środa, 20 czerwca 2018. Imieniny Bogny, Rafaeli, Rafała

PITY za rok podatkowy 2016

2017-02-01 14:03:00 (ost. akt: 2017-02-01 14:06:18) Artykuł sponsorowany

Autor zdjęcia: Materiały prasowe

Roczne deklaracje podatkowe (PITY) składamy do urzędów skarbowych po zakończeniu roku podatkowego. Obowiązek taki ciąży na wszystkich, którzy w trakcie roku uzyskali jakiekolwiek dochody podlegające opodatkowaniu.

Nieograniczony i ograniczony obowiązek podatkowy


Nieograniczony obowiązek podatkowy oznacza, że osoby mu podlegające muszą rozliczyć w kraju wszystkie uzyskane dochody (przychody) niezależnie od tego, gdzie jest miejsce położenia źródeł przychodów. Deklaracje podatkowe (PITY) tych osób muszą uwzględniać zarówno przychody uzyskane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i zagraniczne.

Nieograniczony obowiązek podatkowy ciąży na osobach fizycznych, które mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przez co rozumie się:
* posiadanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tzw. ośrodek interesów życiowych, czyli centrum interesów osobistych lub gospodarczych lub
* przebywanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.
Osoby takie nazywane są polskimi rezydentami podatkowymi.

Ograniczony obowiązek podatkowy dotyczy nierezydentów, czyli osoby fizyczne, które nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania (nie posiadają tutaj ośrodka interesów życiowych i  przebywają na terytorium RP krócej niż 183 dni w roku podatkowym). Podlegają one obowiązkowi podatkowemu w ograniczonym zakresie, bo tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Polski . Nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu takie osoby podlegają w kraju, w którym mają miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów podatkowych.

Dochody podlegające opodatkowaniu


W myśl ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych opodatkowaniu podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów zwolnionych (wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c ustawy)  oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W przypadku gdy uzyskujemy dochody z więcej niż jednego źródła, w deklaracji pity do opodatkowania w danym roku podatkowym podajemy sumę dochodów ze wszystkich źródeł przychodów. Dochód z danego źródła przychodów to różnica między sumą przychodów z tego źródła a kosztami ich uzyskania  w roku podatkowym. Jeżeli koszty są niższe niż przychód, to różnica jest dochodem, natomiast w przypadku kosztów uzyskania przekraczających  sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów.

W przypadku wystąpienia straty podatnik może odliczyć kwotę powstałej straty (z wyjątkiem straty powstałej z tytułu odpłatnego zbycia rzeczy i praw majątkowych oraz przychodów, z których dochody są wolne od podatku dochodowego) w następnych 5 latach podatkowych  od dochodu osiągniętego z tego samego źródła, które przyniosło stratę.

Źródła przychodówRozróżniamy dwie kategorie źródeł przychodów:
* związane z pracą
* związane z majątkiem.

Opodatkowaniu podlega dochód ze źródeł:
* stosunek służbowy, stosunek pracy, w tym również spółdzielczy stosunek pracy, członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, praca nakładcza, emerytura i renta;
* działalność wykonywana osobiście,
* pozarolnicza działalność gospodarcza,
* działy specjalne produkcji rolnej (np. hodowla drobiu i zwierząt futerkowych, prowadzenie pasiek);
* nieruchomości,
* najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa oraz inne umowy o podobnym charakterze,
* kapitały pieniężne i prawa majątkowe
* odpłatne zbycie nieruchomości  i praw do nieruchomości,
* inne źródła ( przychody z innych źródeł to w szczególności kwoty wypłacanych przez zakład pracy lub organ rentowy zasiłków chorobowych, wyrównawczych, macierzyńskich, opiekuńczych, świadczeń rehabilitacyjnych; alimenty, z wyjątkiem alimentów na dzieci, stypendia, dotacje, nagrody oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach).

Sposoby obliczania podatku


Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych przewiduje następujące sposoby obliczania podatku:
* na zasadach ogólnych według progresywnej skali podatkowej 18% i 32%
* liniowy 19% podatek od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub z działów specjalnych produkcji rolnej
* w formie ryczałtu od dochodów (przychodów), określonych w art. 29, 30 i 30a ustawy, których nie łączy się z dochodami z innych źródeł,
* 19% podatek od dochodów z kapitałów pieniężnych, np. z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych
* 19% podatek od dochodu uzyskanego z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw do nieruchomości,
* 19% podatek od dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej uzyskanych przez podatnika mającego miejsce zamieszkania na terytorium RP - art. 30f ust. 1 ustawy,
* ryczałt od przychodów ewidencjonowanych według stawek zależnych od rodzaju działalności

Zeznania roczne i terminy ich składania


Pity roczne rozliczamy na formularzach zależnie od sposobu opodatkowania i źródła przychodów.

Podatnicy składają następujące PITY:

PIT-28 - składają podatnicy rozliczający się w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych zarówno z działalności gospodarczej, jak i z najmu prywatnego.

PIT-36 – przeznaczony jest dla podatników, których przychody (dochody) opodatkowane na ogólnych zasadach według skali podatkowej,  przede wszystkim dla podatników, którzy prowadzili pozarolniczą działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej opodatkowane według skali, a także podatnicy, którzy uzyskali dochody z zagranicy,

PIT-36L – przeznaczony jest dla  podatników, którzy prowadzili pozarolniczą działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej opodatkowane 19% podatkiem liniowym, rozliczających się indywidualnie,

PIT-37 – składają podatnicy, którzy uzyskali przychody, opodatkowane na ogólnych zasadach według skali podatkowej, wyłącznie ze źródeł położonych na terytorium RP, za pośrednictwem płatników. Obowiązku złożenia zeznania nie mają podatnicy, którym rocznego obliczenia podatku dokonał płatnik,

PIT-38 – składają podatnicy, którzy uzyskali przychody kapitałowe opodatkowane 19% podatkiem (np.z odpłatnego zbycia papierów wartościowych),

PIT-39 – składają podatnicy, którzy uzyskali dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych opodatkowane 19% podatkiem oraz zwolnione z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy.

Najwcześniej, bo do końca stycznia należy złożyć PIT-28, pozostałe PITY 2016 składamy do 2 maja 2017. Możemy złożyć je w wersji papierowej lub rozliczyć przez internet.
Polub nas na Facebooku: