Regulamin Plebiscytu "Świąteczna Pisanka Gazety Olsztyńskiej"

2013-03-27 13:42:06(ost. akt: 2013-03-28 15:40:36)
Regulamin Plebiscytu "Świąteczna Pisanka Gazety Olsztyńskiej"

§ 1
Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady przeprowadzenia plebiscytu "Świąteczna Pisanka Gazety Olsztyńskiej" w 2013 roku (zwanego dalej Plebiscytem).

§ 2
Organizatorem Plebiscytu jest „Edytor” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Olsztynie, ul. Tracka 5, 10-364 Olsztyn, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000009446 (zwana dalej Organizatorem).

§3.
Plebiscyt trwa od 27 marca 2013 r. do14 kwietnia 2013 do godziny 23.59. Dotyczy wyboru najciekawszej pisanki, prezentowanej na zdjęciach czytelników Gazety Olsztyńskiej.

W przypadku zgłoszenia mniej niż 2 fotografii w terminie do 10 kwietnia 2013 roku Organizator zastrzega sobie prawo do nieorganizowania plebiscytu.

Zwycięska fotografia otrzyma tytuł „Świątecznej Pisanki Gazety Olsztyńskiej”.
§4.
W Plebiscycie mogą brać udział kandydaci w wieku od 18 lat.

W Plebiscycie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora uczestniczący w organizacji i przeprowadzaniu Plebiscytu ani ich krewni lub powinowaci do II stopnia.

Zgłoszenie do udziału w plebiscycie następuje poprzez nadesłanie drogą elektroniczną jednego zdjęcia przedstawiającego świąteczną pisankę lub pisanki na adres plebiscyty@gazetaolsztynska.pl

Prawidłowe zgłoszenie do plebiscytu powinno zawierać:
-1 zdjęcie;
- zgodę kandydata na wykorzystanie przez Organizatora pracy na potrzeby Plebiscytu oraz - akceptację postanowień regulaminu: „Mam ukończone 18 lat i wyrażam zgodę na publikację mojej pracy, danych osobowych oraz akceptuję postanowienia regulaminu”;
- dane autora pracy: imię, nazwisko, miejscowość oraz numer telefonu do kontaktu.

Fotografie zgłoszone w nieprawidłowy sposób nie będą brały udziału w plebiscycie.
Nadesłane zdjęcia zostaną ponumerowane i umieszczone na serwisach internetowych Gazety Olsztyńskiej oraz serwisach internetowych tygodników powiatów biorących udział w plebiscycie.

§5
Nagroda:
Nagrody rzeczowe otrzyma siedmiu laureatów plebiscytu, których zdjęcia uzyskają największą liczbę głosów. Nagrodami w plebiscycie są paczki z produktami spożywczymi, ufundowane przez firmę Knorr. Zdobywca 1. miejsca otrzyma podwójną nagrodę. Wartość nagrody ok. 100 zł.

Tytuł „Świątecznej Pisanki Gazety Olsztyńskiej” otrzyma fotografia, która uzyska największą liczbę prawidłowo oddanych głosów w Plebiscycie do dnia 14 kwietnia 2013 roku do godziny 23.59.
§6.
Głosowanie na Świąteczną Pisankę Gazety Olsztyńskiej odbywa się za pomocą sms’ów.
Koszt jednego sms’a wynosi 1,23 zł brutto.

§7.
Prawidłowo oddanym głosem w Plebiscycie jest głos oddany za pomocą sms’a wysłanego z telefonu komórkowego na numer przypisany do danej fotografii podanej w artykułach promujących plebiscyt.

Sms’y nadesłane po upływie terminu nie będą uczestniczyły w głosowaniu.

Czytelnik uczestniczący w głosowaniu może oddać dowolną liczbę głosów.

§8.
Liczenie głosów zostanie udokumentowane protokołem.

§9.
Protokół powinien zawierać:
datę rozpoczęcia i zakończenia liczenia głosów;

liczbę nadesłanych sms’ów;

podpisy osób wykonujących w/w czynności.

§10.
Ogłoszenie wyników Plebiscycie odbędzie się na stronach internetowych Gazety Olsztyńskiej oraz serwisów lokalnych powiatów.


§11.
Nad prawidłowością przebiegu Plebiscytu, w szczególności nad liczeniem głosów, czuwać będzie komisja w składzie:

Anna Wysocka
Alicja Siemaszko
Przemek Cieszyński

§12.
Dane osobowe przekazywane Organizatorowi przez autorów prac w związku z Plebiscytem będą przetwarzane przez Organizatora będącego Administratorem tych Danych Osobowych w celu wyłonienia Laureata Plebiscytu.

Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w związku z Plebiscytem jest Organizator.

§13.
Ewentualne reklamacje dotyczące Plebiscytu należy przesyłać wraz z uzasadnieniem na adres Organizatora z dopiskiem „Plebiscyt-reklamacja” w terminie 7 dni od dnia zakończenia Plebiscytu (o terminie złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego).

§16.
Reklamacje zgłoszone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.

§14.
Termin rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora wynosi 30 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.

§15.
Bilingi sms’ów nadesłanych w konkursie będą przechowywane w siedzibie Organizatora do czasu przewidzianego na rozpatrzenie ewentualnych reklamacji związanych z organizacją Plebiscytu i po tym czasie zostaną zniszczone.

§16.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:

- problemy w funkcjonowaniu Plebiscytu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej;
- przerwy w funkcjonowaniu Plebiscytu zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od Organizatora;
- udział w Plebiscycie niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane.

§17.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny, w szczególności jeżeli zmiana pozwoli na sprawne i zgodne z przepisami przeprowadzenie Plebiscytu.

§18.
Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie Organizatora oraz pod adresem www.gazetaolsztyńska.pl.