Regulamin Plebiscytu Najpopularniejszy Gabinet Stomatologiczny 2013.

2013-03-14 01:10:41(ost. akt: 2013-03-13 15:23:38)
§ 1.
Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady przeprowadzenia plebiscytu na Najpopularniejszy Gabinet Stomatologiczny 2013 roku (zwanego dalej Plebiscytem).

§ 2..
Organizatorem Plebiscytu jest „Edytor” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Olsztynie, ul. Tracka 5, 10-364 Olsztyn, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000009446 (zwana dalej Organizatorem).

§ 3.
1. Plebiscyt trwa od dnia 14 marca 2013 r. do dnia 6 maja 2013 r. i ma dwa etapy.
2. W pierwszym etapie zostanie wybrany Najpopularniejszy Gabinet Stomatologiczny powiatu w powiatach województwa warmińsko-mazurskiego, za wyjątkiem m. Elbląga i ziemskiego powiatu elbląskiego. Gabinety Stomatologiczne z Olsztyna i ziemskiego powiatu olsztyńskiego uczestniczący w plebiscycie będą tworzyć jedna grupę.
3. Etap pierwszy rozpoczyna się 14 marca 2013 r. i zakończy się 8 kwietnia 2013 r. o godzinie 23.59. Zwycięzcy w poszczególnych powiatach otrzymają tytuł Najpopularniejszego Gabinetu Stomatologicznego danego powiatu. Zdjęcie i artykuł zwycięskiego gabinetu stomatologicznego zostaną opublikowane w danym tygodniku.
4. W przypadku zgłoszenia mniej niż 3 kandydatów w danym powiecie organizator zastrzega sobie prawo do nieorganizowania plebiscytu na obszarze tego powiatu.
5. Etap drugi konkursu będzie trwał od 10 kwietnia 2013 r. do 6 maja 2013 r.. Wezmą w nim udział zwycięzcy plebiscytów powiatowych. Zwycięzca otrzyma tytuł Najpopularniejszego Gabinetu Stomatologicznego Warmii i Mazur. Zdjęcie i artykuł zwycięskiego gabinetu stomatologicznego zostaną opublikowane w Gazecie Olsztyńskiej.
6. Tytuł "Najpopularniejszego Gabinetu Stomatologicznego” otrzyma gabinet, który uzyska największą ilość głosów.

§ 4.
1. W Plebiscycie biorą udział Gabinety Stomatologiczne z województwa warmińsko – mazurskiego z wykluczeniem m. Elbląga i powiatu elbląskiego(zwani dalej Kandydatami), wytypowane przez redakcję z uwzględnieniem sugestii Czytelników.
2. Na żądanie właściciela Gabinetu Stomatologicznego Organizator wycofa Gabinet z dalszego udziału w Plebiscycie.

§ 5.
1. Głosowanie w pierwszym etapie na "Najpopularniejszy Gabinet Stomatologiczny powiatu” odbywa się za pomocą SMS-ów. SMSy należy nadsyłać do dnia 8 kwietnia 2013 r. do godz. 23.59. Koszt jednego SMS-a wynosi 1,23 zł brutto.
2. Głosowanie w drugim etapie na "Najpopularniejszy Gabinet Stomatologiczny Warmii i Mazur” odbywa się za pomocą SMS-ów. SMSy należy nadsyłać do dnia 6 maja 2013 r. do godz. 23.59. Koszt jednego SMS-a wynosi 1,23 zł brutto.


§ 6.
1. SMS-y nadesłane po upływie terminu nie będą uczestniczyły w głosowaniu.
2. Każdy uczestnik głosowania może wysłać dowolną liczbę SMS-ów.

§ 7.
Liczenie głosów zostanie udokumentowane protokołem przez powołaną specjalnie do tego celu Komisję Plebiscytową. Protokół powinien zawierać:
a) ogólną liczbę nadesłanych SMS-ów,
b) liczbę sms-ów na poszczególne gabinety
b) podpisy członków Komisji Plebiscytowej.

§ 8
Ogłoszenie wyników Plebiscytu odbędzie się na stronie gazetaolsztynska.pl oraz na łamach Gazety Olsztyńskiej

§ 9.
Nad prawidłowością przebiegu Plebiscytu, w szczególności nad liczeniem głosów, czuwać będzie komisja w składzie:
a) Anna Wysocka
b) Alicja Siemaszko
c) Przemek Cieszyński

§10.
Ewentualne reklamacje dotyczące Plebiscytu należy przesyłać wraz z uzasadnieniem na adres Organizatora z dopiskiem „Plebiscyt — reklamacja” w terminie 7 dni od dnia zakończenia plebiscytu (o terminie złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego).

§ 11.
Reklamacje zgłoszone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.

§ 12.
Termin rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora wynosi 30 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.

§ 13.
Zgłoszenia do Plebiscytu i bilingi SMS-ów nadesłanych w Plebiscycie będą przechowywane w siedzibie Organizatora do czasu przewidzianego na rozpatrzenie ewentualnych reklamacji związanych z organizacją Plebiscytu i po tym czasie zostaną zniszczone.

§ 14.
1.Dane osobowe przekazywane organizatorowi przez Czytelników w związku z Plebiscytem będą przetwarzane przez Organizatora będącego administratorem tych danych osobowych w celu wyłonienia laureatów Plebiscytu.
2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z Plebiscytem jest Organizator.

§ 15.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
a) problemy w funkcjonowaniu Plebiscytu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej;
b) przerwy w funkcjonowaniu Plebiscytu zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od Organizatora.

§ 16.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny, w szczególności, jeżeli zmiana pozwoli na sprawne i zgodne z przepisami przeprowadzenie Plebiscytu.

§ 17.
Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na stronach internetowych: www.gazetaolsztynska.pl.