Piątek, 7 sierpnia 2020. Imieniny Donaty, Olechny, Kajetana

Regulamin Plebiscytu „SuperSołtys 2016” (powiat olsztyński)

2016-02-06 15:30:00 (ost. akt: 2016-02-08 15:34:44)

Regulamin Plebiscytu „SuperSołtys 2016”

§1
Regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady przeprowadzenia plebiscytu (zwanego dalej Plebiscytem) na „SuperSołtysa 2016” powiatu olsztyńskiego.

§2
Organizatorem Plebiscytu jest Grupa WM Sp. z o. o., NIP 729-198-10-28, Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000009446, kapitał zakładowy 8 301 000 złotych, REGON 470532106.

§3
Plebiscyt trwa od dnia 09.02.2016 r. do 03.03.2016 r.

§4
Plebiscyt przeznaczony jest dla osób pełnoletnich i posiadających pełną zdolność do czynności prawnych.

§5
W Plebiscycie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora, którzy biorą udział w organizacji i przeprowadzaniu Plebiscytu ani członkowie ich rodzin (do II stopnia pokrewieństwa lub powinowactwa).

§6
1. Kandydatury na „SuperSołtysa 2016” mogą zgłaszać samorządowcy, instytucje, organizacje i stowarzyszenia oraz czytelnicy i redakcja ,,Gazety Olsztyńskiej''.
2. Termin zgłaszania kandydatur upływa 03.03.2016 roku, czyli trwa do końca Plebiscytu.
3. Każdy kandydat może w dowolnym momencie zrezygnować z udziału w Plebiscycie.
4. Tytuł „SuperSołtysa 2016” powiatu olsztyńskiego otrzyma sołtys, który uzyska największą liczbę głosów oddanych za pomocą sms’ów nadesłanych w głosowaniu.
5. Kolejnych dwóch kandydatów, którzy otrzymają największą liczbę liczbę głosów oddanych za pomocą sms’ów nadesłanych w głosowaniu zostaną przyznane tytuły Srebrnego i Brązowego Sołtysa.

§7
Głosowaniem polega na wysłaniu głosu sms’em pod numer 7148 o treści go.nps.X — gdzie X to numer przypisany konkretnemu sołtysowi. Koszt jednego sms’a wynosi 1,23 zł brutto. Głosowanie rozpocznie się 9 lutego 2016 r. o godz. 06.00 i potrwa do 3 marca 2016 r. do godz. 23.00.

§8
Czytelnik uczestniczący w głosowaniu może oddać dowolną liczbę głosów.

§9
Liczenie głosów zostanie udokumentowane protokołem, a głosowanie sms poparte bilingiem.

§10
Protokół powinien zawierać:
1/ datę rozpoczęcia i zakończenia czynności; 2/ liczbę prawidłowo nadesłanych sms-ów; 3/ liczbę sms-ów, które nie brały udziału w Plebiscycie z podaniem przyczyny; 4/ liczbę głosów oddanych na poszczególnych kandydatów na ,,SuperSołtysa 2016'' ze wskazaniem osoby, która zostanie „SuperSołtysem 2016” powiatu olsztyńskiego; 6/ liczbę głosów oddanych na poszczególnych kandydatów, którzy zostaną Srebrnym i Brązowym Sołtysem w Plebiscycie.

5/ podpisy osób wykonujących czynność.

§11
Ogłoszenie wyników Plebiscytu nastąpi 11 marca 2016 roku na łamach ,,Tygodnia w Olsztynie i powiecie'' oraz na stronie internetowej www.olsztyn.wm.pl

§12
1. Nad prawidłowością przebiegu Plebiscytu będzie czuwać komisja w składzie:
1/ Aleksandra Zawalniak
2/ Joanna Karzyńska
3/ Igor Hrywna

§13
1. Dane osobowe przekazywane Organizatorowi przez Czytelników w związku z Plebiscytem będą przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych Organizatora w celu: wyłonienia Laureatów Plebiscytu,

2. Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w związku z Plebiscytem jest Organizator.

§14
Czytelnicy biorący udział w głosowaniu zgodnie z treścią ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926) wyrażają dobrowolną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz wyrażają zgodę na ujawnienie swoich danych na potrzeby Plebiscytu oraz mają prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.

§15
1. Wszelkie reklamacje dotyczące Plebiscytu należy przesyłać wraz z uzasadnieniem na adres Organizatora z dopiskiem „Plebiscyt-reklamacja” w terminie do 7 dni od dnia zakończenia Plebiscytu (o terminie złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego)
2. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika i numer telefonu kontaktowego, a także dokładny opis i powód reklamacji.
3. Organizator rozpatrywać będzie reklamacje na podstawie Regulaminu.
4. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem, wysłanym na adres wskazany w reklamacji w terminie 30 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji

§16
Bilingi przekazane Organizatorowi będą przechowywane w siedzibie Organizatora do czasu przewidzianego na rozpatrzenie ewentualnych reklamacji związanych z organizacją Plebiscytu i po tym czasie zostaną zniszczone.

§17
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
1/ problemy w funkcjonowaniu Plebiscytu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej; 2/ przerwy w funkcjonowaniu Plebiscytu zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od Organizatora; 3/ udział w Plebiscycie niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane.

§18
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny, w szczególności jeżeli zmiana pozwoli na sprawne i zgodne z przepisami przeprowadzenie Plebiscytu.

§19
Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie Organizatora oraz pod adresem www.olsztyn.wm.pl. i gazetaolsztynska.pl

Polub nas na Facebooku:

Zobacz także

Komentarze (0) pokaż wszystkie komentarze w serwisie

Dodaj komentarz Odśwież

Dodawaj komentarze jako zarejestrowany użytkownik - zaloguj się lub wejdź przez FB