Quantcast

środa, 25 listopada 2020. Imieniny Elżbiety, Katarzyny, Klemensa

Plebiscyt na Najpopularniejszego Sportowca Powiatu Ełckiego 2014

2014-12-29 09:53:30 (ost. akt: 2014-12-29 09:53:58)

Rusza Plebiscyt na Najpopularniejszego Sportowca Powiatu Ełckiego 2014. Zachęcamy naszych Czytelników do zgłaszania swoich kandydatów. Na propozycje czekamy do 23.12.2014 do godz. 23.55. Pierwsze kupony za pomocą których będzie można oddać głos na swojego faworyta zostaną opublikowane już 2 stycznia 2015r. Głosowanie sms-owe rusza również 2.01.2015r.

REGULAMIN Plebiscytu na Najpopularniejszego Sportowca Powiatu Ełckiego 2014 Roku

§1.
Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady przeprowadzenia Plebiscytu na Najpopularniejszego Sportowca Powiatu Ełckiego 2014 Roku za pomocą głosowania sms (zwanego dalej Plebiscytem).

§2.
Organizatorem Plebiscytu jest "Edytor" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Olsztynie, ul. Tracka 5, 10-364 Olsztyn, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000009446 (zwana dalej Organizatorem).

§3.
Plebiscyt trwa od dnia 02.01.2015r. do dnia 30.01.2015r. do godz. 23.55 (w przypadku kuponów przysłanych poczta liczy się data stempla pocztowego).

§4.
W Plebiscycie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora biorący udział w organizacji i przeprowadzaniu Plebiscytu ani członkowie ich rodzin (do II stopnia pokrewieństwa lub powinowactwa).

§5.
1. Tytuł Najpopularniejszego Sportowca Powiatu Ełckiego 2014 Roku otrzyma osoba, która otrzyma największą ilość głosów oddanych smsowo i poprzez kupony.

2. Po zakończonej akcji, spośród wszystkich uczestników naszej zabawy, wytypujemy losowo 2 osoby (uczestnik konkursu smsowego i uczestnik konkursu kuponowego), które otrzymają nagrody.

§6.
1. Kandydatami są sportowcy — osoby wytypowane przez redakcję Rozmaitości Ełckich oraz osoby wytypowane przez Czytelników (propozycje nadsyłane do 23.12.2014r. do godz. 23.55 na adres elk@gazetaolsztynska.pl). Lista znajduje się na www.elk.wm.pl i w Rozmaitościach Ełckich.

§7.
Głosowanie odbywa się następująco:
1. Prawidłowo oddanym głosem w Plebiscycie jest głos oddany za pomocą sms'a wysłanego z telefonu komórkowego na numer 7248 w terminie od 02.01.2015 do dnia 30.01.2015r. do godz. 23.55. włącznie. Koszt sms to 2,46 zł.

2. Za pomocą kuponu publikowanego na łamach Rozmaitości Ełckich w terminie od 02.01.2015r. do dnia 30.01.2015, który po prawidłowym wypełnieniu należy dostarczyć do siedziby redakcji Rozmaitości Ełckich, ul. Roosevelta 1, 19-300 Ełk.

3. Sms'y oraz kupony nadesłane po upływie terminu nie będą uczestniczyły w głosowaniu.

4. Czytelnik uczestniczący w głosowaniu może oddać dowolną liczbę głosów.

5. Administratorem danych osobowych Uczestników Plebiscytu jest Edytor sp. z o.o. z siedzibą w przy ul. Trackiej 5, 10-365 Olsztyn. Dane osobowe Uczestników Plebiscytu będą przetwarzane na zasadach określonych w ustawie z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz zbierane i przetwarzane wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia Plebiscytu, wyłonienia Zwycięzców, ogłoszenia wyników oraz realizacji i wydania nagród. Zebrane dane mogą być udostępniane podmiotom wskazanym w przepisach prawa. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb przeprowadzenia Plebiscytu oraz wydania nagród .

§8
Liczenie głosów zostanie udokumentowane protokołem.

§9
Protokół powinien zawierać:

a) datę rozpoczęcia i zakończenia liczenia głosów

b) liczbę nadesłanych sms'ów

c) podpisy osób wykonujących w/w czynności.

§10
Wyniki Plebiscytu będą opublikowane na łamach Rozmaitości Ełckich po jego zakończeniu.

§11
Nad prawidłowością przebiegu Plebiscytu, w szczególności nad liczeniem głosów, czuwać będzie komisja w składzie:

a) Iwona Wiszniewska-Ropel

b) Agnieszka Czarnecka

c) Igor Hrywna

§12
Ewentualne reklamacje dotyczące Plebiscytu należy przesyłać wraz z uzasadnieniem na adres Organizatora z dopiskiem "Plebiscyt-reklamacja" w terminie 7 dni od dnia zakończenia Plebiscytu (o terminie złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego).

§13
Reklamacje zgłoszone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.

§14
Termin rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora wynosi 30 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.

§15
Biling sms'ów nadesłanych w Plebiscycie będą przechowywane w siedzibie Organizatora do czasu przewidzianego na rozpatrzenie ewentualnych reklamacji związanych z organizacją Plebiscytu i po tym czasie zostaną zniszczone.

§16
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:

a) problemy w funkcjonowaniu Plebiscytu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w
szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej;

b) przerwy w funkcjonowaniu Plebiscytu zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od Organizatora;

c) udział w Plebiscycie niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane.

§17
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny, w szczególności jeżeli zmiana pozwoli na sprawne i zgodne z przepisami przeprowadzenie Plebiscytu.

§18
Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie Organizatora oraz pod adresem www.elk.wm

Polub nas na Facebooku:

Zobacz także

Komentarze (0) pokaż wszystkie komentarze w serwisie

Dodaj komentarz Odśwież

Dodawaj komentarze jako zarejestrowany użytkownik - zaloguj się lub wejdź przez FB