Regulamin plebiscytu. „Wydziałowy ŻAK”

2013-04-26 14:57:22 (ost. akt: 2013-05-06 08:46:47)
Art. 1. ORGANIZATOR
Organizatorem Plebiscytu jest „Edytor” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Olsztynie, ul. Tracka 5, 10-364 Olsztyn, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000009446 o kapitale zakładowym 8.301.000,- zł. (zwana dalej Organizatorem).


Art.2. UCZESTNICTWO W PLEBISCYCIE
1. Zgłoszenia do udziału w plebiscycie mogą wysyłać studenci lub absolwenci UWM.
2. Zgłoszenie zdjęcia do udziału w plebiscycie następuje poprzez nadesłanie drogą elektroniczną jednego zdjęcia w koszulce danego wydziału Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego na adres plebiscyty@gazetaolsztynska.pl w terminie do 28 maja 2013 r.
3. Prawidłowe zgłoszenie zdjęcia do Plebiscytu powinno zawierać:
- 1 zdjęcie studenta, studentów, absolwenta, absolwentów UWM w koszulkach wydziału UWM.
- Zgodę do wykorzystania przez Organizatora zdjęcia na potrzeby plebiscytu.
- Zgodę osoby lub osób znajdujących się na zdjęciu do wykorzystania wizerunku na potrzeby plebiscytu.
- Akceptację postanowień regulaminu;
- Numer telefonu do kontaktu, oraz imię, nazwisko zgłaszającego i adres zamieszkania.
4. Dane będą przetwarzane w celu wyłonienia laureata i opublikowania wyników.
5. Zdjęcia zgłoszone do Plebiscytu w nieprawidłowy sposób nie będą brały udziału w Plebiscycie.
6.Nadesłane zdjęcia zostaną ponumerowane i umieszczone na stronach poszczególnych tygodników i Olsztyna oraz na stronie internetowej Gazety Olsztyńskiej.
7. Zgłoszenie do plebiscytu może przesłać osoba pełnoletnia.
8. W Plebiscycie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora uczestniczący w organizacji i przeprowadzaniu Plebiscytu ani ich krewni lub powinowaci do II stopnia.
9. W przypadku zgłoszenia do dnia 28 maja 2013 r. mniej niż 2 fotografii, Organizator zastrzega sobie prawo do nieorganizowania plebiscytu.

Art. 3 CZAS TRWANIA PLEBISCYTU
1. Plebiscyt trwa od dnia 26 kwietnia 2013r. do 30 maja do godziny 23:59 2013 roku. Zostanie w nim wybrany Wydziałowy Żak 2013.


Art. 4 ZASADY GŁOSOWANIA
1. Głosowanie odbywa się za pomocą sms’ów nadsyłanych do dnia 30 maja 2013 roku do godziny 23:59
2. Koszt jednego smsa wynosi 1,23 zł z VAT.
3. Sms’y nadesłane po upływie terminu nie będą uczestniczyły w głosowaniu.
4. Czytelnik uczestniczący w głosowaniu może oddać dowolną liczbę głosów.
5. Tytuł Wydziałowego Żaka otrzyma osoba, która uzyska największą liczbę prawidłowo oddanych głosów w plebiscycie.


Art. 5 NAGRODY
Nagrodę główną jest „Tablet” o wartości 700 zł, który otrzyma właściciel zdjęcia (osoba zgłaszająca), które uzyska największa liczbę prawidłowo oddanych głosów.

Nagrodę pocieszenia:
dwuosobowe zaproszenie do kina otrzyma zgłaszający, którego zdjęcie znajdzie się na 2 miejscu w rankingu po zakończeniu głosowania.
Nagrody ufundowała Kawiarnia Bubble Place, ul. Staromiejska 6, Olsztyn

Zwycięzca nie może domagać się zamiany wygranej nagrody na inną ani wypłaty jej równowartości w pieniądzu.
Zwycięzca konkursu jest obowiązany zapłacić podatek w wysokości 10% od wartości wygranej nagrody jeżeli jej wartość przekracza 760 zł (art. 21 ust.1 pkt. 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr poz. 307 z późn. zm.) nie później niż w dniu wydania nagrody. Jest to warunek konieczny do odbioru nagrody. Odpowiedzialnym za pobranie i odprowadzenie powyższego podatku do stosownego urzędu skarbowego jest Organizator. W przypadku nieodebrania nagrody w terminie, przejdzie ona na własność Organizatora lub zostanie zwrócona Fundatorowi.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne przyznanej nagrody.

Art. 6 DANE OSOBOWE
1. Uczestnicy Plebiscytu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez
Organizatora Plebiscytu do celów związanych z realizacją niniejszego konkursu.
2. Organizator będzie miał prawo udostępnić te dane osobom i podmiotom współpracującym przy
realizacji Plebiscytu w celu:
a) realizacji Plebiscytu,
b) wyłonienia zwycięzców Plebiscytu,
3. Organizator zapewnia ochronę danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
4. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania.
5. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym podanie danych jest warunkiem odbioru nagrody.

Art. 7 REKLAMACJE
1. Reklamacje dotyczące Plebiscytu należy przesyłać wraz z uzasadnieniem na adres Organizatora z dopiskiem „Plebiscyt-reklamacja” w terminie 7 dni od dnia zakończenia Plebiscytu (o terminie złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego).
2. Reklamacje zgłoszone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.
3. Termin rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora wynosi 30 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.
4. Zgłoszenia do Plebiscytu i bilingi sms’ów nadesłanych w Plebiscycie będą przechowywane w siedzibie Organizatora do czasu przewidzianego na rozpatrzenie ewentualnych reklamacji związanych z organizacją Plebiscytu i po tym czasie zostaną zniszczone.

Art. 8 PRZEPISY KOŃCOWE
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
a)problemy w funkcjonowaniu Plebiscytu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej;
b) przerwy w funkcjonowaniu Plebiscytu zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od Organizatora;
c)udział w Plebiscycie niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane.
2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny, w szczególności jeżeli zmiana pozwoli na sprawne i zgodne z przepisami przeprowadzenie Plebisytu.
3. Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na stronach internetowych www.gazetaolsztyńska.pl.

2001-2021 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5

GRUPA WM Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach działania 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

Unia Europejska

VISA MASTER CARD