Regulamin plebiscytu „Gabinet z sercem”

2013-04-29 12:00:00 (ost. akt: 2013-05-06 16:03:02)
Art. 1. ORGANIZATOR
Organizatorem Plebiscytu jest „Edytor” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Olsztynie, ul. Tracka 5, 10-364 Olsztyn, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000009446 o kapitale zakładowym 8.301.000,- zł. (zwana dalej Organizatorem).

Art.2. UCZESTNICTWO W PLEBISCYCIE
1. W Plebiscycie biorą udział gabinety weterynaryjne z województwa warmińsko – mazurskiego z wykluczeniem m. Elbląga i powiatu elbląskiego(zwani dalej Kandydatami), wytypowane przez redakcję z uwzględnieniem sugestii Czytelników.
2. Na żądanie właściciela gabinetu weterynaryjnego Organizator wycofa gabinet z dalszego udziału w Plebiscycie.
3.Ostatecznie listy zostaną zamknięte 19 maja 2013r..


Art. 3 CZAS TRWANIA PLEBISCYTU
1. Plebiscyt trwa od dnia 30 kwietnia 2013 r. do dnia 5 czerwca 2013 r. i ma dwa etapy.
2. W pierwszym etapie zostanie wybrany Gabinet z sercem powiatu w powiatach województwa warmińsko-mazurskiego, za wyjątkiem m. Elbląga i ziemskiego powiatu elbląskiego. Gabinety weterynaryjne z Olsztyna i ziemskiego powiatu olsztyńskiego uczestniczący w plebiscycie będą tworzyć jedna grupę.
3. Etap pierwszy rozpoczyna się 30 kwietnia 2013 r. i zakończy się 20 maja 2013 r. o godzinie 23.59. Zwycięzcy w poszczególnych powiatach otrzymają tytuł Gabinetu z Sercem danego powiatu.
5. Etap drugi konkursu będzie trwał od 22 maja 2013 r. do 5 czerwca 2013 r. do godziny 23:59. Wezmą w nim udział zwycięzcy plebiscytów powiatowych. Zwycięzca otrzyma tytuł Gabinetu z sercem Warmii i Mazur.
6. Tytuł Gabinetu z sercem otrzyma gabinet, który uzyska największą ilość głosów w poszczególnych etapach.

Art. 4 ZASADY GŁOSOWANIA
1. Głosowanie odbywa się za pomocą sms’ów.
2. Głosowanie na Gabinet z sercem powiatu odbywa się za pomocą sms’ów. nadsyłanych do dnia 20 maja 2013 r. do godziny 23.59 (etap I)
3. Głosowanie na Gabinet z sercem Warmii i Mazur odbywa się za pomocą sms’ów. nadsyłanych do dnia 5 czerwca 2013 r do godz. 23.59 (etap II).
4. Koszt jednego smsa wynosi 1,23 zł z VAT.
5. Sms’y nadesłane po upływie terminu nie będą uczestniczyły w głosowaniu.
6. Czytelnik uczestniczący w głosowaniu może oddać dowolną liczbę głosów.
7. Tytuł Gabinetu z sercem powiatu otrzyma gabinet, który uzyska największą liczbę prawidłowo oddanych głosów w danym powiecie w I etapie.
8. Tytuł Gabinetu z sercem Warmii i Mazur otrzyma gabinet, który uzyska największą liczbę prawidłowo oddanych głosów w II etapie plebiscytu.

Art. 5 NAGRODY
Zwycięzca plebiscytu otrzyma tytuł Gabinetu z sercem Warmii i Mazur. Artykuł wiodący ze zdjęciem (około 2/3 strony) zwycięskiego gabinetu weterynaryjnego zostanie opublikowany w "Gazecie Olsztyńskiej".

Art. 6 DANE OSOBOWE
1. Uczestnicy Plebiscytu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez
Organizatora Plebiscytu do celów związanych z realizacją niniejszego konkursu.
2. Organizator będzie miał prawo udostępnić te dane osobom i podmiotom współpracującym przy
realizacji Plebiscytu w celu:
a) realizacji Plebiscytu,
b) wyłonienia zwycięzców Plebiscytu,
3. Organizator zapewnia ochronę danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych.
4. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania.
5. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym podanie danych jest warunkiem odbioru nagrody.

Art. 7 REKLAMACJE
1. Reklamacje dotyczące Plebiscytu należy przesyłać wraz z uzasadnieniem na adres Organizatora z dopiskiem „Plebiscyt-reklamacja” w terminie 7 dni od dnia zakończenia Plebiscytu (o terminie złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego).
2. Reklamacje zgłoszone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.
3. Termin rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora wynosi 30 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.
4. Zgłoszenia do Plebiscytu i bilingi sms’ów nadesłanych w Plebiscycie będą przechowywane w siedzibie Organizatora do czasu przewidzianego na rozpatrzenie ewentualnych reklamacji związanych z organizacją Plebiscytu i po tym czasie zostaną zniszczone.

Art. 8 PRZEPISY KOŃCOWE
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
a)problemy w funkcjonowaniu Plebiscytu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej;
b) przerwy w funkcjonowaniu Plebiscytu zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od Organizatora;
c)udział w Plebiscycie niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane.
2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny, w szczególności jeżeli zmiana pozwoli na sprawne i zgodne z przepisami przeprowadzenie Plebisytu.
3. Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na stronach internetowych www.gazetaolsztyńska.pl.

2001-2021 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5

GRUPA WM Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach działania 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

Unia Europejska

VISA MASTER CARD