Regulamin plebiscytu „Pies na medal"

2013-04-09 00:10:00(ost. akt: 2013-05-02 07:56:47)
Art. 1. ORGANIZATOR
Organizatorem Plebiscytu jest „Edytor” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Olsztynie, ul. Tracka 5, 10-364 Olsztyn, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000009446 o kapitale zakładowym 8.301.000,- zł. (zwana dalej Organizatorem).


Art.2. UCZESTNICTWO W PLEBISCYCIE
1. Zgłoszenie zdjęcia psa do udziału w plebiscycie następuje poprzez nadesłanie drogą elektroniczną jego jednego zdjęcia na adres plebiscyty@gazetaolsztynska.pl w terminie do 5 maja 2013 r.
2. Prawidłowe zgłoszenie zdjęcia psa do Plebiscytu powinno zawierać:
- 1 zdjęcie psa(podpisane imieniem psa).
- Zgodę właściciela do wykorzystania przez Organizatora zdjęcia psa na potrzeby plebiscytu;
- Akceptację postanowień regulaminu;
- Numer telefonu do kontaktu, oraz imię, nazwisko właściciela i adres zamieszkania.
3. Dane będą przetwarzane w celu wyłonienia laureatów i opublikowania wyników.
4. Zdjęcia psów zgłoszone do Plebiscytu w nieprawidłowy sposób nie będą brały udziału w Plebiscycie.
5.Nadesłane zdjęcia zostaną ponumerowane i umieszczone na stronach poszczególnych tygodników i Olsztyna oraz na stronie internetowej Gazety Olsztyńskiej.
6. Zgłoszenie do plebiscytu może przesłać osoba pełnoletnia.
7. W Plebiscycie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora uczestniczący w organizacji i przeprowadzaniu Plebiscytu ani ich krewni lub powinowaci do II stopnia.
8. W przypadku zgłoszenia do dnia 30 kwietnia 2013 r. mniej niż 2 fotografii psa w danym powiecie, Organizator zastrzega sobie prawo do nieorganizowania tam plebiscytu.

Art. 3 CZAS TRWANIA PLEBISCYTU
1. Plebiscyt trwa od dnia 9 kwietnia 2013r. do 22 maja 2013 roku. Ma dwa etapy.
2. Etap pierwszy rozpoczyna się 9 kwietnia 2013 roku i zakończy się 6 maja 2013 r. o godzinie 23.59. W pierwszym etapie zostanie wybrany Pies na Medal tygodnika "Gazety Olsztyńskiej".
5. Etap drugi konkursu będzie trwał od 8 maja 2013 do 22 maja do godziny 23:59. Wezmą w nim udział zwycięzcy I etapu.

Art. 4 ZASADY GŁOSOWANIA
1. Głosowanie odbywa się za pomocą sms’ów.
2. Głosowanie na Psa na medal tygodnika "Gazety Olsztyńskiej" odbywa się za pomocą sms’ów. nadsyłanych do dnia 6 maja 2013 r. do godziny 23.59 (etap I)
3. Głosowanie na Psa na medal "Gazety Olsztyńskiej" odbywa się za pomocą sms’ów. nadsyłanych do dnia 22 maja 2013 r do godz. 23.59 (etap II).
4. Koszt jednego smsa wynosi 1,23 zł z VAT.
5. Sms’y nadesłane po upływie terminu nie będą uczestniczyły w głosowaniu.
6. Czytelnik uczestniczący w głosowaniu może oddać dowolną liczbę głosów.
7. Tytuł Psa na Medal tygodnika otrzyma pies, który uzyska największą liczbę prawidłowo oddanych głosów w danym powiecie w I etapie.

8. Tytuł Psa na Medal "Gazety Olsztyńskiej" otrzyma pies, który uzyska największą liczbę prawidłowo oddanych głosów w II etapie plebiscytu.

Art. 5 NAGRODY
Nagrody rzeczowe otrzyma trzech laureatów plebiscytu (II etap), których zdjęcia uzyskają największą liczbę głosów.
Nagrodami w plebiscycie są kosze z art. zoologicznymi ufundowane przez firmę „Bio-Farma” Sp. z o.o. ul. Warszawska 105, 10-701 Olsztyn.
Zdobywca 1. miejsca otrzyma kosz o wartości ok. 300 zł.
Zdobywca 2. miejsca otrzyma kosz o wartości ok. 150 zł.
Zdobywca 3. miejsca otrzyma kosz o wartości ok. 100 zł.
Zwycięzca plebiscytu otrzyma tytuł Pies na Medal "Gazety Olsztyńskiej". Prezentacja zwycięzcy (zdjęcie i artykuł) zostanie opublikowana w Gazecie Olsztyńskiej oraz na stronie internetowej www.gazetaolsztynska.pl

Art. 6 DANE OSOBOWE
1. Uczestnicy Plebiscytu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez
Organizatora Plebiscytu do celów związanych z realizacją niniejszego konkursu.
2. Organizator będzie miał prawo udostępnić te dane osobom i podmiotom współpracującym przy
realizacji Plebiscytu w celu:
a) realizacji Plebiscytu,
b) wyłonienia zwycięzców Plebiscytu,
3. Organizator zapewnia ochronę danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych.
4. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania.
5. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym podanie danych jest warunkiem odbioru nagrody.

Art. 7 REKLAMACJE
1. Reklamacje dotyczące Plebiscytu należy przesyłać wraz z uzasadnieniem na adres Organizatora z dopiskiem „Plebiscyt-reklamacja” w terminie 7 dni od dnia zakończenia Plebiscytu (o terminie złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego).
2. Reklamacje zgłoszone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.
3. Termin rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora wynosi 30 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.
4. Zgłoszenia do Plebiscytu i bilingi sms’ów nadesłanych w Plebiscycie będą przechowywane w siedzibie Organizatora do czasu przewidzianego na rozpatrzenie ewentualnych reklamacji związanych z organizacją Plebiscytu i po tym czasie zostaną zniszczone.

Art. 8 PRZEPISY KOŃCOWE
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
a)problemy w funkcjonowaniu Plebiscytu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej;
b) przerwy w funkcjonowaniu Plebiscytu zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od Organizatora;
c)udział w Plebiscycie niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane.
2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny, w szczególności jeżeli zmiana pozwoli na sprawne i zgodne z przepisami przeprowadzenie Plebisytu.
3. Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na stronach internetowych www.gazetaolsztyńska.pl.