS. Zgłoszenia do Konkursu nie spełniające wymogów określonych w Regulaminu, w szczególności niepełne, przerwane, zawieszone, zniekształcone, nienależytej jakości lub o złych innych parametrach technicznych w stopniu uniemożliwiającym lub utrudniającym jego czytelność lub możliwość weryfikacji umieszczonych na nim danych są nieważne i zostaną wykluczone z Konkursu.

4. Operatorzy telekomunikacyjni odpowiadają jedynie za prawidłowe wykonanie usług telekomunikacyjnych w zakresie przesyłania wiadomości SMS w ramach usługi. Upusty cenowe dla grup abonentów na opłaty abonamentowe oraz usługi dodatkowe nie mają zastosowania do numeru dostępowego do serwisu.,


Aneks

Z powodów technicznych decyzją Organizatora został wydłużony II etap plebiscytu - głosowanie sms na najlepszą stroną internetową. Głosowanie zakończy się 27 czerwca o godz. 23:59.