Czwartek, 4 czerwca 2020. Imieniny Christy, Helgi, Karola

Są pieniądze na drogi

2019-03-15 11:12:49 (ost. akt: 2019-03-15 11:16:30)

Autor zdjęcia: Grzegorz Czykwin

Wojewoda warmińsko-mazurski Artur Chojecki ogłasza nabór wniosków na 2019 rok w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w regionie. Wnioski o dofinansowanie można składać do 12 kwietnia w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie.

Dofinansowaniu w ramach Funduszu Dróg Samorządowych podlegają zadania obejmujące:
1. Budowę, przebudowę lub remont dróg powiatowych oraz budowę, przebudowę lub remont dróg gminnych
2. Przebudowę dróg wewnętrznych, które po uzyskaniu właściwych parametrów technicznych będzie można zaliczyć do odpowiedniej kategorii dróg publicznych w trybie określonym przepisami ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
3. Budowę, przebudowę lub remont skrzyżowań z innymi drogami publicznymi
4. Przebudowę lub remont mostu usytuowanego w ciągu drogi powiatowej lub gminnej

Dofinansowaniem nie są objęte:
1. Koszty nabywania nieruchomości pod pasy drogowe
2. Zadania na drogach publicznych zarządzanych przez Prezydenta miasta na prawach powiatu będącego siedzibą Wojewody lub sejmiku województwa.
W ramach Funduszu możliwe jest dofinansowanie inwestycji już zrealizowanych, z zastrzeżeniem, iż finansowanie obejmie wyłącznie roboty rozpoczęte w 2019 roku.

Nie ustala się limitu wniosków o dofinansowanie, jakie może złożyć jednostka samorządu terytorialnego w procedurze naboru, z zastrzeżeniem, ze wysokość udzielonego dofinansowania dla jst nie może przekroczyć kwoty 30 mln zł w danym naborze.

Wniosek o dofinansowanie zadania powiatowego albo gminnego składa ustawowy zarządca drogi powiatowej albo gminnej.

Wniosek spełnia wymogi formalne, gdy:
a. Wnioskodawca zastosował się do wzoru Wniosku o dofinansowanie zadania, zamieszczonego na stronie Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, stanowiącego załącznik do ogłoszenia
b. Wnioskodawca zastosował się do zapisów i wytycznych zwartych w Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie zadania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, stanowiącej załącznik do ogłoszenia
c. Zawiera wszystkie wymagane dane i załączniki wymienione we Wniosku o dofinansowanie zadania
Na etapie składania wniosku nie jest wymagane dysponowanie ostateczną decyzją o pozwoleniu na budowę/ZRID lub przyjętym zgłoszeniem zamiaru wykonania robót budowlanych. Dokumenty te będą musiały być jednak przedłożone przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, z zastrzeżeniem, iż ich negatywna weryfikacja lub nieprzedłożenie w wyznaczonym terminie, spowoduje odmowę zawarcia umowy o dofinansowaniu zadania powiatowego lub gminnego.
 
Ocena wniosków dokonywana jest przez Komisję do oceny wniosków o dofinansowanie zadań, której członków powołuje Wojewoda Warmińsko-Mazurski. W wyniku dokonanej oceny, Komisja ustala Listę zadań powiatowych oraz zadań gminnych rekomendowanych do dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych, a następnie pisemnie informuje wnioskodawcę o umieszczeniu na liście.

Zgodnie z treścią ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych Komisja nie ma obowiązku informowania o przyczynie braku rekomendacji do dofinasowania. Od rozstrzygnięć Komisji nie przysługuje odwołanie.

Następnie wojewoda przedstawia Listę zadań rekomendowanych do dofinansowania Ministrowi Infrastruktury, który dokonuje analizy prawidłowości jej sporządzenia. W dalszej kolejności Lista zostaje przedstawiona do zatwierdzenia Prezesowi Rady Ministrów, który może jednocześnie dokonać zmian na liście oraz wskazać do dofinansowania dodatkowe zadania powiatowe lub zadania gminne.

Polub nas na Facebooku:

Zobacz także