Regulamin plebiscytu „Mały Książę, Mała Księżniczka Warmii i Mazur"

2013-05-08 00:05:00 (ost. akt: 2013-05-07 20:33:52)
Art. 1. ORGANIZATOR
Organizatorem Plebiscytu jest „Edytor” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Olsztynie, ul. Tracka 5, 10-364 Olsztyn, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000009446 o kapitale zakładowym 8.301.000,- zł. (zwana dalej Organizatorem).

Art.2. UCZESTNICTWO W PLEBISCYCIE
1. Plebiscyt będzie prowadzony w dwóch kategoriach: Mały Książę – chłopcy oraz Mała Księżniczka – dziewczynki.
2. Zasięg plebiscytu obejmuje woj. warmińsko-mazurskie.
3.W plebiscycie mogą brać udział dzieci w wieku do 10 lat, z woj. warmińsko-mazurskiego zgłoszone do udziału w plebiscycie przez ich rodziców lub opiekunów prawnych.
4. Zgłoszenie dziecka do udziału w Plebiscycie następuje poprzez nadesłanie drogą elektroniczną jego jednego zdjęcia na adres plebiscyty@gazetaolsztynska.pl w terminie do 5 czerwca 2013 r..
5. Prawidłowe zgłoszenie zdjęcia dziecka do Plebiscytu powinno zawierać:
- zgodę co najmniej jednego rodzica lub opiekuna prawnego do wykorzystania przez Organizatora wizerunku dziecka na potrzeby plebiscytu;
- akceptację postanowień regulaminu;
- numer telefonu do kontaktu.
- adres zamieszkania.
6. Dane będą przetwarzane w celu wyłonienia laureatów i opublikowania wyników.
7. Zdjęcia dzieci zgłoszone do Plebiscytu w nieprawidłowy sposób nie będą brały udziału w Plebiscycie.
8. Nadesłane zdjęcia zostaną ponumerowane i umieszczone na stronach internetowych poszczególnych tygodników, Olsztyna i Elbląga oraz na stronie internetowej „Gazety Olsztyńskiej” i „Dziennika Elbląskiego”.
9. Zgłoszenie do plebiscytu może przesłać osoba pełnoletnia.
10. W Plebiscycie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora uczestniczący w organizacji i przeprowadzaniu Plebiscytu ani ich krewni lub powinowaci do II stopnia.
11. W przypadku zgłoszenia do dnia 5 czerwca mniej niż 2 fotografii dzieci w danym powiecie, Organizator zastrzega sobie prawo do nieorganizowania tam plebiscytu.

Art. 3 CZAS TRWANIA PLEBISCYTU
1. Plebiscyt trwa od dnia 8 maja 2013 r. do dnia 25 czerwca 2013 r. i ma dwa etapy.
2. Etap pierwszy rozpoczyna się 8 maja 2013 r. i zakończy się 7 czerwca o godzinie 23.59. W pierwszym etapie zostaną wybrani Mały Książe i Mała Księżniczka powiatu.
3. Etap drugi konkursu będzie trwał od dnia 11 czerwca 2013 r. do dnia 25 czerwca 2013r. do godziny 23:59. Wezmą w nim udział zwycięzcy I etapu.

Art. 4 ZASADY GŁOSOWANIA
1. Głosowanie odbywa się za pomocą sms’ów.
2. Głosowanie na Małego Księcia i Małą Księżniczkę powiatu odbywa się za pomocą sms’ów. nadsyłanych do dnia 7 czerwca 2013r. do godziny 23.59 (etap I)
3. Głosowanie na Małego Księcia i Małą Księżniczkę Warmii i Mazur odbywa się za pomocą sms’ów nadsyłanych do dnia 25 czerwca do godz. 23.59 (etap II).
4. Koszt jednego smsa wynosi 1,23 zł z VAT.
5. Sms’y nadesłane po upływie terminu nie będą uczestniczyły w głosowaniu.
6. Czytelnik uczestniczący w głosowaniu może oddać dowolną liczbę głosów.
7. Tytuł Małego Księcia i Małej Księżniczki powiatu otrzymają odpowiednio chłopiec i dziewczynka , którzy uzyskają największą liczbę prawidłowo oddanych głosów w I etapie plebiscytu.
8. Tytuł Małego Księcia i Małej Księżniczki Warmii i Mazur otrzymają odpowiednio chłopiec i dziewczynka , którzy uzyskają największą liczbę prawidłowo oddanych głosów w II etapie plebiscytu.

Art. 5 NAGRODA
Dla pierwszych trzech miejsc w finale (II etap) przygotowaliśmy nagrody niespodzianki.

Art. 6 DANE OSOBOWE
1. Uczestnicy Plebiscytu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez
Organizatora Plebiscytu do celów związanych z realizacją niniejszego konkursu.
2. Organizator będzie miał prawo udostępnić te dane osobom i podmiotom współpracującym przy
realizacji Plebiscytu w celu:
a) realizacji Plebiscytu,
b) wyłonienia zwycięzców Plebiscytu,
3. Organizator zapewnia ochronę danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych.
4. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania.
5. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym podanie danych jest warunkiem odbioru nagrody.

Art. 7 REKLAMACJE
1. Reklamacje dotyczące Plebiscytu należy przesyłać wraz z uzasadnieniem na adres Organizatora z dopiskiem „Plebiscyt-reklamacja” w terminie 7 dni od dnia zakończenia Plebiscytu (o terminie złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego).
2. Reklamacje zgłoszone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.
3. Termin rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora wynosi 30 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.
4. Zgłoszenia do Plebiscytu i bilingi sms’ów nadesłanych w Plebiscycie będą przechowywane w siedzibie Organizatora do czasu przewidzianego na rozpatrzenie ewentualnych reklamacji związanych z organizacją Plebiscytu i po tym czasie zostaną zniszczone.

Art. 8 PRZEPISY KOŃCOWE
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
a)problemy w funkcjonowaniu Plebiscytu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej;
b) przerwy w funkcjonowaniu Plebiscytu zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od Organizatora;
c)udział w Plebiscycie niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane.
2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny, w szczególności jeżeli zmiana pozwoli na sprawne i zgodne z przepisami przeprowadzenie Plebiscytu.
3. Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na stronach internetowych www.gazetaolsztyńska.pl.