Quantcast

Czwartek, 24 września 2020. Imieniny Dory, Gerarda, Maryny

Regulamin plebiscytu “Dziewczyna lata 2015”

2015-06-29 10:03:49 (ost. akt: 2015-06-29 10:03:30)


Art. 1. ORGANIZATOR
Organizatorem Plebiscytu jest „Edytor” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Olsztynie, ul. Tracka 5, 10-364 Olsztyn, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000009446 o kapitale zakładowym 8.301.000,- zł. (zwana dalej Organizatorem).

Art.2. UCZESTNICTWO W PLEBISCYCIE
1. Plebiscyt dotyczy wyboru Dziewczyny Lata 2015.
2. Zasięg plebiscytu obejmuje woj. warmińsko-mazurskie.
3.W plebiscycie mogą brać udział kandydatki od 18 do 30 r.ż.
4. Zgłoszenie zdjęcia do udziału w Plebiscycie następuje poprzez nadesłanie drogą elektroniczną jednego zdjęcia na adres plebiscyty@gazetaolsztynska.pl w terminie do 9 września 2015 r. do godz. 23:59.
5. Prawidłowe zgłoszenie zdjęcia do Plebiscytu powinno zawierać:
- zgodę kandydatki na wykorzystanie przez Organizatora jej wizerunku na potrzeby plebiscytu oraz akceptację postanowień regulaminu: „Mam ukończone 18 lat i wyrażam zgodę na publikację wizerunku i akceptuję postanowienia regulaminu”
- dane kandydatki: imię, nazwisko, adres, datę urodzenia
- numer telefonu do kontaktu.
W temacie e-maila należy wpisać: Dziewczyna lata 2015.
6. Zdjęcie nie może naruszać obowiązującego prawa i norm społeczno - moralnych
7. Rozmiar zdjęcia nie może przekraczać 5 MB
8. Zdjęcie powinno być wyraźne i czytelne
9. Dane będą przetwarzane w celu wyłonienia laureatek i opublikowania wyników.
10. Zdjęcia zgłoszone do Plebiscytu w nieprawidłowy sposób nie będą brały udziału w Plebiscycie.
11. Nadesłane zdjęcia zostaną ponumerowane i umieszczone na stronie internetowej www.gazetaolsztynska.pl
12. Zgłoszenie do plebiscytu może przesłać osoba pełnoletnia.
13. W Plebiscycie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora uczestniczący w organizacji.

Art. 3. CZAS TRWANIA PLEBISCYTU

1. Plebiscyt trwa od 29 czerwca 2015 r. do 14 września 2015 r. do godz. 23:59.

Art. 4. ZASADY GŁOSOWANIA
1. Głosowanie na „Dziewczynę Lata 2015” odbywa się za pomocą sms’ów nadsyłanych do dnia 14 września 2015 r. do godziny 23.59. według danych podanych na stronie gazetaolsztynska.pl
2. Koszt każdej wiadomości SMS i liczba głosów, która jest przyznana zdjęciu za wysłanie SMSa wynika z poniższego zestawienia:
1,23 zł z VAT – 1 głos
2,46 zł z VAT – 3 głosy
3,69 zł z VAT – 5 głosów
5. Sms’y nadesłane po upływie terminu nie będą uczestniczyły w głosowaniu.
6. Czytelnik uczestniczący w głosowaniu może oddać dowolną liczbę głosów.
7. Tytuł „Dziewczyna Lata 2015” otrzyma kandydatka, której zdjęcie otrzyma największą liczbę prawidłowo oddanych głosów.

Art. 5. OGŁOSZENIE WYNIKÓW
Wyniki zostaną opublikowane na stronie gazetaolsztynska.pl Zdobywczyni pierwszego miejsca (Dziewczyna Lata 2015) będzie uczestniczyła w wywiadzie video realizowanym przez telewizję Organizatora: Olsztyńską.TV
Art. 6. DANE OSOBOWE
1. Uczestnicy Plebiscytu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez
Organizatora Plebiscytu do celów związanych z realizacją niniejszego plebiscytu.
2. Organizator będzie miał prawo udostępnić te dane osobom i podmiotom współpracującym przy realizacji Plebiscytu w celu:
a) realizacji Plebiscytu,
b) wyłonienia zwycięzców Plebiscytu,
3. Organizator zapewnia ochronę danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
4. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania.
5. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym podanie danych jest warunkiem
uczestnictwa w Plebiscycie.

Art. 7. KOMISJA
1. Nad prawidłowością przebiegu Plebiscytu, w szczególności nad liczeniem głosów, czuwać będzie komisja.

Art. 8. REKLAMACJE
1. Reklamacje dotyczące Plebiscytu należy przesyłać wraz z uzasadnieniem na adres Organizatora z dopiskiem „Plebiscyt-reklamacja” w terminie 7 dni od dnia zakończenia Plebiscytu (o terminie złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego).
2. Reklamacje zgłoszone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.
3. Termin rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora wynosi 30 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.
4. Zgłoszenia do Plebiscytu i bilingi sms’ów nadesłanych w Plebiscycie będą przechowywane w siedzibie Organizatora do czasu przewidzianego na rozpatrzenie ewentualnych reklamacji związanych z organizacją Plebiscytu i po tym czasie zostaną zniszczone.

Art. 9. PRZEPISY KOŃCOWE
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
a)problemy w funkcjonowaniu Plebiscytu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej;
b) przerwy w funkcjonowaniu Plebiscytu zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od Organizatora;
c) udział w Plebiscycie niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane.
2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny, w szczególności jeżeli zmiana pozwoli na sprawne i zgodne z przepisami przeprowadzenie Plebiscytu.
3. Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na stronach internetowych www.gazetaolsztyńska.pl.

Polub nas na Facebooku:

Zobacz także

Komentarze (0) pokaż wszystkie komentarze w serwisie

Dodaj komentarz Odśwież

Dodawaj komentarze jako zarejestrowany użytkownik - zaloguj się lub wejdź przez FB