Regulamin plebiscytu „Lokal z duszą”

2013-04-05 00:30:00(ost. akt: 2013-04-04 20:38:09)
Regulamin plebiscytu
§1.
Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady przeprowadzenia plebiscytu za pomocą sms na „Lokal z duszą”. (zwanego dalej plebiscytem).

§2.
Organizatorem plebiscytu jest „Edytor” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Olsztynie, ul. Tracka 5, 10-364 Olsztyn, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000009446, wysokość kapitału zakładowego 8 301 000 złotych (zwana dalej Organizatorem).

§3. Czas trwania
Plebiscyt trwa od dnia 5 kwietnia 2013r. do dnia 14 maja 2013 r. do godziny 23.59.i ma dwa etapy.
Etap pierwszy rozpoczyna się 5 kwietnia 2013 r. i zakończy się 28 kwietnia 2013 r. o godzinie 23.59. W pierwszym etapie zostanie wybrany „Lokal z duszą” tygodników „Gazety Olsztyńskiej”.
Etap drugi konkursu będzie trwał od 30 kwietnia 2013 r. do 14 maja 2013 r.. Wezmą w nim udział zwycięzcy plebiscytów w tygodnikach. Zwycięzca otrzyma tytuł Lokalu z duszą „Gazety Olsztyńskiej”.

§4. Zgłoszenia
Zgłoszenia należny przesyłać na adres plebiscyty@gazetaolsztynska.pl,

Prawidłowe zgłoszenie lokalu gastronomicznego do Plebiscytu powinno zawierać”
-zgodę właściciela do wykorzystania przez Organizatora informacji adresowych lokalu na potrzeby plebiscytu;
-akceptację postanowień regulaminu;
-numer telefonu do kontaktu, oraz imię, nazwisko właściciela i adres zamieszkania.
-dane będą przetwarzane w celu wyłonienia laureatów i opublikowania wyników.

Zgłoszenia wysłane do Plebiscytu w nieprawidłowy sposób nie będą brały udziału w Plebiscycie.
W plebiscycie mogą brać udział lokale gastronomiczne z terenu województwa warmińsko-mazurskiego z wyjątkiem m. Elbląga i ziemskiego powiatu elbląskiego.

W plebiscycie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora uczestniczący w organizacji i przeprowadzaniu Konkursu ani ich krewni lub powinowaci do II stopnia.

Zamknięcie listy lokali nastąpi 27 kwietnia 2013 r.

Lokale zostaną ponumerowane i umieszczone na serwisach internetowych Grupy Medialnej Gazety Olsztyńskiej.

W przypadku zgłoszenia mniej niż 3 lokali gastronomicznych w danym tygodniku, w terminie do 23 kwietnia 2013 roku. Organizator zastrzega sobie prawo do nieorganizowania tam plebiscytu.

§5. Głosowanie
Głosowanie w pierwszym etapie na Lokal z duszą tygodnika odbywa się za pomocą SMS-ów. SMSy należy nadsyłać do dnia 28 kwietnia 2013 r. do godz. 23.59. Koszt jednego SMS-a wynosi 1,23 zł brutto.
Głosowanie w drugim etapie na Lokal z duszą "Gazety Olsztyńskiej” odbywa się za pomocą SMS-ów. SMSy należy nadsyłać do dnia 14 maja 2013 r. do godz. 23.59. Koszt jednego SMS-a wynosi 1,23 zł brutto.

Tytuł Lokalu z duszą otrzyma lokal, który uzyska największą liczbę prawidłowo oddanych głosów w plebiscycie w poszczególnych etapach.

§6. Nagroda
Prezentacja zwycięzców I etapu (zdjęcie i artykuł)zostanie opublikowana w danych tygodnikach „Gazety Olsztyńskiej” oraz na stronach internetowych tygodników.
Prezentacja(artykuł i zdjęcie)zwycięzcy plebiscytu (II etap) zostanie opublikowana w Gazecie Olsztyńskiej oraz na stronie internetowej www.gazetaolsztynska.pl

§ 7.
Głosowanie na „Lokal z duszą” odbywa się za pomocą sms’ów.
Koszt jednego sms’a wynosi 1,23 zł z VAT.

§8.
Prawidłowo oddanym głosem jest głos oddany za pomocą sms’a wysłanego z telefonu komórkowego na numery podane przez organizatora.

Sms’y nadesłane po upływie terminu nie będą uczestniczyły w głosowaniu.

Czytelnik uczestniczący w głosowaniu może oddać dowolną liczbę głosów.

§9.

Liczenie głosów zostanie udokumentowane protokołem.

§ 10.
Protokół powinien zawierać:

datę rozpoczęcia i zakończenia liczenia głosów;

liczbę nadesłanych sms’ów;

podpisy osób wykonujących w/w czynności.

§11.
Ogłoszenie wyników Plebiscytu odbędzie się na stronach internetowych tygodników grupy medialnej Gazety Olsztyńskiej(m.in. gazetaolsztynska.pl, mojemazury.pl). oraz w Gazecie Olsztyńskiej.

§12
Nad prawidłowością przebiegu Plebiscytu, w szczególności nad liczeniem głosów, czuwać będzie komisja w składzie:

Anna Wysocka
Alicja Siemaszko
Przemek Cieszyński

§13
1.Dane osobowe przekazywane organizatorowi przez Czytelników w związku z Plebiscytem będą przetwarzane przez Organizatora będącego administratorem tych danych osobowych w celu wyłonienia laureatów Plebiscytu.
2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z Plebiscytem jest Organizator.

§14
Ewentualne reklamacje dotyczące Plebiscytu należy przesyłać wraz z uzasadnieniem na adres Organizatora z dopiskiem „Plebiscyt-reklamacja” w terminie 7 dni od dnia zakończenia Konkursu (o terminie złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego).

§ 15.
Reklamacje zgłoszone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.

§ 16.
Termin rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora wynosi 30 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.

§17
Bilingi sms’ów nadesłanych w konkursie będą przechowywane w siedzibie Organizatora do czasu przewidzianego na rozpatrzenie ewentualnych reklamacji związanych z organizacją Plebiscytu i po tym czasie zostaną zniszczone.

§18
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:

-problemy w funkcjonowaniu Plebiscytu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej;

-przerwy w funkcjonowaniu Plebiscytu zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od Organizatora;

-udział w Plebiscytu niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane.

§19

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny, w szczególności jeżeli zmiana pozwoli na sprawne i zgodne z przepisami przeprowadzenie Plebiscytu.

§20

Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie Organizatora oraz pod adresem www.gazetaolsztynska.pl.